Konkurs na Centrum Gminy Rytro


 O G ? O S Z E N I E  O  K O N K U R S I E
na opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu dla
zadania pn. „Budowa Centrum Gminy Rytro”.
Og?oszenie zosta?o zamieszczone w Biuletynie Zamówie? Publicznych:
Numer og?oszenia 213150-2009, data zamieszczenia: 29.06.2009r.
I – Nazwa i adres zamawiaj?cego1. Nazwa: Gmina Rytro.
2. Adres: Rytro 265, 33-343 Rytro
3. Kontakt: tel./fax. 018 446 90 40,
e-mail: gmina@rytro.pl, http://www.rytro.pl.
4. NIP: 734-10-24-241, REGON: 490528075.
5. Konkurs organizowany we wspó?pracy z SARP, Oddzia? S?decko – Podhala?ski.
II – Przedmiot konkursu

Nazwa konkursu:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA ZADANIA PN. „BUDOWA CENTRUM GMINY RYTRO”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania
terenu projektowanych obiektów kubaturowych w kontek?cie istniej?cej przestrzeni
(zabudowanej) Centrum Gminy Rytro.
III – Wymagania jakie musz? spe?nia? uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mog? by?:
- osoby fizyczne legitymuj?ce si? upowa?nieniami,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej,
- a tak?e podmioty te wyst?puj?ce wspólnie (wówczas przepisy dotycz?ce Uczestnika
konkursu stosuje si? odpowiednik Uczestników konkursu bior?cych wspólnie udzia? w
konkursie)
które to z?o?y?y prac? konkursow? w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.
Nie mog? by? Uczestnikami konkursu:
- osoby, b?d?ce cz?onkami s?du konkursowego,
- osoby, które bra?y udzia? w opracowaniu Regulaminu Konkursu,
- osoby, które bra?y udzia? w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Organizatora.
IV – Kryteria oceny prac konkursowych

Ocena prac konkursowych b?dzie dokonywana wy??cznie w oparciu o cz??? graficzn? i cz???
opisow? pracy konkursowej. Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych
kryteriów:
a) powi?zanie projektowanego budynku z istniej?cym uk?adem przestrzennym - 20 %,
b) walory estetyczne i funkcjonalno- u?ytkowe - 60%,
c) walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji - 20%.
V – Sposób uzyskania regulaminu konkursu

Wnioski o przekazanie Regulaminu Konkursu nale?y kierowa?:
- na pi?mie na adres: Gmina Rytro 33-343 Rytro, Rytro 265.
Regulamin konkursu wraz z za??cznikami w postaci p?ytki CD zostanie przekazany
Uczestnikom konkursu w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku. Regulamin Konkursu
oraz za??czniki udost?pnione zosta?y na stronie internetowej konkursu www.rytro.pl,
(www.sarp.krakow.pl)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI – Terminy

Sk?adanie wniosków:
Wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie nale?y z?o?y? w Urz?dzie Gminy w Rytrze,
Rytro 265, 33-343 Rytro za po?rednictwem poczty lub osobi?cie do dnia 13.07.2009, do
godziny 15°° zgodnie z pkt. 2.3 Rozdzia?u IV „Regulaminu Konkursu”.
Sk?adanie prac konkursowych:
Prace konkursowe nale?y sk?ada? nie pó?niej ni? do 21.09.2009 do godz. 12°° w Urz?dzie
Gminy Rytro. Prace nale?y dostarczy? osobi?cie lub poczt? kuriersk?.
VII - Nagrody

S?d konkursowy przyzna nagrody pieni??ne uczestnikom, których prace uzyskaj? najwy?sze
oceny. Nagrody przyznane b?d? w nast?puj?cych wysoko?ciach:
- I nagroda w wysoko?ci 10.000,00 z?,
- II nagroda w wysoko?ci 6.000,00 z?,
- III nagroda w wysoko?ci 3.000,00 z?.
S?d konkursowy zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zmiany rodzaju i liczby nagród je?eli
uzna, ?e z?o?one prace nie spe?niaj? kryteriów w stopniu pozwalaj?cym na ich przyznanie.
Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d konkursowy za najlepsz?,
otrzyma zaproszenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej r?ki, którego przedmiotem b?dzie szczegó?owe
opracowanie pracy konkursowej polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wielobran?owy projekt wykonawczy) BUDYNKÓW CENTRUM GMINY
RYTRO oraz zagospodarowania terenu.