Rozstrzygnięcie konkursu na Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie


konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- Architektonicznej zagospodarowania placu przed muzeum narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia
 
   
 1. TERMINY KONKURSU i ILOŚĆ ZŁOZONYCH PRAC
 2.  
   
 • Konkurs ogłoszony został w kwietniu 2011, termin złożenia prac wyznaczono na 13 czerwca 2011. Na konkurs złożono 41 prac
   
 1. SĄD KONKURSOWY
 2.  
   
   
 • Sąd Konkursowy liczył 9 osób:
 •  
   
Prof. Andrzej Wyżykowski - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Główny Architekt Miasta (SARP)
dr Przemysław Gawor - Sędzia (SARP
Zofia Gołubiew - Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
dr Artur Jasiński - Sędzia Referent (SARP)
Anna Krzyżanowska - Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
dr Piotr Lewicki - Sędzia (SARP)
prof. Maria Misiągiewicz- Sędzia (SARP)
Jacek Stokłosa - Główny Plastyk Miasta
Janina Pokrywa -Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
 
   
 • Sekretarzem Sądu Konkursowego był arch. Marcin Pawłowski:
 •  
   
 
   
 1. PRZEDMIOT i cel KONKURSU
 2.  
   
   
 • Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania otoczenia placu. Łączna powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi około 1,5 ha.
 •  
   
 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania placu wraz z jego otoczeniem. Realizacja wybranej koncepcji – w powiązaniu z planowaną budową garażu podziemnego - będzie kolejnym z etapów budowy sieci krakowskich placów miejskich - wartościowej przestrzeni publicznej miasta.
 •  
   
 • Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla budowy garażu podziemnego na 160 stanowisk przy al. Focha w Krakowie, w celu zaprojektowania i realizacji przez koncesjonariusza placu – jako piątej elewacji garażu podziemnego - w formie wynikającej z rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.
 •  
   
   
   
   
 1. IDEA KONKURSU: POMYSŁ NA PLAC
 2.  
   
   
 • Plac przed gmachem Muzeum Narodowego - Forum Muzeum - traktowany jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji dla współczesnych potrzeb. Plac będzie zewnętrznym obszarem działania Muzeum, miejscem spotkań sztuki i publiczności, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa.
 •  
   
6. REZULTATY KONKURSU:
II Nagroda: Praca nr 28 (nr rozpoznawczy: 220204)
autorzy: arch. MICHAŁ WŁOSKOWICZ
arch. WITOLD OPALIŃSKI
arch. KATARZYNA LIPSKA - OPALIŃSKA
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
W pracy nr 28 zwraca uwagę interesująca próba uformowania przestrzeni placu przed Muzeum Narodowym jako przestrzeni otwartej, pozbawionej wszelkich barier i ograniczeń. Głównym elementem na placu jest rzeźbiarsko potraktowana pochylnia wjazdu do garażu parkingowego, której zadaszenie zostało zręcznie zaprojektowane jako “odgięcie” lub “uchylenie” fragmentu posadzki placu.
Zwraca uwagę spójne, integralne potraktowanie przestrzeni placów i przenikających się z nimi terenów zielonych, organizowane przy pomocy dynamicznych trójkątnych i trapezoidalnych form. Niestety działanie w oparciu o taką zasadę geometryczną może być odczytane także jako mankament pracy, gdyż plac stworzony został w opozycji do regularnej, modernistycznej bryły budynku Muzeum.
 
III Nagroda: Praca nr 15 (nr rozpoznawczy: 866527)
autorzy: arch. BARTŁOMIEJ PYRZYK
arch. JAKUB TURBASA
arch. WOJCIECH ZAGÓRSKI
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Najważniejszym elementem nagrodzonej pracy jest rozległy plac, o regularnym wzorze posadzki i module 475 x 430 cm, wywiedzionym z modułu konstrukcyjnego budynku Muzeum.
Za pomocą ograniczonych środków osiągnięty został związek przestrzenny muzeum i placu, podkreślony został monumentalny charakter architektury budynku i wzmocniony efekt oddziaływania obiektów i instalacji architektonicznych na placu.
Za efektowny – ale także ryzykowny – uznano pomysł okresowego zalewania placu wodą. Wątpliwości Jury budziło zakończenie placu na fragmencie sąsiadującym z torowiskiem tramwajowym.
Wyróżnienie: Praca nr 11 (nr rozpoznawczy: 170001)
autorzy: arch. MACIEJ JURKOWSKI
arch. JAROSŁAW KUTNIOWSKI
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Praca została wyróżniona za stworzenie placu, który w integralny sposób związany jest z architekturą budynku Muzeum Narodowego, oraz za przejrzystą dyspozycję funkcjonalno - przestrzenną terenu opracowania konkursowego. Pomysłowo – ale niezgodnie z regulaminem konkursu i niewłaściwie, biorąc pod uwagę infrastrukturę podziemną – rozwiązano lokalizację pochylni z garażu podziemnego.
I Nagroda: Praca nr 38 (nr rozpoznawczy: 123465)
autor: arch. MICHAŁ BERNASIK
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO:
W opinii Jury projekt nr 38 najlepiej odpowiedział na określone w Regulaminie konkursu zadania i cele, zarówno kompozycyjne, jak eksploatacyjne, funkcjonalne i ekonomiczne. Przy użyciu stosunkowo skromnych środków tj. regularnych pasów posadzki opartych na module przestrzennym gmachu Muzeum zorganizowana została cała przestrzeń objęta zadaniem konkursowym, w podziale na plac frontowy – forum Muzeum, drugi, mniejszy plac zlokalizowany przed przyszłym nowym skrzydłem Muzeum – Forum Wyspiańskiego i część parkowo – rekreacyjna.
Zarówno rozwiązanie przestrzenne jak i dobór materiałów (beton architektoniczny i granit) tworzą z jednej strony godną oprawę dla gmachu Muzeum a z drugiej – otwartą, funkcjonalną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych projektów artystycznych.
Zdaniem Jury prezentowana koncepcja wytycza logiczne i pojemne ramy dla realizacji “piątej elewacji” projektowanego garażu i umożliwia integrację przestrzenną wielu elementów małej architektury i wyposażenia planu w oparciu o porządkującą, nadrzędną ideę przestrzenną.
Wyróżnienie: Praca nr 32 (nr rozpoznawczy: 769625)
autorzy: GPP GRUPA PROJEKTOWA Sp.z o.o

 
arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW
arch. SŁAWOMIR KOGUT
arch. MACIEJ KOCIOŁEK
arch. MIKOŁAJ IWAŃCZUK
arch. KINGA TRĄBIŃSKA
arch. KATARZYNA KOWALSKA
arch. MAGDALENA BUDZOŃ
arch. MAGDALENA ZYGIER
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Praca nr 32 została wyróżniona za stworzenie klarownej i zwartej struktury urbanistycznej przedpola Muzeum Narodowego, w oparciu o sekwencję - dziedziniec, plac mały i ogród sztuki. Powstałe założenie posiada wysokie walory funkcjonalne i przestrzenne.
Jednak – zdaniem Jury – stopień kubaturowej interwencji w przestrzeń placu jest zbyt wysoki i niezgodny z wytycznymi i założeniami konkursu.