Konkurs SARP nr 959 - Modernizacja Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Celem planowanej przebudowy i modernizacji jest dostosowanie wnętrza budynku Gmachu Głównego do wymogów światowego muzealnictwa. Rozbudowany Gmach – oprócz miejsca obcowania ze sztuką w różnych jej przejawach i formach – powinien stać się także miejscem działań edukacyjnych oraz rozrywki i wypoczynku. Pragnieniem jest, by przekształceniom Gmachu Głównego przyświecała idea muzeum otwartego i przyjaznego widzom. Organizatorom konkursu zależy na tym, aby w budynku znalazły się nowe przestrzenie, takie jak między innymi taras na dachu. Poszukiwane są rozwiązania dotyczące zagospodarowania dziedzińców wewnętrznych. Możliwa jest także rozbudowa lub przebudowa budynku od strony elewacji północnej (od strony Biblioteki Jagiellońskiej) oraz zmiana wejścia głównego od strony elewacji zachodniej (od strony Domu Studenckiego "Żaczek").

W zmodernizowanym Gmachu Głównym mają powstać nowoczesne przestrzenie wystawiennicze, służące nowej wystawie stałej oraz wystawom czasowym.

Skład Sądu Konkursowego:
Ryszard Jurkowski – architekt, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Katowice, sędzia referent
prof. dr hab. Marek Pabich – architekt, Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
prof. Joseph Rykwert – historyk sztuki i krytyk architektury, emerytowany profesor architektury na University of Pennsylvania w Filadelfii
Janusz Sepioł – senator RP, architekt, SARP Kraków
Mariusz Ścisło – architekt, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Warszawa, Przewodniczący Sądu Konkursowego
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – historyk sztuki, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Ze strony Muzeum Narodowego w Krakowie:
Zofia Gołubiew – Dyrektor MNK, zatwierdzająca werdykt Sądu Konkursowego
Leszek Bednarz – Wicedyrektor ds. Technicznych MNK
Janusz Czop – Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów MNK

1. Ze względu na uwagi do treści Regulaminu Konkursu złożone przez SARP, Muzeum Narodowe w Krakowie wprowadziło zmiany w treści  Regulaminu Konkursu oraz w załączniku 4 tj. istotnych postanowieniach umowy. W związku z tym zmianie ulega ponownie harmonogram Konkursu w następujący sposób:

2. Organizator Konkursu, Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, że w związku z wpłynięciem dużej ilości wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie zmianie ulega termin ogłoszenia wyników kwalifikacji do Konkursu. Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu nastąpi w terminie do 1 czerwca 2015. Pozostałe terminy określone w harmonogramie nie ulegają zmianie.

3. (1.06.2015) Organizator Konkursu, Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, o zmianach w Regulaminie Konkursu. Zmianie ulega harmonogram Konkursu:

Terminy:
Ogłoszenie konkursu – 27 marca 2015 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – 20 kwietnia – 4 maja – 11 maja 2015
Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu – 27 kwietnia – 11 maja – 19 maja – 1 czerwca – do 19 czerwca 2015
 Składanie i nadsyłanie zapytań – 27 maja – 12 czerwca – 19 czerwca – do 17 lipca 2015
Publikacja odpowiedzi na pytania i wnioski – 3 czerwca – 22 czerwca – 29 czerwca – do 31 lipca 2015
Składanie prac konkursowych – 30 czerwca – 30 lipca – 7 sierpnia – do 11 września 2015
Ogłoszenie wyników – 31 lipca 7 września – do 16 października 2015
Wypłata nagród, przekazanie zaproszenia do negocjacji – od 15 sierpnia – od 23 września – od 3 listopada 2015
Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja – wrzesień – wrzesień/październik – październik/listopad 2015
 Odbiór prac nienagrodzonych – październik – listopad – grudzień 2015/styczeń 2016

Nagrody:
I miejsce – 70 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Etapu I
II miejsce – 40 000 zł
III miejsce – 20 000 zł
 

INFORMACJA o zakończeniu czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Organizator Konkursu – Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, iż w Konkursie w wyznaczonym terminie złożono 150 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ponadto złożono jeden wniosek po terminie wyznaczonym przez Organizatora, a także złożono jeden wniosek w formie niezgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu (tj. w formie elektronicznej). Oba ww. wnioski zostały odrzucone i nie były brane pod uwagę przy dalszej ocenie.

Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków i załączonych do nich dokumentów oraz wzywania Uczestników Konkursu do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosków i ponownej oceny tak uzupełnionych wniosków, do składania Prac Konkursowych zostało zaproszonych 128 Uczestników. Organizator wykluczył z udziału w Konkursie 22 Uczestników. Zaproszenia do składania Prac Konkursowych, jak i treść informacji o wykluczeniu z udziału w Konkursie została skierowana bezpośrednio do każdego z Uczestników Konkursu indywidualnie w dniu dzisiejszym.
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż:
• termin składania prac upływa w dniu 11 września 2015;
• Prace Konkursowe mogą być składane w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00;
• Prace Konkursowe należy składać w sposób określony Regulaminem, w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 130-062 Kraków
pokój 050

Organizator życzy wszystkim Uczestnikom zaproszonym do składania Prac Konkursowych wielu wspaniałych pomysłów i powodzenia!

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach:
Informacja o konkursie na stronie MNK
Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej – Regulamin Konkursu