KONKURS SARP NR 1009

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we  współpracy  ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłasza dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu   

Cel i przedmiot Konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem Konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego, oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione
w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Nagrody:

Nagrodami w Konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto (I Nagroda – 40 000,00 zł brutto, II Nagroda – 30 000,00 zł brutto i III Nagroda – 20 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda), a także zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.   

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 23.08.2021

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:   

www.wroclaw.sarp.org.pl         

Wszelka komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ:  https://www.soldea.pl/epz/epz/

Instrukcja filmowa korzystania z Platformy: