Konkurs UMK i SARP – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22


Data: 2017-03-01 18:00
Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza studialny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ulicy Zabłocie 20-22 w Krakowie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla miejskiego projektu przekształcającego poprzemysłową enklawę krakowskiego Zabłocia w kreatywną i innowacyjną przestrzeń otwartą zarówno dla lokalnej społeczności i mieszkańców miasta, jak i profesjonalistów, przedsiębiorców, podmiotów społecznych i gospodarczych. Spodziewane jest też uzyskanie scenariusza przebudowy ważnego elementu struktury przestrzeni miejskiej Zabłocia która w ostatnich latach podlega niezwykle dynamicznym przekształceniom.

Oczekiwane jest uzyskanie koncepcji współczesnej, wyjątkowo atrakcyjnej przestrzeni stanowiącej połączenie centrum społecznego, inkubatora przedsiębiorczości, centrum innowacji, ośrodka badawczego realizujących ideę SMART CITY w którym kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej realizowane będzie poprzez:– udostępnienie przestrzeni i stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych dla uczestników sieci innowacyjnych i kreatywnych, integracja zróżnicowanych środowisk, synergia rezultatów, budowa społeczności innowacji,– animację współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między sektorami: publicznym, prywatnym, nauki, NGO, lokalną społecznością,– działania (inkubacja) na rzecz przedsiębiorczości społecznej, wspieranie m.in. doradztwa, mentoringu, coachingu, przygotowania i wdrażania zmian w organizacjach,– wspieranie działalności organizacji społecznych, animacja inicjatyw społecznych, aktywizacja społeczności lokalnej, kreowanie nowych form dialogu społecznego.

Projekt, powinien realizować koncepcję tzw. „Shared Space” – przestrzeni współdzielonej, jako interaktywnego środowiska posiadającego potencjał dekonstruowania społecznych hierarchii, tworzenia platformy jednoczącej uczestników w poszukiwaniu pomysłów, inspiracji i dyskusji.Podstawowym modus vivendi przestrzeni współdzielonej jest likwidowanie barier:– fizycznych, udostępnianie przestrzeni poprzez jej otwartość („aranżowalność”), rezygnacja ze ścisłych, przestrzennych i symbolicznych, hierarchicznych podziałów wymuszających określone zachowania i ograniczających inwencję i spontaniczność;– organizacyjnych, („znaczonych terytoriów”, konfliktów hierarchii i kompetencji, ograniczonego dostępu do zasobów);społecznych (braku komunikacji i interakcji, stratyfikacji społecznej).
Oczekiwanym efektem projektowym będzie przestrzeń wielofunkcyjna, otwarta, o dużych możliwościach aranżacyjnych w zależności od zmieniających się potrzeb. Elastyczność wyraża się zarówno, jako możliwość zmian aranżacji w obrębie każdej ze stref, jak przede wszystkim możliwość dowolnego kształtowania wielkości i zasięgu każdej z nich. Założenie to dotyczy zarówno poszczególnych obiektów, jak również ich zintegrowania z otaczającą przestrzenią publiczną.

Najlepsza praca powinna uwzględniać charakter zakładanych przez Zamawiającego interwencji w miejskiej strukturze zabudowy. Istotne będzie zastosowanie rozwiązań projektowych odpowiednich dla kontekstu architektonicznego i urbanistycznego krakowskiego Zabłocia. W przestrzeni określonej jako zakres pracy konkursowej zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, zaprojektowanej z uszanowaniem kontekstu przestrzennego, uwzględniającej zarazem możliwości ekonomiczne podmiotu publicznego jakim jest Gmina Miejska Kraków.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 

Skład Sądu Konkursowego:
Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
Magdalena Kozień-Woźniak – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Danuta Fredowicz – KSK SARP Katowice – Sędzia
Marcin Brataniec – KSK SARP Kraków – Sędzia
Jacek Woźniak – UMK – Sędzia
Mateusz Płoskonka – UMK – Sędzia
Leszek Jasiński – UMK – Sędzia

Sekretarz organizacyjny konkursu:
Marcin Włodarczyk – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
Wojciech Kasinowicz – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 1.03.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 15.03.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 22.03.2017
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – do 29.03.2017
Składanie prac konkursowych – 8.05.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 19.05.2017

Nagrody (kwoty brutto):
– pierwsza nagroda – 30 000 PLN
– druga nagroda – 10 000 PLN
– trzecia nagroda – 7 500 PLN
– wyróżnienie – 2 500 PLN
– wyróżnienie honorowe
 
Informacje:

22.03.2017 Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – pobierz

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w piątek, 19 maja 2017, o godzinie 13:00 w Foyer Sali Obrad na 1. piętrze w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świetych 3-4 w Krakowie.

Wyniki i uzasadnienia Sądu Konkursowegopobierz

Pliki do pobrania:
 
Regulamin konkursu z dnia 1.03.2017

Załączniki:

F1a – Wzór zawiadomienia o udziale w konkursie (doc)
F1b – Wzór zawiadomienia o udziale w konkursie (pdf)
F2a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (doc)
F2b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (pdf)
F3a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (doc)
F3b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (pdf)
F4a – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (doc)
F4b – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (pdf)
F5a – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (doc)
F5b – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (pdf)

M1 – Opis przedmiotu konkursu oraz wytyczne zamawiającego
M2 – Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz dokumentacja fotograficzna (dwg, pdf, dxf, 3ds, skp)
M3 – Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
M4 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie
M5 – Mapa zasadnicza (dwg, dxf, pdf)