Konkurs na osiedle mieszkaniowe ul. Rzemieślnicza, ul. Szafrana Kraków


Odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu Konkursu.
 
Pytanie 1.
W rozdziale II punkt 7.5.2. Organizator narzuca uzyskanie optymalnego wskaźnika powierzchni
zabudowy netto do brutto. Norma PN-ISO 9836:1997 nie definiuje pojęcia powierzchni zabudowy
netto i brutto. Prosimy o sprecyzowanie zapisu punktu 7.5.2. w odniesieniu do obowiązujących
norm.
Odp.
Organizator zdaje sobie sprawę, że tak zdefiniowane wskaźniki i powierzchnie nie znajdują się
w normach. Dlatego zostały one jednoznacznie zdefiniowane w Regulaminie, tak więc wszyscy
Uczestnicy mają takie same możliwości ich wyliczenia. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości
podajemy jeszcze szerszą definicję:
Powierzchnia użytkowa mieszkalna netto wszystkich kondygnacji naziemnych – tzw PUM jest
rozumiana jako powierzchnia użytkowa wszystkich zaprojektowanych mieszkań i lokali
użytkowych, bez części wspólnych służących wszystkim mieszkańcom i bez innych pomieszczeń
nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi (komunikacji, pom. technicznych, garaży, rowerowni,
wózkowni, komórek lokatorskich itp).
Powierzchnia użytkowa brutto kondygnacji naziemnych jest rozumiana jako powierzchnia
zabudowy razy ilość zaprojektowanych kondygnacji.
Powierzchnia użytkowa netto kondygnacji podziemnej jest rozumiana jako powierzchnia całkowita
tej kondygnacji po odjęciu powierzchni zajmowanej przez konstrukcję (w skład tej powierzchni
wchodzą m.in. podziemne miejsca parkingowe, podziemne drogi wewnętrzne, przejścia, komórki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne, rowerownie, wózkownie itp.).
Pytanie 2.
W rozdziale II punkt 7.5.15. Organizator narzuca konieczność zaprojektowania mieszkań jedno,
dwu i trzypokojowych. Prosimy o określenie przedziału procentowego udziału poszczególnych
typów mieszkań w globalnej liczbie mieszkań. Prosimy o określenie przedziału powierzchniowego
dla mieszkań o określonej liczbie pokoi.
Odp.
Organizator celowo nie narzuca udziału poszczególnych typów mieszkań a także przedziału
powierzchniowego dla mieszkań. Element ten świadczy o doświadczeniu pracowni projektowej
w projektowaniu mieszkań i znajomości aktualnych tendencji rynkowych.
Pytanie 3.
W rozdziale II punkt 7.5.20. Organizator narzuca obowiązek podania szacunkowych kosztów
budowy dla poszczególnych proponowanych rozwiązań projektowych. Prosimy o doprecyzowanie
sposobu podziału kosztów.
Odp.
Dla spełnienia obowiązku wynikającego z punktu 7.5.20 II rozdziału Regulaminu wystarczy podać
łączny koszt wybudowania osiedla do stanu deweloperskiego ( wraz z zagospodarowaniem terenu
i instalacjami, ale bez przyłączy mediów wykraczających poza teren działki).
Celem wprowadzenia takiego punktu do Regulaminu było zwrócenie uwagi Uczestników konkursu
na świadomość kosztową proponowanych rozwiązań i uniknięcie sytuacji, gdy powstanie bardzo
atrakcyjna, ale wyjątkowo droga koncepcja, która z punktu widzenia architektury mogłaby zostać
nagrodzona, ale jest nierealizowalna z powodów ekonomicznych ( konkurs ma bowiem charakter
realizacyjny). Zwracamy uwagę, że podany przez Uczestników szacunkowy koszt NIE STANOWI
sam w sobie kryterium oceny prac konkursowych.
Pytanie 4.
Prosimy o informację czy Organizator dopuszcza możliwość sytuowania jakichkolwiek miejsc
postojowych na powierzchni terenu od strony ul. Rzemieślniczej.
Odp.
Tak, Organizator dopuszcza sytuowanie miejsc parkingowych od strony ul. Rzemieślniczej, ale w
taki sposób, aby nie były to miejsca ogólnodostępne, gdyż teren ten posiada duży deficyt
publicznych parkingów ( petenci Urzędu Skarbowego).
Pytanie 5.
W opisie należy podać koszt realizacji projektu na podstawie proponowanej koncepcji oraz podać
przyjętą metodę wyliczenia tego kosztu. W regulaminie została podana max stawka za 1m2
uzyskanej powierzchni użytkowej za zakres określony w punkcie 22.1, natomiast kwotę projektów
branżowych ma negocjować wg regulaminu Inwestor z wybranymi biurami projektowymi. Co należy
zatem podać w kwocie projektu? Tylko zakres określony w punkcie 22.1 bez branż oraz bez
projektu wykonawczego? Czy wymagane jest podanie orientacyjnego kosztu realizacji inwestycji
na podstawie proponowanej koncepcji? Czy koszt dokumentacji projektowej będzie miał wpływ na
ocenę pracy?
Odp.
Za koszt realizacji projektu, o którym mowa w Regulaminie, należy rozumieć koszt wybudowania
zaprojektowanych obiektów w stanie deweloperskim , a więc z zagospodarowaniem terenu i
wszystkimi branżami, ale bez budowy przyłączy branżowych wykraczających poza granice działki .
Pytanie 6.
Czy część opisowa ma znajdować się wyłącznie na planszy nr 3, czy również ma być dołączona w
formie książeczki? Jeżeli miałaby być również dołączona w formie książeczki, to w jakim formacie i
czy mają być dołączone zmniejszone plansze np. do A3?
Odp.
Część opisowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej. Na planszach winien znajdować
się podstawowy opis. Dopuszczamy jednakże dostarczenie rozszerzonego opisu w formie
książeczki w formacie A4, ale nie jest to obowiązkowe. Nie ma konieczności dodatkowego
drukowania zmniejszonych plansz.
Pytanie 7.
W pkt. 7.5.9. (...) “przewiduje się jedną kondygnację podziemną i siedem do ośmiu kondygnacji
nadziemnych. Czy dopuszczalne są fragmenty budynków o ilości kondygnacji mniejszej niż
przewidywana ?
Odp.
Nie, nie są dopuszczalne.
Pytanie 8.
W pkt. 7.5.11. (...) “kondygnacja podziemna powinna być zaprojektowana pod całym terenem
inwestycji”? A co z zielenią istniejącą do zachowania i projektowaną zielenią wysoką ?
Odp.
Sformułowanie pod całym terenem oznacza, że zasadniczo granice podziemnej kondygnacji
powinny się pokrywać z granicami działki. Ze zrozumiałych względów, wyjatkowo w miejscu, gdzie
konieczne jest zachowanie istniejących drzew należy przewidzieć „przerwę” w parkingu
podziemnym.
Pytanie 9.
Zapis w pkt. 7.5.5 Opisu przedmiotu konkursu jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (chodzi o odległość 100 m budynków mieszkalnych do najbliższej drogi na
powierzchni gruntu)– jakie zatem będzie stanowisko Inwestora i Sądu konkursowego.
Odp.
Należy tak zaprojektować budynki i drogi , aby spełnić w/wym przepisy.Tak więc, jeśli nie będzie
innej możliwości, należy zaprojektować sięgnik drogowy na cele przeciwpożarowe.
Pytanie 10.
Zapis w pkt. 7.5.15 Opisu przedmiotu konkursu - czy Inwestor posiada pisemną interpretację
WA UMK dotyczącą kształtowania elewacji ostatnich kondygnacji, i czy może ją udostępnić
uczestnikom konkursu?
Odp.
Nie, inwestor nie posiada jeszcze pisemnej interpretacji, sformułowania podane w warunkach
konkursu oparte są na interpretacji ustnej, którą należy stosować na ryzyko inwestora.
Pytanie 11.
Czy numer identyfikacji podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy
pozostawić bez zmian?
Odp.
We wniosku nie należało podawać żadnego numeru identyfikacyjnego. Dołączenie karty
identyfikacyjnej (załącznik nr 4) jest wymagane przy złożeniu pracy konkursowej, a nie przy
składaniu wniosku.
Niemniej jeśli karta identyfikacyjna została dołączona do wniosku, to przy złożeniu pracy trzeba
ponownie ją wypełnić wpisując nowy nr identyfikacyjny.
Pytanie 12.
Jaką technologię wentylacji dla lokali mieszkalnych przewiduje Inwestor: mechaniczną czy
grawitacyjną?
Odp.
Przewidywana jest wentylacja mechaniczna.
Pytanie 13.
Czy Inwestor przewiduje, że lokale mieszkalne usytuowane na parterach powinny mieć przypisaną
część prywatnego ogródka?
Odp.
Jest to dopuszczalne.
Pytanie 14.
Czy są preferencje dla systemu wejść do budynków w częściach mieszkalnych w zakresie
standardu – czy mają funkcjonować w systemie z recepcją – czy tradycyjnie bez takiej recepcji?
Odp.
Nie jest przewidywana recepcja w każdym budynku. Natomiast może być jedna na całe osiedle.
Pytanie 15.
Czy inwestor posiada inwentaryzację budynku na działce 103/25 i czy jest w stanie ją udostępnić?
Odp.
Nie, to jest działka poza zakresem opracowania, nie będąca własnością inwestora.
Pytanie 16.
Czy inwestor posiada badania gruntowe i czy jest w stanie je udostępnić w całości lub części
dotyczącej wniosków odnośnie posadowienia obiektów?
Odp.
Nie posiada.
Pytanie 17.
Czy inwestor posiada inwentaryzację dendrologiczną i czy jest w stanie ją udostępnić?
Odp.
Nie posiada.
Pytanie 18.
Czy przewiduje się wykonanie lokali usługowych poza parterem budynku?
Odp.
Nie, takich lokali nie przewiduje się.
Pytanie 19.
Jaki przyjąć współczynnik ilości miejsc parkingowych na lokal usługowy?
Odp.
Trzy miejsca na lokal 60 m2.
Pytanie 20.
Dla jakich dyscyplin sportowych należy przewidzieć infrastrukturę?
Odp.
Inwestor pozostawia to uznaniu projektantów.
Pytanie 21.
Czy ogrodzenie działki ma być pokazane na prezentacji i czy będzie podlegało ocenie?
Odp.
Nie. Jest to niezbędne.
Pytanie 22.
Czy poszczególne etapy realizacji będą objęte osobnymi pozwoleniami na budowę, a co za tym
idzie, czy będą one musiały niezależnie funkcjonować i samodzielnie spełniać zapisy decyzji
WZiZT?
Odp.
Tak, może to być konieczne w praktyce.
Pytanie 23.
Prosimy o podanie preferowanego metrażu mieszkań 1,2,3 pokojowych i apartamentów.
Odp.
Ze względu na fakt, iż jest to jeden z elementów oceny, nie możemy tego podać.
Pytanie 24.
Prosimy o podanie ilości wind osobowych na moduł / etap inwestycji.
Odp.
Przy projektowaniu wind należy skorzystać z doświadczenia projektanta. Inwestor nie ma tutaj
żadnych wyjątkowych wymagań.
Pytanie 25.
Czy garaż podziemny może być obsługiwany wyłącznie przy pomocy widny samochodowej, czy
też wymagana jest pochylnia wjazdowa?
Odp.
Zdecydowanie musi być pochylnia wjazdowa.
Pytanie 26.
Czy jako metodę obliczania kosztów inwestycji można przyjąć cenę 1m2 analogicznego obiektu
budowlanego?
Odp.
Tak, tylko należy podać jaką metodę przyjęto.
Pytanie 27.
Czy są jakieś ograniczenia w technicznej prezentacji projektu?
Odp.
Jedynym ograniczeniem i wymogiem są zasady prezentacji podane już w regulaminie.
Pytanie 28.
Czy zapis znajdujący się w decyzji wz :\"nowopowstały zespół zabudowy wielorodzinnej należy
zaprojektować z uwzględnieniem form otwartych lub budynków wolnostojących mając na uwadze
kontynuację formy obiektów występujących na działkach sąsiednich np. nr 104/1\" należy uważać
za warunek konieczny do spełnienia wymagań konkursu?
Odp.
Wszystkie warunki decyzji WZ muszą być respektowane, gdyż to na jej podstawie będzie
uzyskiwane pozwolenie na budowę.
Pytanie 29.
Czy podane w decyzji wz maksymalne szerokości elewacji od ulic Szafrana (60) i Rzemieślniczej
(90) dotyczą również sumy długości elewacji poszczególnych budynków w przypadku zabudowy
wolnostojącej?
Odp.
Organizator konkursu nie może samodzielnie interpretować tych zapisów, a nie jest możliwe
uzyskanie formalnej odpowiedzi w tak krótkim czasie. Zespół projektowy winien samodzielnie
odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Pytanie 30.
Czy należy przyjąć, że wszystkie budynki oraz infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna
- na terenie objętym konkursem należy przeznaczyć do wyburzenia?
Odp.
Tak.
Pytanie 31
7.5.10 - Wymaga uszczegółowienia i wyjaśnienia zapis w pkt 7.5.10: części wspólne obiektów
powinny być w wysokim standardzie. Co należy rozumieć pod pojęciem „części wspólne
obiektów”. W jaki sposób oczekuje się wykazania, że części wspólne zostały zaprojektowane w
wysokim standardzie?
Odp.
Za część wspólną rozumie się wszystko to co zgodnie z podziałem fizycznym budynku nie będzie
przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez właścicieli lokali, czyli np klatka schodowa,
elewacja itp. Oczywiście z konieczności zapewnienia wysokiego standardu zwolnione są
pomieszczenia techniczne takie jak rowerownia itp. Dla wykazania wystarczy wizualizacja
typowego elementu – np. parteru klatki schodowej.
Pytanie 32.
7.5.11. – Wymagania dot. warunków ochrony p.poż np. dotyczące parkingów podziemnych - o
tej liczbie stanowisk i powierzchni są w sposób jednoznaczny określone w przepisach technicznobudowlanych.
W jaki zatem sposób oczekuje się wykazania w projekcie koncepcyjnym rozwiązań
optymalizujących koszty. Rozwiązania techniczne zabezpieczeń ppoż a zatem także koszty ich
wykonania to zakres projektu budowlanego/wykonawczego.
Odp.
Przyjęte rozwiązania na etapie koncepcji mogą mieć wpływ na koszty. Jeśli zespół projektowy
uważa, że nie ma żadnego manewru w zakresie kosztów versus przepisy to nie należy sie odnosić
do tego elementu.
Pytanie 33.
W jaki sposób oczekuje się wykazania w projekcie koncepcyjnym, że niektóre mieszkania mają
standard apartamentów. To raczej problematyka projektu wykonawczego.
Odp.
Podanie przez inwestora takiego określenia miało głównie za zadanie rzucenie więcej światła na
charakter inwestycji a tym samym pomóc w tworzeniu koncepcji. Jednakże, pewne elementy
standardu tzw. apartamentów uwzględnia się już w koncepcji ( np wysokość, metraż). Na tym
etapie nie jest konieczne wykazywanie, że mieszkania te mają wyższy standard wykończenia, czy
też instalacji wewnętrznych, bo to jest rzeczywiście kwestia projektu wykonawczego.
Pytanie 34.
7.5.17 - Co należy rozumieć pod pojęciem „rozwiązania proekologiczne”. W jaki sposób sąd
konkursowy, przy użyciu jakich parametrów, będzie oceniał, czy w danej pracy konkursowej
uzyskany został „optymalny współczynnik efektów marketingowych i eksploatacyjnych , w związku
z zaprojektowanymi rozwiązaniami proekologicznymi i energooszczędnymi.
Odp.
Organizator zwraca uwagę, że odpowiedź na tak postawione pytanie musiałaby być
wielostronicowa, w związku z tym zostanie tylko podany jeden przykład (negatywny) ilustrujący
podejście sądu konkursowego. Załóżmy, że na dachach zostaną zaprojektowane ogniwa
fotowoltaiczne , które będą służyły do zapewnienia energii oświetleniu alejek. Ze względu na to, że
w polskim klimacie zwrot z inwestycji w fotowoltaikę wynosi od 20 do 50 lat, to takie rozwiązanie
zostanie uznane za bezcelowe.
Pytanie 35.
7.5.19. - Wymaga uszczegółowienia i wyjaśnienia zapis tego punktu. Co należy rozumieć pod
pojęciem „szacunkowe koszty budowy”. Co oznacza zapis: dla poszczególnych proponowanych
rozwiązań projektowych.
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 3.
Pytanie 36.
7.5.20 - Co oznacza, że miejsce np. dla grilla może być zadaszone, ale nie może stanowić osobnej
kubatury. Czy chodzi o ty., że oczekuje się że będą to obiekty malej architektury, w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego?
Odp.
Tak, mogą to być jedynie obiekty małej architektury nie wchodzące do bilansu powierzchni
zabudowy.
Pytanie 37.
7.5.21 - Czy basen, sauna i fitness mają być traktowane jako usługi ogólnodostępne, czy tylko dla
mieszkańców. Jeżeli miałyby być to usługi ogólnodostępne, czy należy przyjąć, że będą częścią
usług, o których mowa jest w pkt 7.5.1.
Odp.
Tak, winny być traktowane jako lokal do wynajęcia na prowadzenie takiej działalności w formie
ogólnodostępnej i są one częścią usług o których mowa w pkt 7.5.1.
Pytanie 38.
Czy Organizator może sprecyzować strukturę mieszkań w osiedlu –„tj. procentu mieszkań” dla
poszczególnych przedziałów wielkościowych mieszkań (wyrażonych w metrach lub ilości pokoi
mieszkalnych) ?
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 2.
Pytanie 39.
W związku z tym, iż z praktyki wynika, że termin powierzchnia zabudowy jest różnie interpretowany
przez urzędy w Polsce prosimy o wyjaśnienie czy na potrzeby konkursu powierzchnię loggii należy
wliczać do powierzchni zabudowy?
Odp.
Nie , nie należy.
Pytanie 40.
Czy przewidywaną zabudowę należy traktować jako \'Zabudowę śródmiejską uzupełniającą\'
rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
Odp.
Interpretacja warunków WZ i Rozporządzenia należy do zespołów projektowych.
Pytanie 41.
Prosimy o podanie oczekiwanej struktury mieszkań (procentowo z podaniem przedziału
powierzchni).
Odp.
Odpowiedź znajduje sie pod pytaniem nr 2.
Pytanie 42.
Prosimy o podanie szacunkowych oczekiwanych wielkości PUM lub ilości mieszkań wraz
z tolerancją % na odchyłki. W przeciwnym razie prace mogą być trudne do porównania. Brak takich
danych wyjściowych zdarzał się w przeszłości powodem nierozstrzygnięcia lub unieważnienia
konkursów architektonicznych. Inwestor nawet nie mając wstępnej koncepcji, na którą może się
powołać, korzysta z profesjonalnej pomocy SARP, dla którego określenie wytycznych nie jest
problemem.
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 2. Organizator zdaje sobie sprawę, że utrudnia to ocenę,
ale daje ogromną wiedzę na temat doświadczenia Uczestnika konkursu i z tego powodu przyjęto
takie rozwiązanie regulaminowe.
Pytanie 43.
Proszę o wyjaśnienie terminu kryterium oceny prac: „korzystny współczynnik powierzchni
użytkowej mieszkalnej do całkowitej powierzchni użytkowej”. Co oznacza „korzystny”?
Czy maksymalnie duży? Wtedy usługi na parterze zostaną zmarginalizowane (30% ) czy o to
chodzi?
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 1. Z podanej tam definicji wynika, że na cele tego
kryterium powierzchnia użytkowa lokali użytkowych wchodzi w skład całkowitej powierzchni
użytkowej mieszkalnej, więc manewrowanie ilością usług i mieszkań nic nie daje. Korzystny
oznacza maksymalnie duży.
Pytanie 44.
Jak należy rozumieć „wrażenie kameralności” inwestycji z wymogiem zaprojektowania 7-8
kondygnacji? To dwie wykluczające się koncepcje. Proszę o potwierdzenie, że Inwestorowi zależy
na maksymalizacji PUM, a nie na „humanitarnej” architekturze.
Odp.
Każdemu inwestorowi- deweloperowi zależy na maksymalizacji PUM i nikt tego nie ukrywa, ale to
się dzieje na etapie uzyskiwania decyzji WZiZT. Na kolejnym etapie, czyli na tym na którym
Inwestor jest w tej chwili, ważne jest stworzenie najlepszej architektury przy już zadanych
parametrach powierzchni zabudowy i wysokości. Jeśli Inwestorowi nie zależałoby na jakości
architektury to nie organizowałby konkursu pod patronatem SARP...
Pytanie 45.
Proszę o podanie minimalnego poziomu posadowienia w formie rzędnej. Teren nie jest płaski.
Odp.
Jedyne ograniczenie podane jest w decyzji WZiZT. Inwestor nie posiada innych informacji i
wymogów.
Pytanie 46.
Czy zaplecze budynku na działce 103/25, tzn działka 103/24 ma być dostępne od ul.
Rzemieślniczej?
Odp.
Obydwie działki nie należą do Inwestora i Inwestor nie musi im zapewniać dojazdu
Pytanie 47.
Czy łącznik pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Szafrana należy rozumieć jako wydzielenie z działki
Inwestora drogi publicznej? Czy łącznik ten jest obowiązkowy?
Odp.
Nie, to będzie droga wewnętrzna. Nie jest obowiązkowy.
Pytanie 48.
Prosimy o wskazanie na mapie ewidencyjnej działki 104/1 , do której odnoszą się ustalenia
DWZiZT.
Odp.
Dokładne wyjaśnienie znajduje się w załączniku nr 14 Regulaminu.
Pytanie 49.
Proszę o wyjaśnienie słów „dodatkowym atutem będzie uzyskanie ciekawych otwarć widokowych
na duże powierzchnie zielone.”. Zarówno ortofotomapa, jak i załączone zdjęcia pokazują, że nie
ma dużych terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie.
Odp.
To prawda, na dzisiaj tak jest rzeczywiście. Należy to rozumieć jako otwarcie na dolinę rzeki Wilgi,
która jest obszarem chronionym zgodnie z obowiązującym planem i z pewnością zostanie w
przyszłości zagospodarowana jako park zieleni.
Pytanie 50.
Przy założonych wysokościach kondygnacji parteru i 8 piętra (3,0m netto) uzyskanie 8 kondygnacji
jest niemożliwe. Czy można zmniejszyć wysokość ostatniej kondygnacji lub parteru, aby zmieścić
8 kondygnacji?
Odp.
Dla uzyskania takiego celu można.
Pytanie 51.
Prosimy o wyjaśnienie punktu 7.5.17 Regulaminu: „Opracowanie winno zakładać rozwiązania
proekologiczne i energooszczędne mające jednakże optymalny współczynnik efektów
(marketingowych i eksploatacyjnych) do kosztów inwestycji”. Jaki to współczynnik i jakie
rozwiązania Inwestor bierze pod uwagę?
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 34.
Pytanie 52.
W jakim celu należy zapewnić dojazd samochodów dostawczych do garażu (podwyższenie do
2,65)? Przy zaproponowanym poziomie posadowienia garaż będzie wystawał ponad poziom
terenu.
Odp.
W celu dostaw zarówno dla lokali użytkowych jak i mieszkań ( np na etapie wyposażania). Takie
rozwiązanie należy zastosować wszędzie tam, gdzie nie będzie przewidziany dojazd kołowy pod
budynek na powierzchni ziemi.
Pytanie 53.
Prosimy o podanie podstawy prawnej dla uzyskania Decyzji Środowiskowej. 300MP może być
rozdzielone na 2 lub 3 garaże wtedy decyzja ta nie będzie wymagana.
Odp.
Rozwiązanie bez konieczności uzyskiwania DŚ byłoby bardzo mile widziane, ale jest dyskusyjne.
Pytanie 54.
Czy terminy uzyskiwania Decyzji Środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego wpływają na
terminy umowne oddania projektu budowlanego? Zazwyczaj są to długotrwałe procedury. W
związku z powyższym termin koncepcji wielobranżowej jest zbyt długi (maks. 2 miesiące), a termin
projektu budowlanego krótki (min.4 miesiące z uwzględnieniem DŚ).
Odp.
Ze względu na to, że przepisy prawa wprowadzające obowiązek uzyskiwania DŚ są jednymi z
najbardziej zmiennych w ostatnich latach, to trudno jednoznacznie określić, ile to będzie trwało w
okresie, kiedy będzie podpisywana umowa. Podane terminy należy traktować jako średnie.
Zostaną one dostosowane w umowie do uzasadnionych na dzień podpisywania umowy terminów
oczekiwania na decyzje urzędowe.
Pytanie 55.
Proszę o określenie liczby nadzorów autorskich w cenie. Ryczałtowo w cenie można
zaproponować 5-10 wizyt, każda następna powinna być rozliczana oddzielnie 1000zł/osobodzień.
Odp.
Przy tak dużej inwestycji nie można mówić o 5-10 wizytach. Ryczałtowo powinny być potraktowane
wizyty umożliwiające wybudowanie obiektów w czasie, w którym jest to technicznie możliwe, bez
zbędnych opóźnień. Ujęcie nadzorów w zryczałtowanej cenie ma na celu uniknięcie sytuacji w
której niedopracowany projekt wymaga dużej ilości nadzorów a z drugiej strony ma dać motywację
do wykonania dobrego jakościowo projektu, gdyż ograniczy to ilość czasu poświęcanego na
nadzory. Szczegółowe ustalenia zapadną podczas podpisywania umowy.
Pytanie 56.
Czy kwota 55 zł za 1 m2 za projekt jest kwotą netto czy brutto?
Odp.
Jest to kwota netto, to znaczy kwota bez podatku vat.
Pytanie 57.
4% kosztów manipulacyjnych za podpisanie umów z projektantami branżowymi Zamawiającego to
za mało. Sama koordynacja wynosi zwyczajowo 5%, a odpowiedzialność za współpracę z
nieznaną sobie firmą także nie jest bez znaczenia. Proponujemy podwyższenie do 10%.
Odp.
Na tym etapie Organizator nie może zmieniać tego elementu Regulaminu.
Pytanie 58.
Co według organizatora oznacza sformułowanie „Rzut kondygnacji podziemnej w kontekście
urbanistycznym”- w zał.7 dotyczącym planszy nr 2 ?
Odp.
„Rzut kondygnacji podziemnej w kontekście urbanistycznym” powinien zawierać położenie garaży
wszystkich projektowanych budynków na działce, uwzględniające proponowane etapowanie
inwestycji.
Pytanie 59.
Prosimy o określenie max. ilości stron opisu np.3 strony A4 czcionką nr 10 dla porównania
i równoważnej oceny przez sąd konkursowy.
Odp.
Max. ilość stron opisu ustala się na 5 stron opisu formatu A4, czcionką Arial 12.
Pytanie 60.
Czy cały opis z wyceną ma znaleźć się na planszy nr 3?
Odp.
Na planszy nr 3 powinny się znaleźć te elementy opisu i wyceny, które mają kluczowe znaczenie
dla inwestycji. Jednakże, Uczestnik konkursu może na planszy nr 3 umieścić cały opis i wycenę.
Pytanie 61.
Czy reprezentatywna kompozycja 30x30 ma znaleźć się tylko na CD?
Odp.
Tak, reprezentacyjna kompozycja 30 x 30 cm powinna się znaleźć tylko na płycie CD.
Pytanie 62.
Czy ze względu na obszerny zakres opracowania (np. linijka słońca), w wypadku gdyby 5 plansz
okazało się niewystarczające, można dodatkowo dodać 6 planszę?
Odp.
W wypadku, gdyby 5 plasz okazało się niewystarczające można dodatkowo dodać 6 planszę.
Pytanie 63.
7.5.21. Dopuszcza się przewidzenie w jednym z budynków basenu na parterze wraz z saunami
i fitnessem.\" - Czy są stawiane wygania odnośnie dostępności basenu: dostępny tylko dla
mieszkańców jako rozszerzenie oferty mieszkaniowej czy jako basen ogólnodostępny dla
okolicznych mieszkańców.
Odp.
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 37.
Pytanie 63.
7.5.5. \"Na powierzchni terenu priorytetem jest uzyskanie niezakłóconej ruchem kołowym (nawet
incydentalnym) powierzchni zielonej na cele rekreacji , spacerów, zabaw dla dzieci itp. W związku
z tym, dopuszcza się sytuację, że jedyny kołowy bezpośredni dojazd do budynków leżących w
środku osiedla, będzie następował poprzez podziemny parking a odległość na powierzchni gruntu
do najbliższej drogi będzie do 100m\" Czy odległość 100m wynika z konkretnego aktu prawnego
czy jest to indywidualne wymaganie Inwestora? Czy można przekroczyć w/w odległość?
Odp.
Odległość wynika z przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Pytanie 63.
Czy Inwestor dopuszcza budowę obiektów kubaturowych w granicy z dz. nr 103/25 gdzie istniejący
budynek posiada otwory okienne (w takiej sytuacji przeznaczone do likwidacji)?
Odp.
Jest to trudne pytanie, które wymaga kontaktu z właścicielem działki sąsiedniej i analizy powodów,
dla których w ścianie granicznej znajduje się otwór okienny. Na tym etapie lepiej więc nie
projektować w ten sposób.


 
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem termin zawiadomienia Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazania zaproszenia do udziału w konkursie został przesunięty na 8 lutego.
 
Pismo arch. Borysa Czarakcziewa, Przewodniczącego MPOIA dotyczące Regulaminu konkursu
 
Kraków 14.01.11
Prezes Oddziału
kol. Piotr Gajewski
SARP o/Kraków
 
W związku z licznymi interwencjami kierowanymi do mnie w sprawie ogłoszonego na stronie internetowej SARP o/Kraków konkursu nr 949 proszę o zmianę regulaminu konkursu tak aby zapewniał możliwość udziału wszystkim architektom zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług na rynku Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie informuję, że w przypadku utrzymania zapisów w w/w regulaminie będziemy zmuszeni do podjęcia działań zapobiegających w przyszłości segregacji ze względu na miejsce zamieszkania osób wykonujących zawód architekta w Polsce. Mam nadzieję, że istnieje możliwość formalna zmiany zapisów kontrowersyjnego punktu regulaminu.
Z poważaniem,
arch. Borys Czarakcziew
Przewodniczący Rady MPOIA
 
Odpowiedź Zamawiającego na pismo Przewodniczącego MPOIA
 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Rzemieślniczą i Szafrana w Krakowie został ogłoszony na podstawie umowy pomiędzy krakowskim biurem SARP a inwestorem prywatnym. Konkurs ten NIE PODLEGA ustawie o zamówieniach publicznych. Warunki konkursowe zostały opracowane przez Sekretarza Konkursu na podstawie ścisłych wytycznych inwestora. Jednym ze sztywnych warunków inwestora ( a nie SARP O/Kraków) było ograniczenie potencjalnych Uczestników do tych pracowni, które posiadają siedzibę w Krakowie, bądź powiecie ziemskim krakowskim. WYŁĄCZNYM powodem wprowadzenia takiego warunku jest chęć zapewnienia wygody inwestora i wybranej pracowni w zakresie przyszłych, wieloletnich kontaktów roboczych ( zarówno w trakcie załatwiania spraw formalnych, projektowania jak i nadzorów autorskich), co ma szczególne znaczenia z racji chęci stworzenia wyjątkowego, niepowtarzalnego osiedla. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mimo takiego zapisu , została zachowana zasada swobody świadczenia usług i konkurencji, gdyż wystarczającym do spełnienia podanego warunku geograficznego jest posiadanie w Krakowie lub powiecie ziemskim krakowskim siedziby jednej ze swoich pracowni ( a nie wyłącznie głównego miejsca prowadzonej działalności). W szczególności , jeśli potencjalny Uczestnik uzna to za opłacalne ze swojego punktu widzenia , może na ten cel utworzyć swoją filię w Krakowie, co jest częstą praktyką dla firm architektonicznych mających ambicje działalności ogólnopolskiej . Dodatkowo, co zostało sprecyzowane w dniu dzisiejszym w wyjaśnieniach do Regulaminu, dopuszczalna jest sytuacja, gdy kilka pracowni/architektów wspólnie zamierza uczestniczyć w konkursie i tylko jeden z nich ( pełniący funkcję Koordynatora ds. kontaktów z inwestorem) spełnia warunek geograficzny.
Z poważaniem, Zamawiający.
 
Informacja o zmianie niektórych punktów Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr 3

 W związku z wyjaśnieniem przez Zamawiającego wątpliwości co do treści

Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej
i architektonicznej osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy
ulicami Rzemieślniczą i Szafrana w Krakowie”, informuję, że zmianie ulegają:
1. Punkt 8.1. Rozdziału III Regulaminu konkursu.
2. Punkt 9.2.3. Rozdziału III Regulaminu konkursu.
3. Załącznik nr 3 (Oświadczenia) do Regulaminu konkursu w punkcie nr 4
Ad.1.
Punkt 8.1. Rozdziału III Regulaminu konkursu uzyskuje następujące brzmienie:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące
wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), które posiadają uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz
są członkami właściwej Izby Architektów RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.) lub dysponują osobami, które posiadają ww.
uprawnienia oraz są członkami ww. Właściwej Izby.
Dodatkowo musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków:
1) fizyczna siedziba pracowni musi znajdować się w Krakowie bądź w Powiecie
ziemskim krakowskim
2) w przypadku uzyskania zlecenia, na podstawie Umowy pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia
pracowni / oddziału firmy architektonicznej na terenie Krakowa bądź powiatu
ziemskiego krakowskiego, który to oddział pełnił będzie funkcję Koordynatora
ds. kontaktów z Inwestorem.
Ad.2.
Punkt 9.2.3. Rozdziału III Regulaminu konkursu uzyskuje następujące brzmienie:
W przypadku, kiedy uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie o dopuszczenie do
udziału w konkursie, Pełnomocnik wyznaczony przez Uczestników do
reprezentowania ich konkursie, powinien wypełnić oświadczenie, o którym mowa
w punkcie 9.1.2. Regulaminu, o łącznym spełnianiu warunków wymaganych do
zakwalifikowania się do udziału w konkursie przez wspólnie występujących
Uczestników konkursu, a także przedstawić dokumenty wymagane w punkcie
9.1.3. Regulaminu.
Ad.3.
Uczestnicy, który jeszcze nie złożyli Wniosku, wraz z Wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w konkursie są zobowiązani do złożenia składają Załącznik nr 3 bądź
Załącznik nr 3b (treść Załącznika dostępna na stronie SARP o/Kraków)
stosownie do zaistniałej sytuacji.
Treść punktów od 1 do 3 Załącznika nr 3b nie ulega zmianie w stosunku do treści
Załącznika nr 3, natomiast punkt nr 4 niniejszego Załącznika uzyskuje następujące
brzmienie:
4. w przypadku uzyskania zlecenia, na podstawie Umowy pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym, zobowiązuję się do stworzenia
pracowni / oddziału firmy architektonicznej na terenie Krakowa bądź
powiatu ziemskiego krakowskiego, który to oddział pełnił będzie funkcję
Koordynatora ds. kontaktów z Inwestorem.
 
Zmiana terminów nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
 
W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Regulaminu oraz Załącznika
ulegają również przesunięciu następujące terminy:
- Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zostaje
przesunięty na 31 stycznia 2011r.
- Termin zawiadomienia Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału
w konkursie i przekazanie zaproszenia do udziału w konkursie zostaje przesunięty
na 1 lutego 2011r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w „Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Rzemieślniczą i Szafrana w Krakowie”!

Termin nadsyłania wniosków dotyczących udziału w Konkursie upływa 31.01.2011r.

Poniżej znajdą Państwo Regulamin Konkursu oraz Załączniki do Regulaminu.