Konkurs SARP nr 952 - Ratusz Marszałkowski w Krakowie


Informacje Zamawiającego:
Zawiadomienie o wynikach konkursu  – 21.10.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie wyników konkursu) - 21.10.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (zmiany w ogłoszeniu wyników konkursu) - 24.10.2013

Szanowni Państwo,
 
Nie dające się przewidzieć wcześniej okoliczności zmusiły Organizatora i Sąd Konkursowy do kolejnej zmiany terminu publicznego ogłoszenia wyników konkursu.
 
Ostateczny termin ogłoszenia wyników ustalono na dzień 16 października (środa) o godzinie 16:00 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12.
 
W imieniu Organizatora konkursu przepraszamy za ewentualne niedogodności spowodowane kolejną zmianą terminu.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.
 
z poważaniem,

Agnieszka Jasiówka
Rafał Zawisza
 

 
Informacje Zamawiającego (27.06.2013):

W związku z błędnie podanym numerem faksu biura RCA „Małopolska” Sp. z o.o. w wezwaniach do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, uprzejmie informujemy, że prawidłowy numer faksu brzmi: 12 617 66 66

W związku z zaistniałym faktem ustala się następujące nowe terminy:
1. Termin nadsyłania wyjaśnień i uzupełnień do wniosków: 28 czerwca 2013 do godz. 15:00;
2. Termin wysyłania zawiadomień o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszeń do złożenia prac konkursowych: 2 lipca 2013
Pozostałe terminy konkursu pozostają bez zmian.

Pobierz tutaj -> Zmiana terminów nadsyłania wyjaśnień i uzupełnień do wniosków oraz termin wysyłania zawiadomień o dopuszczeniu do udziału w Konkursie

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 25.06.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacje Zamawiającego (6.06.2013):

Informujemy, że wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu „Ratusz Marszałkowski w Krakowie” wraz z załącznikami (dotyczy treści regulaminu oraz załączników nr 1.1 i 1.2). Informacje dotyczące zmian opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 6 czerwca 2013 r.
Zestawienie zmian, treść regulaminu oraz załączników nr 1.1 i 1.2 zostały opublikowane poniżej.
Tym samym termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie został ustalony na dzień 17 czerwca 2013 r., na godz. 12:00.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacje Zamawiającego (29.05.2013):

w pkt 30.2 zdanie pierwsze Regulaminu Konkursu sprostowano oczywistą omyłkę literacką i wprowadzono następującą zmianę:

dotychczasowe postanowienie w poprzednim brzmieniu: „Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do pracy uznanej przez Sąd Konkursowy za najlepszą i do pozostałych prac nagrodzonych i wyróżnionych:” zastępuje się zmianą o treści: „Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac uznanych przez Sąd Konkursowy za najlepsze:”;
w pkt 2.12 zdanie pierwsze Istotnych postanowień umowy sprostowano oczywistą omyłkę literacką i wprowadzono następującą zmianę:

pkt 2.12 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu „Wykonawca zobowiąże się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.4. do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do sporządzonego projektu na następujących polach eksploatacji:” otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiąże się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.4. do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonego projektu na następujących polach eksploatacji:".

pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo–biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy alei Pokoju w Krakowie, pod nazwą Ratusz Marszałkowski.

Ogłoszenie o konkursie:
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 15.05.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 06.06.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 25.06.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 21.10.2013
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - 24.10.2013

Załączniki:
Informacje o zmianach w Regulaminie Konkursu - 06.06.2013
Informacja o zmianie w Regulaminie Konkursu – 22.07.2013
Informacja o zamieszczeniu opinii geotechnicznej – 24.07.2013
Informacja o zmianie w Regulaminie Konkursu – 25.07.2013
Informacja o postanowienu SKO w Krakowie w sprawie decyzji WZ – 20.08.2013
Wyjaśnienie treści regulaminu w sprawie powierzchni użytkowej – 22.08.2013

Informacja dotycząca terminu i miejsca składania prac konkursowych  – 13.09.2013
Informacja dotycząca terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu  – 7.10.2013
Informacja dotycząca zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu  – 8.10.2013

1.0 Regulamin konkursu ze zmianami - 1.0 tekst jednolity
1.1 Istotne postanowienia umowy ze zmianami - 1.1 tekst jednolity
1.2 Regulamin Sądu Konkursowego ze zmianami - 1.2 tekst jednolity

1.0 Regulamin konkursu
1.1 Istotne postanowienia umowy

1.2 Regulamin Sądu Konkursowego
1.3 Wytyczne funkcjonalne
1.4 Decyzja WZIZT
1.5 Wytyczne ZIKIT
1.6 Mapa sytuacyjno wysokościowa z zakresem opracowania

1.7 Wyrys z ewidencji gruntów
1.8 Tabela podstawowych parametrów budynku
1.9 Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa
2.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału
2.2a Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika
2.2b Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika
2.3 Wykaz wykonanych głównych usług
2.4 Lista podmiotów

2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
2.5a Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału
2.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2.7 Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
2.8 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
2.9 Oświadczenie o zobowiązaniu się do oddania do dyspozycji
2.10 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

3.1 Układ plansz pracy konkursowej
3.2 Karta identyfikacyjna

3.3 Pokwitowanie odbioru pracy
MPEC - Informacja dotycząca możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

MPWIK - Informacja techniczna - przyłącze wodociągowe i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej
TAURON - Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Informacje uzupełniające:
Postanowienie AU z marca 2013
OPINIA GEOTECHNICZNA

Odpowiedzi Organizatora na zapytania:
Pytania i odpowiedzi - 13-06-2013
Pytania i odpowiedzi - 07-06-2013
Pytania i odpowiedzi - 29-05-2013