Konkurs SARP nr 974 MCN


[English version below]

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie (MCN). Zakłada się, że wybrana przez sąd konkursowy najlepsza koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi – przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi, Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu.

W zamyśle zamawiającego, Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem będzie edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe i inne aktywności. MCN powinno rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia. MCN ma odróżniać się od innych instytucji np. prowadzących badania naukowe, szkół, czy też muzeów. Budynek powinien być demonstracyjnym, modelowym przykładem architektury zrównoważonej a w tym energooszczędnej i zawierać ścieżkę edukacyjno-ekspozycyjną, obejmującą najważniejsze punkty infrastruktury obiektu obiektu (np. instalacje, maszyny, warstwy: ścian, zadaszenia, stropów).

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji polegającej na budowie budynku (zespołu budynków) Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem działek inwestycyjnych. Uczestnik Konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technologii BIM.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
1. prof. arch. Ewa Kuryłowicz, KSK SARP Warszawa – Przewodnicząca sądu konkursowego
2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Kraków – Sędzia referent
3. arch. Stanisław Deńko, KSK SARP Kraków
4. arch. Witold Zieliński, MPOIA Kraków
5. prof. arch. Rainer Mahlamӓki, Finlandia
6. Jacek Krupa, UMWM – Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Maria Wojtacha, UMWM
8. arch. Janusz Sepioł, UMWM
9. Piotr Kossobudzki, Konsultant centrów nauki i muzeów
Sekretarz organizacyjny konkursu:
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny Konkursu
2. arch. Wojciech Kasinowicz, SARP Kraków – sekretarz pomocniczy Konkursu
3. Joanna Bednarczyk, UMWM – sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 28.08.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 15.09.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 25.09.2017
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 3.10.2017 do godziny 15:00
Składanie opracowań studialnych w 1 etapie – 30.11.2017 do godziny 15:00
Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – do 12.12.2017

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 12.12.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 18.12.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 22.12.2017
Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 6.02.2018 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 17.02.2018 godz. 14:00 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12
 
Aktualizacja:
W sobotę, 17 lutego 2018, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego, dwuetapowego, realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.

Jury pracowało w składzie: prof. arch. Ewa Kuryłowicz (KSK SARP Warszawa) – przewodnicząca sądu, arch. Marcin Brataniec (KSK SARP Kraków – sędzia referent, arch. Stanisław Deńko (KSK SARP Kraków), arch. Witold Zieliński (MPOIA), prof. arch. Rainer Mahlamӓki – Finlandia, Jacek Krupa (UMWM) – Marszałek Województwa Małopolskiego, Maria Wojtacha (UMWM), arch. Janusz Sepioł (UMWM), Piotr Kossobudzki – Konsultant ds. centrów nauki i muzeów.
Sekretarze organizacyjni konkursu: dr arch. Rafał Zawisza (KSK SARP Kraków), Joanna Bednarczyk (UMWM)

Informacje o nagrodach, autorach i uzasadnieniach jury, oraz wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdują się w fotogalerii.
Fot: Biś Lisowski i Marcin Włodarczyk

Pula nagród (kwoty brutto): 150 000 PLN
w tym pierwsza nagroda – 50 000 PLN + 20 000 PLN “zwrot kosztów”

Informacje:
25.09.2017 Odpowiedzi na pytania uczestników oraz zmiany treści regulaminu konkursu
27.09.2017 Odpowiedzi na pytania uczestników nadesłane po 25.09.2017
3.10.2017 Odpowiedzi na pytania uczestników nadesłane po 27.09.2017
7.11.2017 Odpowiedzi na pytania uczestników nadesłane po 3.10.2017
12.12.2017 Zawiadomienie o wynikach I etapu
12.12.2017 Wytyczne Sądu Konkursowego Stanowiące Podsumowanie I Etapu
20.12.2017 Odpowiedzi na pytania uczestników w II etapie konkursu
12.02.2018 Zawiadomienie o terminie rozstrzygnięcia
17.02.2018 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu z dnia 26.08.2017
Załączniki Formalne
Załączniki Merytoryczne
Dokumentacja Fotograficzna
Dokumentacja w języku angielskim (częściowe tłumaczenie Regulaminu oraz Załączniki M7, M8, Streszczenie M9, M12, M13, M14, M16)
 
Załączniki Formalne i Załączniki Merytoryczne znajdują się również na stronie Organizatora w BIP.
 
---

[English version]

Architectural design competition SARP no 974 for Małopolska Science Center in Krakow.

The Marshal's Office of the Małopolska Region (self-governmental authority), in cooperation with the Association of Polish Architects, Cracow Branch, announces a two-stage architectural and urban design competition for the development of the architectural and urban concept of the Małopolska Science Center in Krakow.

The aim of the Competition is to obtain the best architectural and urban solution for the project called Malopolska Science Center in Krakow (MSC). It is assumed that the best concept chosen by the Competition jury will take into account the specific nature of the project. It is essential to combine the applied solutions and the far and near contexts – spatial, architectural and cultural – of the Malopolska Region and Krakow – a city of culture, science and art. In the location, the Contracting Authority expects a contemporary architectural form of the highest quality that can become a showcase of the city and the region.

In the mind of the Contracting Authority, the Malopolska Science Center shall be an innovative cultural institution aimed at education through fun and games and involvement in independent or team scientific experiments and other activities. The MSC should arouse passion for learning, help understand the world, build an attitude of creativity, openness, and a habit of thinking independently. The MSC is to be different from other such institutions as those conducting research, schools, and museums. The building should be a demonstration, a model example of sustainable and energy-efficient architecture, and comprise an educational and exposition path including the key points of the facility's infrastructure (e.g., installations, machinery, layers: walls, roofs, ceilings).

The aim of the Competition is to select, through verification and evaluation in accordance with the provisions of the Regulations, the concept to develop a comprehensive design documentation enabling the execution of the investment in a building (a complex of buildings) for the Malopolska Science Center in Krakow, including the development of investment plots. The participant of the Competition whose Competition work shall be adjudicated to be the best by the Competition jury will be invited to negotiate under a single-source procurement procedure which will focus on detailing the Competition work consisting in the development of a comprehensive design documentation. The Contracting Authority plans to implement this investment in BIM technology.

The Competition is conducted in Polish.

Members of the Competition Jury:
1. prof. Ewa Kuryłowicz, architect, KSK SARP Warszawa – President of the Jury
2. Marcin Brataniec, architect, KSK SARP Kraków – Reporting Judge
3. Stanisław Deńko, architect, KSK SARP Kraków
4. Witold Zieliński, architect, Małopolska District of Polish Chamber of Architects
5. prof. Rainer Mahlamӓki, architect, Finland
6. Jacek Krupa, UMWM – Marshal of the Małopolska Region
7. Maria Wojtacha, UMWM / Marshal’s Office of the Małopolska Region
8. Janusz Sepioł, architect, UMWM / Marshal’s Office of the Małopolska Region
9. Piotr Kossobudzki, Consultant of science centers and museums
Organising Secretary of the Competition:
1. Rafał Zawisza, PhD, architect, KSK SARP Kraków – Organising Secretary of the Competition
2. Wojciech Kasinowicz, architect, SARP Kraków – Assistant Secretary of the Competition
3. Joanna Bednarczyk, UMWM – Assistant Secretary of the Competition

Schedule of the Competition:
Publication of the Competition call – 28.08.2017
Deadline for submitting inquiries to the Competition Regulations – until 15.09.2017
Deadline for the publication of responses to the inquiries to the Competition Regulations – until 25.09.2017
Deadline for submitting requests for participation in the Competition – 3.10.2017 until 3:00 PM CET
Deadline for the submission of studies developments in Stage 1 of the Competition – 30.11.2017 until 3:00 PM CET
Adjudication for Stage 1 of the Competition – until 12.12.2017

Deadline for the call to submit Competition entries in Stage 2 of the Competition – 12.12.2017
Deadline for submitting inquiries to the Competition Regulations by the participants called for to submit Competition entries in Stage 2 of the Competition – until 18.12.2017
Deadline for the publication of responses to the inquiries to the Competition Regulations submitted by the participants called for to submit Competition entries in Stage 2 of the Competition – until 22.12.2017
Deadline for the submission of Competition entries in Stage 2 of the Competition – 6.02.2018 until 3:00 PM CET
Adjudication, publicising the results of the Competition, and opening the post-competition exhibition – 17.02.2018 2:00 PM CET

Prize pool (gross amounts): 150 000 PLN
including the first prize – 50 000 PLN + 20 000 PLN reimbursement
 
Information:
Documents in English added on 15.09.2017 (download link below)

25.09.2017 Responses to the inquiries and changes of the Competition Regulations (in Polish)
25.09.2017 Responses to the inquiries and changes of the Competition Regulations (English translation)

27.09.2017 Responses to the inquiries received after 25.09.2017 (in Polish)
 27.09.2017 Responses to the inquiries received after 25.09.2017 (English translation)
 
3.10.2017 Responses to the inquiries received after 27.09.2017 (in Polish)
3.10.2017 Responses to the inquiries received after 27.09.2017 (English translation)

7.11.2017 Responses to the inquiries received after 3.10.2017 (in Polish)
7.11.2017 Responses to the inquiries received after 3.10.2017 (English translation)

12.12.2017 Notification of the outcome of the 1st Stage
12.12.2017 Indications and guidelines of the competition jury as the conclusion after the 1st Stage

27.11.2017 Responses to the inquiries received afeter I stage (English translation)


Files to download:
Regulations of the Competition (PL)
Formal Appendices (PL)
Substantive Appendices (PL)
Photographic Documentation (PL)
Documents in English Partially translated Regulations of the Competition (Terms and Conditions) + Appendices M7, M8, Summary M9, M12, M13, M14, M16

Formal Appendices and Substantive Appendices can be also found on the Organiser's website.