Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019


Organizatorzy MBA Kraków 2019 uprzejmie informują, że w związku z licznymi prośbami i zapytaniami Uczestników, termin składania prac ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 12 IX 2019


 
Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków przypominają o organizowanym Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019, które będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Zachęcamy w szczególności do wzięcia udziału w konkursach MBA Kraków 2019. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.

 


Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019 – „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 4 września 2019. Termin ten dotyczy także prac nadsyłanych pocztą, kurierem etc. (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk.
 
Nagrody w Konkursie A: I nagroda – 50 000 PLN, II nagroda – 30 000 PLN, III nagroda – 20 000 PLN
 
 
Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty / prezentacje / manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym tematem MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Termin składania prac: do 4 września 2019 (dostarczenie do organizatorów elektronicznej wersji pełnego tekstu prezentacji oraz abstraktu wystąpienia zgodnie z Regulaminem Konkursów). Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska.
 
Nagrody w Konkursie B: I nagroda – 10 000 PLN, II nagroda – 6 000 PLN, III nagroda – 4 000 PLN
 
 
Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C upływa z dniem 4 września 2019 (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.
 
Nagrody w Konkursie C: nagroda w kategorii Fotografia – 10 000 PLN, nagroda w kategorii Film – 10 000 PLN
 
Do konkursów szczególnie zaproszeni są wszyscy profesjonaliści, absolwenci, studenci i naukowcy takich dziedzin jak: architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja a także turystyka, przyroda czy geografia.
 
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów:
 • Peter Butenschøn, Kurator MBA Kraków 2019, Przewodniczący Jury, architekt i planista, Oslo
 • Oana Bogdan, założyciel i partner Bogdan & Van Broeck, Bruksela
 • Lennart Grut, starszy partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londyn
 • Jan Kleihues, założyciel i partner Kleihues + Kleihues, Berlin
 • Wojciech Małecki (Sędzia Referent), założyciel i partner Biuro Projektowe Małeccy, Polska
 • Ewa Kuryłowicz, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Polska
 • Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Polska

Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Regulamin Konkursów można znaleźć można na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl
 
Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów:
A: mba-competition@sarp.krakow.pl
B: mba-seminar@sarp.krakow.pl
C: mba-multi@sarp.krakow.pl

 
 
(ENG)

The Organisers of the MBA Kraków 2019 inform that due to many inquiries and requests of the Participants, the COMPETITIONS DEADLINE IS EXTENDED UNTIL THE 12th SEPTEMBER.
 
 
City of Krakow and the Association of Polish Architects Krakow Branch remind of the International Biennale of Architecture in Krakow, whose next edition (MBA Kraków 2019) shall take part on the 8th-9th October 2019 at the ICE Congress Centre. We particularly recommend the participation in the MBA Kraków 2019 competitions. The title of this year's edition of the Biennale is "CONNECTIONS ­— The Town and the River".
Competition A – architectural and urban competition. Competition A has open, idea (conceptual) character. The aim of the competition is to select the best project referring to the idea, subject and title of MBA KRK 2019 – “CONNECTIONS – the Town and the River”. Deadline for sending forms and entries in the Competition A: 4 September 2019. The Competition A Commisioner is architect Marcin Włodarczyk.
 
Prizes in the A competition: 1st prize – PLN 50 000, 2nd prize – PLN 30 000, 3rd prize – PLN 20 000
 
Competition B – The subject of the Seminar competition will include papers / presentations / manifestos that contribute to the theory serving the practice of shaping a human-friendly environment related to the main topic of the MBA Kraków 2019: “CONNECTIONS – The Town and the River”. Deadline for sending forms and entries in the Competition B: 4 September 2019. The Competition B Commisioner is architect Marta A. Urbańska.
 
Prizes in the B competition: 1st prize – PLN 10 000, 2nd prize – PLN 6 000, 3rd prize – PLN 4 000
 
Competition C – multimedia competition. The aim of the Competition is to select the best competition entry related to the subject of the MBA and operating a tool such as a video camera or a camera. Deadline for sending forms and entries in the Competition C: 4 September 2019. The Competition C Commisioner is architect Paweł Wieczorek.
Prizes in the C competition: prize in the Photography category – PLN 10 000, prize in the Film category – PLN 10 000
All professionals, graduates, students, and scholars in such disciplines as: architecture, urban planning, photography, history, history of art, cultural heritage, urban studies, sociology, cultural anthropology, urban transport, as well as tourism, natural history, or geography, are especially invited to participate in the competitions.
The works in their respective categories shall be assessed by a 7-person Jury, made up of architects and urban planners:
 • Peter Butenschøn, Curator of the MBA Kraków 2019, Jury President, architect and city planner, Oslo
 • Oana Bogdan, Founding Partner Bogdan & Van Broeck, Brussels
 • Lennart Grut, Senior Partner Rogers Stirk Harbour + Partners, London
 • Jan Kleihues, Founding Partner Kleihues + Kleihues, Berlin
 • Wojciech Małecki (Reporting Judge), Founding Partner Biuro Projektowe Małeccy, Poland
 • Ewa Kuryłowicz, Vice President Kuryłowicz & Associates, Poland
 • Marta Sękulska-Wrońska, Partner WXCA, Poland
 
More information on the MBA Kraków 2019 is to be found at: http://www.mba2019.sarp.krakow.pl and FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Rules of the Competitions are to be found at: http://mba2019.sarp.krakow.pl/konkursy/. Questions regarding general organisational issues should be addressed to the SARP Office Kraków Branch: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl