Konkurs na Blok operacyjny Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu


ZAMAWIAJĄCY I WSPÓŁORGANIZATOR

Organizatorem/Zamawiającym jest 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Konkurs jest organizowany przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław


CEL KONKURSU

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozwiązania architektoniczno-materiałowego zintegrowanego bloku operacyjnego, zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego i najmniej kolizyjnie powiązanych z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdujących się na działce Kompleksu Wojskowego Nr 2857, działka nr 1/2, AM Nr 12 obręb Gaj, jedn. ewid. Wrocław, Województwo Dolnośląskie, należącej do Zamawiającego.

 

Celem konkursu jest też zaproszenie zwycięskiego uczestnika konkursu do negocjacji na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki.


WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU:

1. Uczestnik ubiegający się samodzielnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP jest zobowiązany spełnić następujące warunki:

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej;

 1.  

   Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usług polegających na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej, przez który należy rozumieć budynek (o pow. użytkowej min. 1 000 m2) przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

   dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły “spełnia – nie spełnia”;

   znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz wykonanie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej;

    

   Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły “spełnia – nie spełnia”;

   nie podlegać wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej;

   Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły “spełnia – nie spełnia”.

2. Dla uczestników ubiegających się wspólnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz uczestników ubiegających się samodzielnie lub wspólnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP wymagania zawarte są w Regulaminie konkursu (załącznik do ogłoszenia).


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

1) oryginalność i bezkolizyjność proponowanych rozwiązań funkcjonalnych w powiązaniu z istniejącym szpitalem: 38% (maksymalnej liczby punktów); (2) możliwości realizacyjne i ekonomika inwestycyjna proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych: 27% (maksymalnej liczby punktów);

(3) walory eksploatacyjno-użytkowe proponowanych rozwiązań urbanistycznych : 25% (maksymalnej liczby punktów);

(4) cena opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganymi opracowaniami dla sprawnej realizacji inwestycji: 10% (maksymalnej liczby punktów);


SPOSÓB UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU:

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie wkrótce do pobrania na stronie internetowej SARP Wrocław (www.wroclaw.sarp.org.pl) i stronie internetowej Zamawiającego (www.4wsk.pl).

 

Informacji o Konkursie oraz Regulaminie udziela pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem, biuro SARP Wroclaw: e-mail: wroclaw@sarp.org.pl, fax. 71 363 59 60.

 

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 07.06.2010, do 16.00Składanie prac konkursowych – do dnia 30.08.2010, do 16.00

  

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD:

1. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody pieniężne. Autorzy I nagrody otrzymują zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej dla jednego uczestnika. W przypadku niepowodzenia negocjacji w zawarciu umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki z autorem najlepszej pracy konkursowej Organizator Konkursu przewiduje zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora pracy konkursowej, która otrzymała II nagrodę.

2. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

 

I nagroda – 30 000 zł brutto

II nagroda – 20 000 zł brutto

III nagroda – 15 000 zł brutto

3 wyróżnienia po 4 000 zł brutto

 

Ogłoszenie o Konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego: www.4wsk.pl oraz na stronie internetowej SARP Wroclaw: www.wroclaw.sarp.org.pl.