Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami”


Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie.
 

Budowa kolei aglomeracyjnej i związana z nią zamiana na estakady istniejących nasypów kolejowych dzielących centrum miasta, w sposób zasadniczy zmieni relacje urbanistyczne, architektoniczne jak również komunikacyjne i społeczne w skali aglomeracji krakowskiej. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszary sąsiadujące z przebudowywanymi liniami kolejowymi i bezpośrednio dotyczy przestrzeni położonych w centrum miasta na odcinku pomiędzy Dworcem Głównym i Wisłą. Jednym z głównych zadań wymagających rozwiązania będzie zagospodarowanie i sposób użytkowania przestrzeni które powstaną pod budowanymi wiaduktami.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania UMK oraz SARP Oddział Kraków ogłaszają międzynarodowy otwarty dwuetapowy konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistycznej oraz architektonicznej dotyczącej zagospodarowania nowych przestrzeni jakie powstaną pod budowanymi wiaduktami oraz w ich pobliżu, uwzględniającej również fakt, że przebudowa kolei spowoduje daleko idące zmiany dotyczące relacji przestrzennych w skali całego miasta.

Przedmiotem pierwszego etapu konkursu jest opracowanie urbanistyczne zawierające propozycję programu funkcjonalno-przestrzennego dla terenów „odzyskanych” dzięki przebudowie, nowe relacje urbanistyczne i komunikacyjne, zagospodarowanie terenów przyległych oraz nowe możliwości kształtowania centrum miasta jakie powstaną po zniknięciu barier w postaci nasypów. Oprócz koncepcji urbanistycznej całego odcinka objętego przebudową nasypów, w pierwszym etapie należy przedstawić uszczegółowioną koncepcję rejonu, w którym zlokalizowany będzie przystanek kolei aglomeracyjnej przy Placu pod i Halą Targową (na początku ul. Grzegórzeckiej) i związany z nim węzeł komunikacji miejskiej.

W pełni zintegrowany węzeł komunikacyjny (kolej, tramwaj, autobus, rower), będzie miał niebagatelny wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych w obszarze obejmującym znaczącą część obszaru śródmiejskiego. Węzeł będzie oferował atrakcyjne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu publicznego, ale będzie również stanowił punkt startowy dla podróży pieszych mieszkańców obszaru oraz podróży związanych z celami zlokalizowanymi w Starym Mieście oraz na Kazimierzu. Zwiększy się również dostępność do samej Hali Targowej. Poszukiwane więc muszą być rozwiązania zapewniające wielofunkcyjność obszaru w szerszym kontekście urbanistycznym.
Koncepcja powinna obejmować propozycje zagospodarowanie zarówno placu jak i przestrzeni po drugiej stronie wiaduktu (od strony ul. Dietla). Szczegóły dot. zakresu opracowania określono w dalszej części regulaminu.

Przedmiotem drugiego etapu konkursu będzie koncepcja architektoniczna fragmentu przebudowywanej linii kolejowej, zlokalizowanego na odcinku pomiędzy ul. Kopernika i ul. Grzegórzecką i obejmująca trzy wskazane przęsła wraz bezpośrednim otoczeniem. Wymagane jest przedstawienie opracowania zarówno w formie rysunków w skali 1:500, 1:200 jak również modelu w skali 1:50. Szczegółowy zakres opracowania koncepcji architektonicznej opisano w dalszej części regulaminu. Opracowanie koncepcji architektonicznej powinno obejmować zarówno przestrzenie które powstaną pod budowanymi estakadami, jak również ich bezpośrednie otoczenie: kształtowanie pierzei sąsiednich ulic i wzajemnych relacji przestrzeni, które dotychczas były rozdzielone. Zwraca się uwagę, że propozycje dotyczące funkcji pod estakadami powinny uwzględniać fakt, że ruch pociągów na wiadukcie generuje drgania i hałas, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w proponowanych rozwiązaniach projektowych.

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wielu koncepcji i pomysłów na kształtowanie centrum Krakowa, które będą pomocne w wyznaczeniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju oraz prowadzeniu dialogu i konsultacji społecznych. Zamawiający oczekuje współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego: urbanistycznego, historycznego, komunikacyjnego jak również społecznego – zaproponowania wizji miasta przyjaznego mieszkańcom.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Jacek Ewý – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
arch. Marlena Happach – KSK SARP Warszawa – Sędzia
arch. Piotr Lewicki – KSK SARP Kraków – Sędzia
arch. Stanisław Deńko – MPOIA RP – Sędzia
Krzysztof Drebot – PKP PLK S.A. – Sędzia
arch. Leszek Jasiński – UMK - Sędzia
 
Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
arch. Piotr Urbanowicz – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 18.05.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 29.05.2018
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 5.06.2018
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 12.06.2018 do 15:00
Składanie prac konkursowych w 1 etapie – 31.07.2018 do 15:00
Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – do 10.08.2018
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 13.08.2018
Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 24.08.2018
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 31.08.2018
Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 5.10.2018 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 18.10.2018 godz. 16:30 w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie.
Dyskusja pokonkursowa – 25.10.2018 godz. 16:30 w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie.

Pula nagród (kwoty brutto): 155 000 PLN
 w tym:
– pierwsza nagroda – 70 000 PLN
– druga nagroda – 50 000 PLN
– trzecia nagroda – 35 000 PLN

Informacje:
 
2018.06.04 Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w Etapie I

2018.06.05 Ogłoszenie 01 o uzupełnieniu składu sądu konkursowego

2018.08.09 Ogłoszenie 02 – Informacja dotycząca wyników Etapu I konkursu i kwalifikacji Uczestników do Etapu II

2018.08.24 Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w Etapie II

2018.08.31 Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w Etapie II – część 2

2018.09.29 Ogłoszenie 03 o zmianie miejsca składania prac konkursowych w II etapie konkursu

2018.10.15 Ogłoszenie 04 o dacie i miejscu publicznego ogłoszenia wyników, otwarciu wystawy pokonkursowej oraz dacie i miejscu debaty pokonkursowej
 
 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu z dnia 18.05.2018

 
Załączniki:

F1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

F2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie

F3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie

F4 – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej

F5 – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej

M1 – Oryginały orto-foto mapy zakresu opracowania w podziale na sekcje w formacie tif

M2 – Mapa zasadnicza terenu objętego zakresem opracowania z zaznaczonymi granicami opracowania oraz podrysami przekrojów dla etapu II w formatach dwg oraz dxf

M3 – Mapa ewidencyjna terenu objętego zakresem opracowania w formatach dwg oraz dxf

M4 – STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dostępne pod adresem internetowym: https://www.bip.krakow.pl/?id=48

M5 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY" dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58413

M6 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92971

M7 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE" dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14330

M8 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BROWAR LUBICZ" dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=19431

M9 – Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64143

M10 – Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE ZACHÓD" dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74765

M11 – Informacja o wynikach konsultacji społecznych

M12 – Dokumentacja filmowa i fotograficzna terenu opracowania

M13 – Podrysy/Schematy realizowanej inwestycji PKP w formatach dwg oraz dxf

M14 – Rys historyczny (autor dr inż. arch. Marek Łukacz)