Wyniki Konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. S.Witkiewicza 2008


w tym 16 zg?osze? w kategorii architektura u?yteczno?ci publicznej, 4 zg?oszenia w kategorii architektura mieszkaniowa oraz 2 zg?oszenia w kategorii architektura sakralna. Po dokonaniu oceny merytorycznej przedstawionych zg?osze? przez S?d konkursowy, Zarz?d Województwa Ma?opolskiego postanowi? przyzna? Nagrod? im. Stanis?awa Witkiewicza w 2008 roku:
 
- w kategorii architektura u?yteczno?ci publicznej:
 

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE NA GÓRZE LUBOMIR W W?GLÓWCE 
AUTOR: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH - LOGICA WIKTOR KIELAN
INWESTOR: GMINA WI?NIOWA
 
Ze wzgl?du na warto?ci:
dobre wpisanie obiektu w naturalne otoczenie krajobrazowe; prostot? formy architektonicznej, dobrze odzwierciedlaj?cej charakter obiektu; trafne u?ycie kamienia naturalnego jako podstawowego tworzywa budowlanego, oryginalno?? projektu. Postanowiono doceni? tak?e decyzj? w?adz samorz?du lokalnego o budowie obiektu kreuj?cego szczególny rodzaj przestrzeni publicznej, pe?ni?cego obok swojej funkcji podstawowej tak?e rol? edukacyjn?.
 
- w kategorii architektura mieszkaniowa:
BUDYNEK WIELORODZINNY Z GARA?EM
NA SKRZY?OWANIU ULIC PIASTOWSKIEJ I EMAUS W KRAKOWIE
AUTOR: W?ODARCZYK + W?ODARCZYK ARCHITEKCI STUDIO AUTORSKIE
INWESTOR: TERRA CASA S.A.   
Ze wzgl?du na warto?ci:
poziom estetyczny rozwi?zania, b?d?cy trafn? odpowiedzi? na poszukiwanie formy dla architektury mieszkaniowej, tak?e w jej wn?trzu; dobre wpisanie obiektu - o w?a?ciwej skali i charakterze – w szczególne uwarunkowania otoczenia i eksponowan? sytuacj?; bardzo wysoki standard wykonania obiektu 
w kategorii architektura sakralna: zdecydowano nie dokonywa? wyboru laureata Nagrody im. Stanis?awa Witkiewicza w 2008 roku i odst?pi? od przyznawania nagrody w tej kategorii. 
 
 

Uroczyste wr?czenie Nagród odby?o si? w dniu 15 grudnia 2008r .