Konkurs na opracowanie projektu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu


Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział we Wrocławiu
Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław, ogłasza
konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi.


Organizator
Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział we Wrocławiu
Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław
 
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej Konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez Organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów Konkursu. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu udostępnionym na
 
Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych – wartość max. 70 pkt.
b) ekonomika przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania - wartość max. 30 pkt.
Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.
 
Terminarz Konkursu:
06.05.2019 do godziny 14:00 termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
20.05.2019 wyniki kwalifikacji
05.09.2019 do godziny 13:00  termin składania prac konkursowych
 
Adres składania wniosków i prac konkursowych
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
(5 piętro, pokój nr 3 – sekretariat)
 
Nagrody
I Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 45 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)
III Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień.
Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te wyróżnienia wynosi 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)
 
Sąd Konkursowy
1) Kazimierz Łatak - Przewodniczący (architekt O/SARP)
2) Marcin Dziewoński - Sędzia referent (architekt O/SARP)
3) Bogusław Wowrzeczka - Sędzia SARP (architekt O/SARP)
4) Anna Sroczyńska - przedstawiciel Zamawiającego
5) Jolanta Szczepańska - przedstawiciel Zamawiającego
6) Piotr Fokczyński - przedstawiciel Zamawiającego
zastępcy sędziów
1) Andrzej Poniewierka (architekt O/SARP)- zastępca Sędziego Konkursowego
2) Dariusz Mastalerz – przedstawiciel Zamawiającego
Sekretarz Konkursu - Sylwia Sikora
 
Materiały konkursowe
pod linkiem:
http://wi.wroc.pl/html/przetargi/p_18_2019/index.html


Strona zamawiającego
http://www.wi.wroc.pl/