Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie


English version 

Zarząd Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody). Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Z obszaru rzostaczają się  unikatowe, malownicze panoramy Krakowa. Jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych). Położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i od lat stanowi ulubione miejsce krakowian oraz – z troski o nie – przedmiot ożywionej dyskusji publicznej.
 
Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter tego miejsca, łączącego unikalne walory przyrodnicze z wyjątkowym kontekstem przestrzennym i nieszablonową formą jego użytkowania. Obecnie tereny zalewu i jego bezpośredniego sąsiedztwa wykorzystywane są w celach rekreacyjnych i sportowych (również jako tereny uprawiania sportów ekstremalnych jak nurkowanie czy wspinaczka). Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie ekologiczne – najnowocześniejsze technologie proekologiczne, minimalizację negatywnego oddziaływania użytkowników na podłoże, lokalną florę i faunę.
 
Zadanie konkursowe obejmuje projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego. Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Park Zakrzówek i MPZP Rejon św. Jacka – Twardowskiego, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 

Skład Sądu Konkursowego:
prof. dr hab inż arch. Krzysztof Bieda – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
dr inż. arch. Maciej Skaza – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Sędzia referent
arch. Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta
Paweł Mleczko – Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
Grzegorz Stawowy – Rada Miasta Krakowa
arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa
mgr. inż. Jarosław Tabor – Miejski Architekt Krajobrazu
dr Dorota Leśniak-Rychlak – Przedstawiciel strony społecznej
Mariusz Waszkiewicz – Przedstawiciel strony społecznej
 
Sekretarze organizacyjni konkursu:
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – ZZM UMK – zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu
 

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 29.02.2016
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 18.03.2016
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – 4.04.2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 11.04.2016 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 18.04.2016
Wizja lokalna z przedstawicielami Zamawiającego oraz strony społecznej – 23.04.2016 (sobota) w godzinach 12:00-15:00 (Miejsce spotkania: Parking u zbiegu ulic Twardowskiego, Wyłom i Salezjańskiej)
Składanie prac konkursowych – 18.07.2016 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 6.09.2016
Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja – wrzesień 2016
Przekazanie ogłoszenia o wynikach Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich – 6-7.09.2016
Wypłata nagród – do 28.09.2016
Zwrot prac nienagrodzonych i nie wybranych przez Sąd konkursowy do dalszych publikacji – od 20.09.2016 do 27.09.2016
 

Nagrody (kwoty brutto):
– pierwsza nagroda – 100 000 PLN
– druga nagroda – 50 000 PLN
– trzecia nagroda – 30 000 PLN
– dwa wyróżnienia po 10 000 PLN
 
 
Informacja o ilości wniosków zakwalifikowanych do konkursu na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek w Krakowie:
W dniu 11.04.2016 o godz. 15:00, zgodnie z zapisami  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) oraz regulaminu konkursu, zakończył się  nabór wniosków o zakwalifikowanie do konkursu na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek w Krakowie. Wnioski podlegały weryfikacji poprawności formalnej. Obecnie Zamawiający zakończył etap oceny formalnej.
Złożonych zostało 107 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Na etapie oceny formalnej 105 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu 4.04.2016:
– Pytania i odpowiedzi
– Zaktualizowany załącznik M2 (patrz odpowiedzi)
– Lokalizacja skałek wspinaczkowych

Informacja o dodatkowym terminie pytań i odpowiedzi:
Organizator oraz współorganizator konkursu na koncepcję Parku Zakrzówek ogłaszają dodatkowy termin składania pytań odnośnie merytorycznych zagadnień dotyczących konkursu.
Termin składania pytań zgodnie z określonym w regulaminie konkursu sposobem porozumiewania się z uczestnikami konkursu – do 16.05.2016
Termin publikacji odpowiedzi na pytania – 31.05.2016

Odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – część 2 – 30.05.2016:
– Pytania i odpowiedzi 2

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
 
Załączniki:
F1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
F2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie
F3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie
F4 – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
F5 – Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej
 
M1 – Mapa zasadnicza terenu objętego zakresem opracowania (pdf)
M2 – Mapa zasadnicza terenu objętego zakresem opracowania (dwg oraz dxf)
M3 – Mapa ewidencyjna terenu objętego zakresem opracowania (dwg oraz dxf)
M4 – Ortofotomapa
M5 – MPZP „Park Zakrzówek”
M6 – MPZP „Park Zakrzówek”, Prognoza oddziaływania na środowisko
M7 – MPZP „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”
M8 – MPZP „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”, Prognoza oddziaływania na środowisko
M9 – Dokumentacja fotograficzna terenu opracowania