Konkurs SARP nr 983 Planeta Lem w Krakowie


[English version below]

Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.
 

Patronem krakowskiego Centrum Literatury i Języka będzie Stanisław Lem – wybitny polski pisarz, filozof i futurolog, najchętniej przekładany polski autor w historii, przez większość życia związany z Krakowem. Interaktywna wystawa inspirowana dziedzictwem myśli Lema będzie stanowić centralny element obiektu. Oprócz wystawy „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem” pomieści: nowoczesną salę wielofunkcyjną z przeznaczeniem na organizowane w Krakowie wydarzenia literackie, przestrzeń na wystawy poświęcone literaturze i językowi, ogólnodostępne mediatekę, pracownię multimedialną i kawiarnio-księgarnię a także przestrzenie biurowe. Obiekt będzie stanowić centrum operacyjne dla programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”. Zakłada się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi (przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi) Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji Krakowskie Biuro Festiwalowe spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji
Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Sąd Konkursowy:
1. arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Oddział Kraków – Przewodniczący Sadu konkursowego
2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Oddział Kraków – Sędzia Referent
3. arch. Zbigniew Maćków, KSK SARP Oddział Wrocław
4. arch. Alberto Veiga, Barcelona, Hiszpania – Sędzia zagraniczny
5. arch. Grzegorz Lechowicz, MPOIA RP
6. Wojciech Zemek, przedstawiciel spadkobiercy Stanisława Lema
7. Jacek Dukaj, autor koncepcji wystawy stałej
8. Agata Kwaśnicka-Janowicz, przedstawiciel Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego
9. Grzegorz Grabowski, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, KBF
10. Andrzej Kulig, III Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, UMK
11. [arch. Marcin Włodarczyk, KSK SARP Kraków, Sędzia zastępca]

Sekretariat Konkursu:
1. arch. Marek Kaszyński, SARP Kraków – sekretarz organizacyjny
2. Magdalena Szreniawa, KBF – sekretarz pomocniczy
3. [arch. Benita Strzałka, ZO SARP Kraków – sekretarz zastępca]

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie Konkursu – 6.09.2018
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 14.09.2018 do godz. 16:00
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 21.09.2018
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 28.09.2018 do godz. 16:00
Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 5.10.2018 do 16.10.2018
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 12.10.2018 do 19.10.2018
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 19.10.2018 do 26.10.2018
Składanie opracowań studialnych (etap 1) – do 30.11.2018 do godz. 16:00
Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 14.12.2019
Składanie zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu – do 4.01.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 11.01.2019
Składanie prac konkursowych (etap 2) – do 1.03.2019 do godz. 16:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 13.03.2019 o godz. 11:00 w sali S4 w Centrum Kongresowym ICE (wejście od strony ul. Bułhaka).

Zawiadomienie o wynikach konkursu architektoniczno–urbanistycznego, dwuetapowego, realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem" pobierz tutaj

Fotorelacja z ogłoszenia wyników na stronie Facebook SARP Kraków zawierająca komplet plansz konkursowych prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz zdjęcia makiet.
 
Informacja o dyskusji pokonkursowej 

Pula nagród (kwoty brutto): 200 000 PLN
pierwsza nagroda – 75 000 PLN
nagrody dla uczestników etapu 2 – 25 000 PLN
 

Informacje:

Informacja o zmianie Załącznika nr F02 Formularza JEDZ/ESPD do Regulaminu Konkursu z dnia 12.09.2018

Prawidłowy plik JEDZ opublikowany przez Zamawiającego (Organizatora) z dnia 17.09.2018

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 21.09.2018

Informacja o zmianie terminów w Regulaminie Konkursu z dnia 5.10.2018

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 26.10.2018

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 31.10.2018

Zawiadomienie o wynikach etapu 1 Konkursu z dnia 11.12.2018
 
Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 11.01.2019Pliki do pobrania:
 
Regulamin konkursu z dnia 6.09.2018

Załączniki Formalne

Załączniki Merytoryczne

Szczegółowe wytyczne dotyczące makiety  (Etap 2)
 
Poglądowe zdjęcia makiety matki (Etap 2)
 
Szczegółowe zdjęcia makiety matki (Etap 2)


---

Architectural competition SARP no 983 for Planet Lem in Krakow

The Krakow Festival Office, with the participation of the Association of Polish Architects, Krakow Branch, would like to announce an international two-stage architectural and urban development competition aimed at creating a multifunctional literary centre under the name of “Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem” (Centre for Literature and Language – Planet Lem) in the former Salt Warehouse at Na Zjeździe 8 Street in Krakow.

The patron of the Centre for Literature and Language in Krakow will be Stanisław Lem – an outstanding Polish writer, philosopher and futurologist, the most popular Polish author in history, who was connected with Krakow throughout his life. An interactive exhibition inspired by Lem’s thought heritage will be a central element of the building. Apart from the exhibition, “Centre for Literature and Language – Planet Lem” will also house a modern multifunctional hall for hosting literary events in Krakow, a space for exhibitions devoted to literature and language, a publicly accessible media library, a multimedia studio, a café and a bookshop, as well as office spaces. The venue will be the operating centre for the Krakow – UNESCO City of Literature programme.

The goal of the Competition is the best possible architectural and urban planning solution for the “Centre for Literature and Language – Planet Lem”. It is assumed that the concept chosen by the Competition Jury will take into account the special nature of the project. Connect the applied solutions with distant and close (spatial, architectural and cultural) contexts of Małopolska and Krakow – the city of culture, science and art – is essential. The Krakow Festival Office expects a modern architectural form characterised by the highest quality, which may become the showpiece of the city and region built in the specified location. The aim of the Competition is to select a concept for the preparation of complete design documentation enabling the implementation of the investment.
The competition is conducted in Polish.

Competition Jury:
1. Piotr Lewicki, architect, KSK SARP Krakow Branch – President of the Jury
2. Marcin Brataniec, architect, KSK SARP Krakow Branch – Reporting Judge
3. Zbigniew Maćków, architect, KSK SARP Krakow Branch
4. Alberto Veiga, architect, Barcelona, Spain
5. Grzegorz Lechowicz, architect, Małopolska Regional Chamber of Architects representative
6. Wojciech Zemek, representative of Stanisław Lem’s heir
7. Jacek Dukaj, author of the permanent exhibition concept
8. Agata Kwaśnicka-Janowicz, representative of the Foundation for the Museum of Polish Language
9. Grzegorz Grabowski, Deputy Operations Director, Krakow Festival Office
10. Andrzej Kulig, 3rd Deputy Mayor of the City of Krakow for Social Policy, Culture and City Promotion, Krakow Municipal Office
11. [Marcin Włodarczyk, architect, KSK SARP Krakow – Deputy Competition Judge]

Secretariat of the Competition:
1. Marek Kaszyński, architect, SARP Krakow – Organising Secretary of the Competition
2. Magdalena Szreniawa, KBF – Supporting Secretary of the Competition,
3. [Benita Strzałka, architect, ZO SARP Krakow – Deputy Secretary of the Competition]

Schedule:
Announcement of the Competition – 6.09.2018
Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – through 14.09.2018 at 4:00 p.m.
Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 21.09.2018
Submission of applications for admission to the Competition – 28.09.2018, 4:00 p.m
Sending notices to Participants on their admission to the Competition – by 5.10.2018 by 16.10.2018
Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – by 12.10.2018 by 19.10.2018
Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 19.10.2018 by 26.10.2018
Submission of studies (Phase 1) – by 30.11.2018, 4:00 p.m.
Conclusion of Phase 1 of the Competition – by 14.12.2018.
Submission of requests for clarification of the Terms and Conditions – through 4.01.2019.
Publication of clarifications to the Terms and Conditions – by 11.01.2019.
Submission of competition works (Phase 2) – by 1.03.2019, 4:00 p.m.
 
Decision, public announcement of the Competition results and opening of the post-competition exhibition – 13.03.2019 11:00 a.m. in S4 hall in ICE Congress Centre (entrance from Bułhaka street).

 Notification of the competition results architectural and urban executive competition (two stages) for the development Architectural and urban competition concept for ”Centre for Literature and Language – Planet Lem”download here

Photo report from the results announcement on the SARP Kraków Facebook page containing a set of competition boards for awarded and honored works and pictures of mock-ups.
 
Information about the post competition discussion

Prize pool (gross amounts): PLN 200,000
first prize – PLN 75,000
prize for participants of phase 2 – PLN 25,000
 

Information:

Publication the changes in attachment F02 of the JEDZ/ESPD Form in the Competition Regulations from 12.09.2018
 
The correct ESPD file published by the Ordering Party from 17.09.2018

Responses to questions and queries submitted by participants from 21.09.2018

Information about changing dates in the Competition Regulations from 5.10.2018
 
Responses to questions and queries submitted by participants from 26.10.2018

Responses to questions and queries submitted by participants from 31.10.2018

Notification of the results of stage 1 of the Competition from 11.12.2018
 
Responses to questions and queries submitted by participants from 11.01.2019Files to download:
 
Regulations of the Competition 6.09.2018 [English]

Formal Appendices [F01 – English]

Substantive Appendices [M01, M02, M03, M04 – English]

Detailed guidelines for the model (Phase 2)

An overview pictures of the master mock-up (Phase 2)

An detailed pictures of the master mock-up (Phase 2)