Konkurs stypendialny im. Ewy Kazimirowskiej-Cieszyńskiej


Celem Nagrody jest pobudzenie twórczo?ci w dziedzinie stanowi?cej temat g?ówny Konkursu i t? droga wskazanie wybijaj?cych si? m?odych architektów /architektów krajobrazu/ oraz umo?liwienie im pog??bienia studiów przez wyjazd zagraniczny i u?atwienie zagranicznych kontaktów zawodowych.
Nagroda dost?pna jest dla architektów /cz?onków SARP/, obywateli polskich, którzy w dniu zamkni?cia przyjmowania zg?osze? do Nagrody nie uko?czyli 35 lat.
Zg?oszenia do konkursu wraz z ?yciorysem prosimy sk?ada? siedzibie krakowskiego Oddzia?u SARP, pl. Szczepa?ski 6 do dnia 10 wrze?nia 2009 roku.
Regulamin konkursu