Konkurs na koncepcję kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu


Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, zapraszają do udziału w otwartym, dwuetapowym studialnym konkursie na  opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania terenu istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu. 
 
Celem konkursu  jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym obszaru przestrzeni publicznej,  ogólnodostępnego kąpieliska wraz z plażą i zapleczem funkcjonalnym nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych tego terenu w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji  i  aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania.  Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania krajobrazowe tego obszaru, a także przyjętą ideę całościowego rozwiązania tego kompleksu rekreacyjnego.  
 
Forma konkursu:
Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, dwuetapowym, w którym Uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (I etap konkursu), poprzez stronę internetową konkursu.  Ze zgłoszonych tą drogą Uczestników konkursu Sąd Konkursowy wybierze 4 zespoły projektowe, które zostaną zaproszone do II etapu konkursu, do przygotowania pracy konkursowej w formie 1 planszy  projektowej oraz 10-minutowej prezentacji multimedialnej. Zespoły zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają zwrot kosztów udziału w konkursie. 
Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest  konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.  
 
Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu - 24 października 2018 r. 
Składanie zgłoszeń do konkursu (I etap) - do 11 listopada 2018 r.
Zaproszenie zespołów do udziału w konkursie (II etap) - 19 listopada 2018 r.
Składanie prac konkursowych (II etap) - 14 grudnia 2018 r. 
Prezentacja prac konkursowych (II etap) - 17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac - 19 grudnia 2018 r.  
 
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej konkursu:
www.malta-konkurs.pl