Nagroda im. Mariana Korneckiego


W bieżącym roku po raz kolejny zostanie przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.
Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego upłynie w dniu 20 marca 2012 roku.
 
Nagroda wynosi 15 000 zł i jest przyznawana za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.
Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną lub jako nagrodę zbiorową za wspólne dokonania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w formie karty zgłoszeniowej wraz załącznikami określonymi w regulaminie w terminie do dnia 20 marca 2012 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:www.malopolskie.pl/kornecki (w zakładce Procedury).