Konkurs na Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie


"Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia" 

Organizator konkursu: Gmina Miejska Kraków przy współpracy Zarządu Oddziału SARP w Krakowie
 
Terminy konkursu:
 • Nadsyłanie pytań - do 16.05.2011
 • (odpowiedzi na pytania) - 20.05.2011
 • Składanie prac konkursowych - do 13.06.2011
 • ogłoszenie wyników konkursu - 17.06.2011 o godz. 14.00
 
Sąd Konkursowy:
Andrzej Wyżykowski - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Główny Architekt Miasta (SARP)
Przemysław Gawor - SARP
Zofia Gołubiew - Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Artur Jasiński - Sędzia Referent, SARP
Anna Krzyżanowska - Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Piotr Lewicki - SARP
Maria Misiągiewicz - SARP
Jacek Stokłosa - Główny Plastyk Miasta
Janina Pokrywa - Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
Marcin Brataniec - Z-ca sędziego, SARP
 
Sekretarz konkursu: arch. Marcin Pawłowski
 
Regulamin konkursu w załączeniu.
 
Zapraszamy do udziału!
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
zestaw nr 1
Dot. konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia
 
   
 1. Zwracam uwagę, że projekt placu przed Muzeum Narodowym jest częścią większego wnętrza urbanistycznego i powinien być rozpatrywany jako zadanie projektowe wraz z tym wnętrzem, a w szczególności wraz z systemem organizacji ruchu, kompozycji zieleni, projektu nawierzchni i przejść pieszych, ew. podziemnych przejść pieszych na skrzyżowaniu Alei Trzech Wieszczów i ulic Piłsudskiego/3 Maja
 2.  
   
  O.1. Przedmiotem konkursu jest teren opracowania konkursowego opisany w Regulaminie konkursu w pkt. 2.2. Dopuszcza się przedstawienie w projekcie konkursowym szerszego zakresu, obejmującego propozycje projektowe zlokalizowane we wnętrzu urbanistycznym opisanym w pkt. 2.1. regulaminu konkursu.
   
   
 3. Wnioskuję o przedłużenie terminu przeznaczonego na przygotowanie prac konkursowych. Wyznaczony termin jest stanowczo zbyt krótki.
 4.  
   
  O.2. Niniejszym informuje się uczestników konkursu o zmianie terminów konkursu, które ulegają przedłużeniu: termin nadsyłania pytań do 6.06.2011, termin udzielania odpowiedzi na pytania do 10.06.2011, nowy termin złożenia prac wyznacza się na poniedziałek, 13 czerwca 2011, do godz. 12.00, a termin ogłoszenia wyników konkursu wyznacza się na piątek, 17 czerwca 2011 o godz. 14.00. Miejsce złożenia prac i ogłoszenia wyników konkursu nie ulega zmianie – jest nim jest siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie.
   
   
 5. Czy i do jakiego stopnia możliwe sa odstepstwa od geometrii parkingu podziemnego wraz z rampa zjazdowa, dojazdem na plac przed muzeum oraz wyjsciami ewakuacyjnymi wytyczonej w zalaczniku 3A?
 6.  
   
  O.3. Nie dopuszcza się żadnych zmian w lokalizacji pochylni zjazdowej i drogi dojazdowej do niej. Dopuszcza się pewne zmiany w zakresie lokalizacji i geometrii schodów i wyjść ewakuacyjnych z garażu podziemnego.
   
   
 7. Budynek Muzeum Narodowego wpisany jest do rejestru zabytkow oraz wraz ze schodami wejscjowymi objety ochrona konserwatorska. Przy istniejacej konstrukcji schodow nalezy zaprojektowac rampe-podjazd dla wozkow oraz osob niepelnosprawnych. Czy dopuszcza sie mozliwosc zastapenia istniejacych schodow nowa, lepiej dostosowana do nowych funkcji oraz spelniajaca aktualne wymogi i standardy konstrukcja? Jesli nie, do jakiego stopnia mozliwa jest ingerencja w istniejaca strukture?
 8.  
   
  O.4. Nie dopuszcza się likwidacji istniejących schodów do budynku Muzeum Narodowego. Ingerencja w istniejącą strukturę powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
   
   
 9. Czy dopuszcza sie mozliwosc zmiany obecnego poziomu placu przed Muzeum? Jesli tak, do jakiej wysokosci?
 10.  
   
  O.5. Dopuszcza się wprowadzenie różnic poziomów placu i terenu opracowania w stosunku do stanu istniejącego, przy zachowaniu zasady ścisłego dowiązania projektowanych poziomów do poziomów ulic, chodników, terenu i budynków stanowiących granicę terenu opracowania konkursowego.
   
    
  1. W zaproponowanej koncepcji rozbudowy Muzeum Narodowego poziom glownego wejscia znajduje sie na poziomie okolo -4,30 m. Czy przystepujac do prac projektowych nalezy przyjac iz w przyszlosci glowne wejscie do tej czesci Muzeum bedzie sie znajdowac na tym poziomie, czy jest to koncepcja mogaca ulec zmianom
   
     
     
  O. 6. Koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego może ulec zmianom. Należy zwrócić uwagę, że pomiędzy gmachem Muzeum Narodowego a projektowanym garażem podziemnym przebiega wielkogabarytowy kolektor kanalizacji deszczowej, który uniemożliwia ew. podziemne połączenie garażu i budynku muzeum.
   
   W imieniu Sądu Konkursowego
   

  Artur Jasiński Kraków 10.05.2011
   
PYTANIA I ODPOWIEDZI
zestaw nr 2
 1. Czy wymagany plan placu w skali1:250 obejmuje cały teren oznaczony punktami ABCDEF na mapie pomocniczej, czy tylko plac/przedpole przed Muzeum Narodowym?
 2.  O: Wymagany plan w skali 1:250 dotyczy całego terenu oznaczonego punktami ABCDEF. 

 3. Czy naniesione na podkład w ‘załączniku 3a’ wyjście główne oraz rampa dla niepełnosprawnych z parkingu podziemnego są tylko propozycją geometrii i można je przeprojektować (np. zamienić rampę na windę dla niepełnosprawnych lub zmienić geometrię i miejsce rampy) czy są one nie do zmienienia i muszę pozostać w takiej formie jak to ma miejsce w pliku DWG dostarczonym przez organizatora konkursu?
 4. O: Geometria i lokalizacja dojazdu i pochylni jest obowiązkowa. Dopuszcza się zmiany w geometrii i uformowaniu wyjść. 

 5. Czy wyjście z parkingu podziemnego oraz rampa na przedpolu Muzeum Narodowego mogą być obiektami kubaturowymi
 6. O: Wyjścia i pochylnia (rampa) nie mogą być elementami kubaturowymi.
   
 7. Czy lokalizacja wjazdu (pochylni) do planowanego garażu podziemnego jest definitywnie określona, czy też można w koncepcji zagospodarowania zaproponować inną alternatywę.
 8. O: Lokalizacja dojazdu i pochylni jest obowiązkowa.

    
 9. Proszę o informację, jak należy rozumieć zapis w punkcie nr. 5.4 regulaminu konkursu, mówiącym o: “potrzebie odpowiedniego powiększenia placu przed frontem rozbudowanego kompleksu muzealnego- z orientacyjną lokalizacją i linią zabudowy planowanej rozbudowy Muzeum Narodowego”, w kontekście załącznika 3a, który zarówno w linii OBSZARU OPRACOWANIA KONKURSOWEGO (E-F) jak i linii GRANICY WNĘTRZA URBANISTYCZNEGO 97,8) nie uwzględnia ww. powiększenia placu – (rozbudowa jest poza OBSZAREM OPRACOWANIA KONKURSOWEGO)
 10.  O: uczestnik konkursu powinien zaprojektować plac frontowy przed budynkiem Muzeum Narodowym uwzględniając możliwość przyszłej rozbudowy budynku muzeum, która będzie miała miejsce na wskazanym terenie, leżącym poza obszarem opracowania konkursowego.
   
  W imieniu Sądu Konkursowego
  Artur Jasiński, SARP, Sędzia Referent                                                                                               Kraków 20.05.2011
   
   
PYTANIA I ODPOWIEDZI
zestaw nr 3
 1. Proszę o jednoznaczne określenie warunków uczestnictwa w konkursie. Czy związanie z członkami Jury (np. służbowo) oznacza wykluczenie z konkursu

 2. O: Konkurs nie jest przeprowadzany w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Z regulaminu konkursu nie wynika, aby związanie z członkami Jury (np. służbowo) oznaczało wykluczenie z konkursu. Ponieważ regulamin konkursu nie przewiduje procedury kwalifikacji Uczestników, podczas której można zweryfikować ewentualne związki personalne lub służbowe, Jury nie będzie w stanie ocenić, czy takowe występują. Ze względu na dwuznaczność tego typu sytuacji Jury stoi na stanowisku, że z etycznego punktu widzenia osoby powiązane personalnie bądź służbowo z członkami Jury nie powinny brać udziału w konkursie i zaleca w takim wypadku powstrzymanie się od uczestniczenia.
  W imieniu Sądu Konkursowego 
  Artur Jasiński, SARP, Sędzia Referent                                                                                     Kraków 02.06.2011