5.19 Prądnik Czerwony   

Projekt:

1974-1983

Realizacja:

1975-1986

Gł. projektant:

Anna Basista

Urbanistyka:

Anna Basista, Jan Lewandowski

Architektura:

Stefan Golonka, Helena Malinowska, Stanisław Pazurkiewicz, Stefan Sitarski

Mapka orientacyjna

Osiedle mieszkaniowe zrealizowano na łagod- nym wzniesieniu. Od południowej strony osie- dle styka się z powstałym wraz z osiedlem Par- kiem Zaczarowanej Dorożki, ciągnącym się wzdłuż potoku Sudoł. Został on zaplanowany jako rozbudowa starodrzewu byłych ogrodów dominikańskich, z wykorzystaniem ruin daw- nego młyna. Na osiedlu dominuje zabudowa mieszkalna wysoka (15-10 kondygnacji), w to- warzystwie zabudowy 5 kondygnacyjnej, roz- proszona w zieleni parkowej, z uwzględnieniem ukształtowania terenu. Budynki zrealizowano w technologii wielkiej płyty (WUF-T/K). W czę- ści północno-wschodniej osiedle jest rozcięte szerokim pasem zieleni, z którym styka się zabudowa mieszkaniowa. Zapewniono dostęp- ność ulicami dojazdowymi miękko przechodzą- cymi przez teren osiedla. Liczne są przestrzenie rekreacyjne i sportowe, place zabaw. Znajdują się tu towarzyszące obiekty użyteczności pu- blicznej: pawilonowa szkoła podstawowa w układzie grzebieniowym, gimnazjum, przed- szkola o zróżnicowanym układzie przestrzen- nym, ośrodek zdrowia, pawilony handlowo-usługowe i Miejski Dzienny Dom Spokojnej Starości o ciekawej, modernizującej architektu- rze oraz kościół pw. św. Jana Chrzciciela (autor: W. Obtułowicz, 1984-2000), a także sąsiadujący z nim zespół mieszkalny, o architekturze mo- dernizmu końca lat 70. i starannej kompozycji przestrzennej.