Konkurs na kaplicę cmentarną w Koszalinie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

przy współudziale

Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

ogłasza

Konkurs architektoniczny, realizacyjny, na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

 

Uczestnikami konkursu mogą być:

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie), które:

  • posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i są członkami Izby Architektów RP, lub dysponują osobami, które legitymują się powyższymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP,
 •  
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 •  
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 •  
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 które to:

- złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, zostały zakwalifikowane do konkursu i złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.

Nie mogą być Uczestnikami konkursu:

- osoby będące członkami sądu konkursowego,

- osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,

- osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu w tym pracownicy Organizatora.

Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy wg następujących kryteriów:

- jakość i czytelność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych,

- walory funkcjonalne i estetyczne,

- walory eksploatacji,

- ekonomika rozwiązań z uwzględnieniem nieprzekraczalnego całkowitego kosztu inwestycji.

 

Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.

Wnioski o przekazanie Regulaminu Konkursu należy kierować:

- na piśmie na adres:

 

SARP Oddział w Koszalinie,

ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin

 

 

- faksem na nr: (0-94) 342 64 90

lub

- drogą mailową na adres: konkurs.kaplica@sarp.org.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami w postaci płytki CD zostanie przekazany Uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku.

Regulamin Konkursu oraz załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kaplica

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 08 października 2010 r. do godz. 12.00.

Wnioski należy składać zgodnie z pkt. 8 Regulaminu konkursu.

Składanie prac konkursowych wyłącznie w dniach 13 i 14 grudnia 2010 r. w godz. od 10.00 do 18.00. w Biurze konkursu w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską.