Rozstrzygnięcie konkursu im. Stanisława Witkiewicza


          Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza                     
     
 
Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski
 
Rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza  dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie nominacji Sądu konkursowego.
 
1. Nagrodę w kategorii architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni otrzymały ex aequo dwa obiekty:
 
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków
 


Autor: Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – Architekci, Sp. z o.o.
Inwestor: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu. Nowa forma architektury, jako wynik analizy geometrii dachów istniejących obok budynków, wprowadza ornament nadający sens pojęciu „wpisania obiektu w kontekst”.
Przenikanie się przestrzeni wnętrza i zewnętrza czyni cały obiekt adekwatnym do jego funkcji i treści, wyrażonej nie tylko w nazwie.
Użycie materiału tradycyjnego – ceramicznego – w nowej formie elementu detalu architektonicznego, stanowi istotne twórcze podejście w poszukiwaniu nowoczesności.
Obiekt stanowi bardzo trafny i ważny kulturowo przekaz łączenia przeszłości i doświadczenia z przyszłością oraz szansą dla dalszych pokoleń. Temu sprzyja idea Nagrody im. Stanisława Witkiewicza.
 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn
  

 
Autor: Biuro DDJM Sp. z o.o. Marek Dunikowski, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski
Inwestor: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Wykonawca:  SKANSKA S.A.
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią bezprecedensowy i oryginalny przykład realizacji dużego założenia w zakresie programu i kubatury obiektu w otwartym krajobrazie wiejskim, na tle pól i łąk oraz otaczających wzniesień.
W kategorii paradygmatu powstał wzorzec interesującego i ważnego kulturowo rozwiązania. Oszczędność środków wyrazu i prostota formy obiektu jako dominanty, nie konkuruje z krajobrazowym otoczeniem, a raczej wzbogaca go i uzupełnia w jego kulturowym wymiarze.
Kompozycja „kubusa” wpisanego w arkadowy rytm delikatnej struktury przestrzennej, koresponduje z horyzontalnym pasmowym charakterem zabudowy sąsiednich siół wiejskich zespołów.
Użyte materiały: drewno i kamień – są wyrazem rozumienia tradycji miejsca
wyrażonej w pełni nowoczesnej interpretacji formy architektonicznej.
Stanisław Witkiewicz pozostawia wolność w wyborze formy, jeśli ta koresponduje lub wzbogaca otoczenie, a zarazem wpływa pozytywnie na  intelektualny i emocjonalny odbiór dzieła.
Tak jak świątynie, obiekty religijne są dominantami krajobrazu wsi, tak Centrum Krzysztofa Pendereckiego – swoista świątynia muzyki – ma także do tego szczególne prawo.
 
2. Nagrodę w kategorii architektura mieszkaniowa otrzymały ex aequo dwa obiekty:
 
Browar Lubicz – zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Krakowie, ul. Lubicz 17
  

 
Autor: Mofo Architekci MA Sp. z o.o. Sp. k.
Inwestor: Balmoral Properties 1 ED Polska 1 Sp. z o.o. S.K.A.
Wykonawca: PORR (Polska) S.A.
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i zrealizowany obiekt stanowią bardzo dobry przykład rewitalizacji poprzemysłowej, zdegradowanej części śródmieścia Krakowa.
Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym, nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta.
Urządzenie wewnętrznych dziedzińców z małą architekturą włącznie, tworzą przyjazną przestrzeń dostępną nie tylko dla mieszkańców tego zespołu budynków, ale także dla społeczności Krakowa.
Nowa architektura, w zakresie użytych materiałów, jest spójna z historycznymi wątkami budynków przemysłowych, przy zachowaniu wysokiego standardu detalu. Całość koncepcji zrealizowana jest w „duchu” idei przyznawanej Nagrody im. Stanisława Witkiewicza.
 
Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Broniewskiego 28, Nowy SączAutor: mgr inż. arch. Jakub Potoczek
Inwestor:  Auto-Com S.C.
Wykonawca: MARKO Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Zięcina
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią przykład właściwego kierunku poszukiwań sposobu projektowania budynków mieszkalnych i rozstrzygnięć estetyczno-formalnych w miejscach zdegradowanych uniformizmem modernistycznej architektury lat 60-tych XX wieku, stanowiącej bezpośredni kontekst miejsca lokalizacji nowego budynku. Projekt przeciwstawia się także obecnie panującym tendencjom bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych, a przy pomocy skromnych środków wyrazu i użytych materiałów, kreuje prostą i czytelną formę architektury. Cech indywidualnych nadaje budynkowi wysunięta forma dachu, chroniąca użytkowników przed uciążliwymi wpływami klimatu.
Ograniczenie ilości materiałów wystroju architektonicznego sprzyja prostocie rozwiązań i „elegancji” architektury, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycji.
 
3.  Cztery wyróżnienia:
 
Sala Gimnastyczna, Maciejowa 83, ŁabowaAutor: Biuro Architekt Kaczmarczyk
Inwestor: Gmina Łabowa
Wykonawca: LEGBUD Mieczysław Legutko
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja  kreują interesującą formę architektoniczną szkolnej sali sportowej o intrygującym i indywidualnym charakterze, odbiegającym od stereotypowych rozwiązań. Jednoznaczna geometryczna forma dobrze wpisuje się w kontekst krajobrazowy. Współczesny sposób użycia drewna, jako materiału wystroju architektonicznego wnętrza, oddaje „klimat” architektury tej miejscowości i nawiązuje do lokalnej tradycji.
 
Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH, ul. Nawojki 11 w KrakowieAutor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o.
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią kreację nowoczesnej i „eleganckiej” architektury. Prostymi środkami uzyskano efekt zdyscyplinowanej geometrii architektonicznej. Obiekt cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca. Stylistycznie projekt nawiązuje do dobrych wzorów architektury modernistycznej.
 
Plac Targowy w Mszanie Dolnej, ul. Władysława Orkana, Mszana DolnaAutor: Em4. Pracownia Architektury. Brataniec
Inwestor: Gmina – Miasto Mszana Dolna
Wykonawca: F.U.H. BRUK BUD S.C. Kotarba Eugeniusz, Stożek Janusz
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią udane i ciekawe rozwiązanie targowiska oraz nadanie mu charakteru wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.
Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia.
Współczesny charakter pokrycia stanowisk targowych, nawiązuje trafnie do formy tradycyjnych dachów.
 
Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 4/2


Autor: Pracownia Projektowa TARKO
Inwestor: Gmina Krynica-Zdrój
Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Projekt i realizacja stanowią przykład dobrej kontynuacji tradycyjnej architektury miejsca i regionu.
Odważna w nowej formie i funkcji adaptacja starego szaletu miejskiego na punkt informacji turystycznej, wpisuje się w sekwencję obiektów towarzyszących deptakowi i nadaje miejscu wyraźny akcent plastyczny, uwiarygodniający funkcję przewidzianą dla tego budynku.
Niewielki obiekt wyróżnia się, spośród innych, nieco monumentalną skalą części nadbudowanej, która jednak może stanowić swoiste logo tej publicznej przestrzeni. Zastosowanie drewna jako struktury konstrukcyjno-fasadowej wiąże współczesność z dawną architekturą rodzimą.
 
 Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza