Konkurs SARP nr 969 – Schody ul. Śliska Kraków


Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.
Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:
- lokalizacji na obszarze historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego pod numerem A-608 do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 1981 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994;
- wytycznych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 18.09.2015, stanowiących załącznik merytoryczny do niniejszego regulaminu;
- zapisów obowiązującego MPZP (treść oraz rysunek MPZP są załącznikiem merytorycznym do regulaminu konkursu);
- wytycznych zamawiającego z dnia 11.05.2016 w zakresie branży drogowej, utrzymania infrastruktury i nieruchomości oraz w zakresie odwodnienia, stanowiących załącznik merytoryczny do regulaminu konkursu;
- powiązań komunikacyjnych;
- wymagań funkcjonalnych;
- zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
- wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania;
 

W zakresie realizacyjnym konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania najlepszych rozwiązań pod względem urbanistycznym, architektonicznym i funkcjonalnym oraz optymalnych rozwiązań materiałowych, które odpowiadać będą wymaganiom co do jakości przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej stosownej dla jednostki budżetowej samorządu terytorialnego.

W zakresie studialnym konkursu, spodziewane jest uzyskanie spójnych rozwiązań przestrzennych i estetycznych, możliwych do zastosowania z uwzględnieniem rozwiązań realizacyjnych, czyli możliwego scenariusza przebudowy niewielkiego fragmentu struktury miejskiej na obszarze objętym zakresem konkursu w najbliższym otoczeniu obszaru realizacyjnego. Rozwiązania proponowane w zakresie studialnym mogą być podstawą do dalszych opracowań projektowych, w których zakres zamawiający nie będzie ingerował o ile zasięg proponowanych rozwiązań pozostanie poza granicami własności zamawiającego.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
Michał Szymanowski – KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Maciej Kowalczyk – KSK SARP Warszawa – Sędzia konkursowy
Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa – Sędzia konkursowy
Jacek Bednarz – Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII – Sędzia konkursowy
Piotr Pakaszewski – ZIKiT Kraków – Sędzia konkursowy
Piotr Chuchacz – MPOIA Kraków, SARP Kraków – Sędzia konkursowy
 
Sekretarz organizacyjny konkursu:
Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 16.12.2016
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 13.01.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – 20.01.2017
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 27.01.2017 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 3.02.2017
Składanie prac konkursowych – 24.03.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 7.04.2017

Nagrody (kwoty brutto):
– pierwsza nagroda – 10 000 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– druga nagroda – 7 500 PLN
– trzecia nagroda – 5 000 PLN
– wyróżnienie – 2 500 PLN
 

Informacje:
 
30.12.2016 Informacja dotycząca zmian do regulaminu konkursupobierz

20.01.2017 Informacja dotycząca nieruchomości na działce nr 341 z przedsionkiem wejściowym na działce nr 536/1 obr. 12 k. ewid. Podgórze w Krakowie – pobierz

20.01.2017 Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu pobierz

24.01.2017 Informacja w sprawie dodatkowych pomiarów geodezyjnychpobierz
W imieniu Zamawiającego uprzejmie przypominamy, że termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 24 marca 2017 o godzinie 15:00.

Uprzejmie prosimy przesyłać lub składać prace w siedzibie SARP Oddział Kraków pod adresem:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Kraków
Plac Szczepański 6
31-011 Kraków
 
Uczestników, którzy zechcą dostarczyć prace osobiście informuję, że biuro SARP Oddział Kraków jest otwarte:
– w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od godziny 9:00 do 14:00,
– we wtorki i w czwartki w godzinach od godziny 13:00 do 18:00.
W piątek 24.03.2017 biuro SARP będzie otwarte do godziny 15:00.
 
Zapraszamy do składania i nadsyłania prac konkursowych.

 

Uprzejmie informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w piątek 7 kwietnia 2017 w auli (1 piętro) Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12 o godzinie 14:30.

W imieniu Zamawiającego oraz Sądu konkursowego zapraszamy do udziału.

Informujemy przy okazji, że na konkurs wpłynęło 39 prac. Do udziału w konkursie dopuszczonych było 85 uczestników.

Wyniki, uzasadnienia i zalecenia Sądu Konkursowego – pobierz

Pliki do pobrania:

Tekstu jednolity regulaminu z dnia 30.12.2016

Załączniki:

F1a – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (doc)
F1b – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (pdf)
F2a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (doc)
F2b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie (pdf)
F3a – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (doc)
F3b – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie (pdf)
F4a – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (doc)
F4b – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (pdf)
F5a – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (doc)
F5b – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej (pdf)
F6 – Istotne postanowienia umowy (pdf)
F7a – Informacja o kosztach (doc)
F7b – Informacja o kosztach (pdf)

M1 – Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu objętego zakresem opracowania (dxf, dwg, pdf)
M2 – Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu objętego opracowaniem z granicami opracowania (dxf, dwg, pdf)
M3 – Mapa zasadnicza w skali 1:500 (pdf)
M4 – MPZP „Stare Podgórze – Mateczny”
M5 – Informacja Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa z dnia 25.01.2016
M6 – Wytyczne zamawiającego z dnia 11.05.2016
M7 – Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 18.09.2015 oraz z dnia 1.02.2016
M8 – Dokumentacja fotograficzna (jpg)

P1 – Dodatkowe pomiary poziomów oraz lokalizacja wejść do budynków na działkach sąsiednich (dwg, pdf)