Konkurs SARP Częstochowa


Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek
 
Zamawiający:
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
 
Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, tel.: 34/3246935, 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl,
 
Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, o wartości poniżej 207.000 euro, przeprowadzany na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).
 
Terminy:
 
1.
Ogłoszenie konkursu:
23.10.2014 r.
2.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia:
 
20.11.2014 r.
3.
Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia:
 
 
04.12.2014 r.
4.
Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia:
11.12.2014 r.
5.
Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia:
18.12.2014 r.
6.
Składanie prac konkursowych, do dnia:
12.02.2015 r.
7.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu:
26.02.2015 r.
 
 
Nagrody:
Pierwsza nagroda – 15.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla uczestnika konkursu - autora najlepszej pracy konkursowej, dotyczących wykonania zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów objętych konkursem. Druga nagroda – 10.000 zł brutto. Trzecia nagroda – 5.000 zł brutto.
Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.
 
Regulamin konkursu - na stronie organizatora: http://czestochowa.sarp.org.pl/1067/oglaszamy-konkurs-stary-rynek-w-czestochowie