Konkurs SARP nr 982 Centrum Muzyki w Krakowie


[English version below]
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Gminą Miejską Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie.
 
Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego (patrz: kryteria oceny) dla nowego kompleksu budynków/budynku Centrum Muzyki w Krakowie wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz koncepcji programowo-przestrzennej Parku Miejskiego.

Budynek/budynki Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową stworzyć powinny unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie część miasta, swoisty landmark, który stanie się rozpoznawalny na „muzycznej mapie miasta”.

Realizacja przedmiotu Konkursu wpisywać się ma w proces rewitalizacji Krakowa, uwzględniać walory, warunki i konteksty przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz urbanistyczno-architektoniczne miejsca i miasta. Powinien też odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technologii BIM.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
1. prof. arch. Ewa Kuryłowicz, KSK SARP Warszawa – przewodnicząca Sądu konkursowego
2. dr hab. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, KSK SARP Kraków – Sędzia referent
3. arch. Hu Qian, ISOZAKI+HuQian Partners, Szanghaj, Chiny – sędzia zagraniczny
4. prof. arch. Krzysztof Ingarden, KSK SARP Kraków
5. prof. arch. Artur Jasiński, KSK SARP Kraków
6. arch. Piotr Chuchacz, MPOIA RP
7. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
8. Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie
9. Janusz Marynowski, Sinfonia Varsovia
10. Bogdan Tosza, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
11. arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta
12. Łukasz Pawlik, p.o. Miejskiego Architekta Krajobrazu
13. Jerzy Dybał, Sinfonietta Cracovia

Sekretarz organizacyjny konkursu:
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny
2. Joanna Bednarczyk, UMWM – sekretarz pomocniczy
3. arch. Katarzyna Głuch, ZO SARP Kraków – sekretarz zastępca

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 7.08.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 20.08.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 28.09.2018
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 3.09.2018 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału – do 17.09.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 8.10.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 19.10.2018
Składanie prac konkursowych – 19.11.2018 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 25.11.2018 o godz 16:00 w Sali Złotej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Dyskusja pokonkursowa – 22.02.2019 o godz. 15:00 Sala Miedziana Muzeum Krakowa (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej 2).

Pula nagród (kwoty brutto): 300 000 PLN
pierwsza nagroda – 150 000 PLN
druga nagroda – 75 000 PLN
pozostałe ewentualne nagrody lub wyróżnienia – 75 000 PLN

Informacje:
Pismo w sprawie zmiany regulaminu z dnia 8.08.2018
Pismo w sprawie zmiany Załącznika M19 z dnia 9.08.2018
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu z dnia 24.08.2018
Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu z dnia 29.08.2018
Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 10.10.2018
Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 18.10.2018

Wyniki i rozstrzygnięcie konkursu z dnia 25.11.2018
Pełna lista autorów i współautorów prac nagrodzonych i wyróżnionych z dnia 29.11.2018

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu z dnia 3.08.2018
Regulamin konkursu z dnia 8.08.2018

Inwentaryzacja fotograficzna obszaru Parku Miejskiego z dnia 18.10.2018

Załączniki Formalne
Załączniki Formalne zawierające zmiany z dnia 8.08.2018
Załączniki Formalne zawierające zmiany z dnia 24.08.2018

Załączniki Merytoryczne
Załączniki Merytoryczne zawierające zmiany z dnia 8.08.2018

Załączniki Formalne i Załączniki Merytoryczne znajdują się na stronie Organizatora w BIP

---

[English version]

Architectural competition SARP no 982 for Music Centre in Krakow
 

The Office of the Marshall of the Małopolskie Voivodeship along with the Municipality of Krakow, in cooperation with the Association of Polish Architects SARP, Krakow Branch, hereby announces the following competition: realisation, urban-architectural one-stage competition for the urbanistic-architectural concept of the Centre of Music and the City Park in Krakow. 

The aim of the competition is the choice of the best urbanstic, architectural, functional and acoustic solution (cf. evaluation criteria) for the prospective complex of buildings/building of the Centre of Music in Krakow along with the adjacent area and the internal communication layout; as well as the programmatic-cum-spatial concept of the City Park.

The buildings/the building of the Centre of Music with the academic complex of the Academy of Music, City Park and the supplementing recreational facilities should amount to a unique, urban and architecturally coherent part of the city, a landmark indeed, recognisable on the "musical map" of Krakow.

The realisation should be inscribed into the process of revitalisation of Krakow, it should take into consideration the values, conditions and natural, landscape, cultural and architectural-urban context of both the site and the city. It should respond to the needs of the local community.

Moreover, the aim of the competition is the choice, through the process of verification and evaluation according to the Rules of the Competition,  of the best concept allowing for the realisation of the planned enterprise. The participant whose entry shall be considered the best, will be invited to further negotiations regarding the actual commission. The Contracting Authority plans to implement this investment in BIM technology.

The Competition is conducted in Polish.

Members of the Competition Jury:
1. prof. Ewa Kuryłowicz, architect, KSK SARP Warszawa – President of the Jury
2. dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, architect, KSK SARP Kraków – Reporting Judge
3. Hu Qian, architect, ISOZAKI+HuQian Partners, Shanghai, China
4. prof. Krzysztof Ingarden, architect, KSK SARP Kraków
5. prof. Artur Jasiński, architect, KSK SARP Kraków
6. Piotr Chuchacz, architect, Polish Chamber of Architects Kraków Division
7. Jacek Krupa, Marshal of the Malopolska Region
8. Kazimierz Barczyk, Chairman of the Honorary Committee for the Construction of the Music Centre in Krakow
9. Janusz Marynowski, Sinfonia Varsovia
10. Bogdan Tosza, Karol Szymanowski Philharmonic in Krakow
11. Tomasz Bobrowski, Chief City Architect
12. Łukasz Pawlik, Urban Landscape Architect
13. Jerzy Dybał, Sinfonietta Cracovia

Organising Secretary of the Competition:
1. Rafał Zawisza, architect, KSK SARP Kraków – Organising Secretary of the Competition
3. Joanna Bednarczyk, UMWM – Assistant Secretary of the Competition
3. Katarzyna Głuch, architect, ZO SARP Kraków – Deputy Secretary of the Competition

Schedule of the Competition:
Publication of the Competition call – 7.08.2018
Deadline for submitting inquiries to the Competition Regulations – until 20.08.2018
Deadline for the publication of responses to the inquiries to the Competition Regulations – until 28.08.2018
Deadline for submitting requests for participation in the Competition – 3.09.2018 until 3:00 PM CET
Decision and sending invitation to participate  – until 17.09.2018
Deadline for submitting inquiries to the Competition Regulations – until 8.10.2018
Deadline for the publication of responses to the inquiries to the Competition Regulations – until 19.10.2018
Deadline for the submission of Competition works – 19.11.2018 until 3:00 PM CET
Decisions, publicising the results of the Competition, and opening the post-competition exhibition – 25.12.2018 4:00 PM CET in Golden Hall at Karol Szymanowski Philharmonic in Krakow

Prize pool (gross amounts): 300 000 PLN
first prize – 150 000 PLN
second prize – 75 000 PLN
other possible awards or mentions – 75 000 PLN
 

Information:
 

Files to download:

Regulations of the Competition and Formal Appendices and Substantive Appendices can be found on the Organiser's website