Modelowe Schronisko Górskie Na Lubaniu, konkurs SARP nr 1001


[English text below]

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego Na Lubaniu.

Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki „wyznakowany kolorem czerwonym”, gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza (ok. 11 godzin marszu), nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania (1211 m npm) wybudowano schronisko, które jednak w 1944 roku zostało przez okupanta spalone. Pozostały po nim tylko ruiny przyziemia z elementów murowanych z cegły i kamienia. W latach 1973 do 1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, małe schronisko górskie, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.

Wybudowanie schroniska będzie kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska.

Sąd konkursowy:

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący

arch. Paweł Wieczorek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

arch. Tomasz Studniarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice

arch. Stanisław Deńko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Jerzy Kalarus, Prezes Spółki PTTK Karpaty

Natalia Figiel, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego

Zastępca sędziego konkursowego:

arch. Krzysztof Leśnodorski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

Sekretariat konkursu:

arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu – 9 października 2020

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 14 października 2020

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 16 października 2020

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 21 października 2020, do godz. 14:00

Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 26 października 2020

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 30 października 2020

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 6 listopada 2020

Składanie prac konkursowych – do 4 grudnia 2020, do godz. 14:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11 grudnia 2020

Pula nagród (kwoty brutto) – 45 000 PLN

Pierwsza nagroda – 20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od możliwości i czasu pozyskania środków finansowych na powyższe.

Druga nagroda – 15 000 PLN

Trzecia nagroda – 10 000 PLN

_______________________________________________


Model Luban Mountain Refuge, SARP competition no. 1001

The Polish Tourist and Sightseeing Society (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) in co-operation with the Association of Polish Architects, Krakow Branch (Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków), announces the international one-stage architectural and urban development executive competition to identify the best solution for the building of a model Luban Mountain Refuge (Schronisko Górskie Na Lubaniu).

The Main Beskid Trail, marked out in red, runs along the Luban Range in the Gorce Mountains. No permanent facilities offering overnight accommodation, leisure or refuge exist on the trail’s section from Krościenko nad Dunajcem to the Turbacz peak (approx. 11 hours on foot). A mountain hut was first built along that route on Samorody below the Luban peak (1,211 m asl) in 1937. It was burnt down in 1944 by the Nazi-German occupants. Only the ruins of the basement made of bricks and stone remained. In the years 1973-1976, PTTK erected a small mountain lodge on the Wyrobki Clearing, immediately below the Luban peak, which was completely destroyed by fire in 1978.

Construction of the mountain refuge will follow Luban’s refuge tradition initiated in 1937 by the Tatra Skiers’ Association (Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy) and contribute to more sustainable tourism management, thus reducing tourists’ impact on other nature areas. The year-round facility situated in the top section of the mountain range will also serve as a lookout point, its staff supporting the forest administration in signalling potential risks, including fire risks and environmental damage risks.

Competition jury:

architect Katarzyna Kozień-Kornecka, SARP Krakow Branch Competition Judge, Presiding Judge

architect Paweł Wieczorek, SARP Krakow Branch Competition Judge, Reporting Judge

architect Marcin Brataniec, SARP Krakow Branch Competition Judge

architect Tomasz Studniarek, SARP Katowice Branch Competition Judge

architect Stanisław Deńko, Małopolska Regional Chamber of Architects (Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP)

Jerzy Kalarus, CEO of PTTK Karpaty company

Natalia Figiel, Central Mountain Tourism Centre (COTG PTTK)

Witold Kozłowski, Marshall of the Małopolska Voivodship

Grzegorz Biedroń, President of the Małopolska Tourist Board, Councillor of the Małopolska Voivodship

Deputy Competition Judge:

architect Krzysztof Leśnodorski, SARP Krakow Branch Competition Judge

Secretary of the competition:

architect Marcin Buczek-Palczyński, SARP Krakow Branch, Organising Secretary of the Competition

Schedule of the Competition:

Announcement of the Competition – 9 October 2020

Submission of the requests to clarify the Rules of the Competition – by 14 October 2020

Publication of clarifications to the Rules of the Competition – by 16 October 2020

Submission of requests to participate in the Competition – by 2:00pm on 21 October 2020

Sending of notifications of admission to the Competition to the Participants – by 26 October 2020

Submission of requests to clarify the Rules of the Competition – by 30 October 2020

Publication of clarifications to the Rules of the Competition – by 6 November 2020

Submission of competition works – by 2:00pm on 4 December 2020

Decisions in the Competition, public announcement of the Competition’s results and opening of the post-competition exhibition – by 11 December 2020

Prize pool (gross) – PLN 45,000

First prize – PLN 20,000 and an invitation to prepare, based on the competition work, comprehensive design documentation for the task under the name of the Luban Mountain Refuge, with the reservation that the date of invitation is not yet known as at the date of announcement the Competition and depends on available fundraising options and timeframe.

Second prize – PLN 15,000

Third prize – PLN 10,000

_________

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Załączniki formalne
Załączniki merytoryczne
Odpowiedzi na pytania 13-15.10.2020
Odpowiedzi na pytania 16-20.10.2020
Zmiana Regulaminu Konkursu 26.10.2020
Zmiana Regulaminu Konkursu 06.11.2020
Odpowiedzi na pytania 09.11.2020
Uzupełnienie odpowiedzi na pytania 21.11.2020
Zmiana Regulaminu Konkursu 11.12.2020
Ogłoszenie wyników 14.12.2020

Zawiadomienie o wynikach konkursu