Konkurs SARP nr 985 Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie


[English version below]

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego przy al. 3 Maja w Krakowie.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Projektowane muzeum ma w założeniu stanowić nowoczesne, narracyjne muzeum biograficzne, które będzie prezentowało sylwetkę, dorobek artystyczny i spuściznę Stanisława Wyspiańskiego w szerokim kontekście epoki oraz sztuki europejskiej i światowej. Ma ono spełniać zadania o wiele szerzej zakrojone, niźli tylko galeria dzieł wybitnego twórcy. Ma być to instytucja w formule centrum nauki i wiedzy, pozwalająca w pełnym wymiarze korzystać z dorobku i dziedzictwa Stanisława Wyspiańskiego. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, pierwszoplanowej postaci polskiego modernizmu, powinno pokazywać jak bardzo różnorodny i uniwersalny, nowoczesny i europejski charakter ma jego twórczość, w której przenikają się sztuki piękne, literatura, teatr, a nawet architektura oraz konserwacja zabytków.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Zakłada się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. W przedmiotowej lokalizacji Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami odnoszącymi się do ogólnych założeń funkcjonalnych i użytkowych całego Kwartału Muzealnego (Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czynu Niepodległościowego przy ul. Oleandry, dawnego Hotelu „Cracovia” wraz z centrum magazynowania i konserwacji oraz przestrzeni łączącej wszystkie wymienione obiekty). Inwestycja powinna stanowić uzupełnienie pierzei pomiędzy Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oraz znajdującym się od zachodu Domem Studenckim „Żaczek”. Inwestycja nie powinna powodować ograniczeń w funkcjonowaniu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sąd Konkursowy:
1. arch. Maciej Miłobędzki, KSK SARP Oddział Warszawa, Sędzia konkursowy Przewodnicząc
2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Oddział Kraków, Sędzia konkursowy Referent
3. prof. arch. Rainer Mahlamäki, Finlandia, Sędzia konkursowy zagraniczny
4. arch. Jacob Kurek, Dania, Sędzia konkursowy zagraniczny
4. arch. Simon Ewings, Wielka Brytania/Norwegia, Sędzia konkursowy zagraniczny
5. arch. Jacek Droszcz, KSK SARP Oddział Wybrzeże
6. arch. Olaf Jasnorzewski, przedstawiciel MPOIA RP
7. dr hab. Łukasz Gaweł, MNK, Zastępca Dyrektora ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji
8. Magdalena Czubińska, MNK, Pełnomocnik Dyrektora ds. działalności wystawienniczej
9. Daniel Hankus, MNK, Kierownik Działu Technicznego

Zastępcy Sędziego Konkursowego:
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Oddział Kraków
2. Paweł Orkisz, MKN, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

Sekretariat Konkursu:
1. arch. Marek Kaszyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu
2. arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie Konkursu – 3.05.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 17.05.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 24.05.2019 (przesunięty na 25.05.2019 ze względu na decyzję o udzieleniu odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie tj. po 17.05.2019)
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 3.06.2019, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 14.06.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 28.05.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 5.07.2019
Składanie opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu – do 26.07.2019, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 12.08.2019
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 23.08.2019
Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu – do 30.08.2019
Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 4.10.2019, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11.10.2019

Pula nagród (kwoty brutto): 275 000 PLN
pierwsza nagroda – 90 000 PLN
druga nagroda – 35 000 PLN
nagrody dla uczestników etapu 2 – 30 000 PLN
  
Informacje:

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 20.05.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu część 1 z dnia 24.05.2019
 
Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu część 2 z dnia 28.05.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 29.05.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu część 1 z dnia 5.07.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu część 2 z dnia 11.07.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 22.07.2019

Zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie pkt.1.9.1. z dnia 18.07.2019

Zawiadomienie o wynikach etapu 1 Konkursu z dnia 12.08.2019

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 30.08.2019

Zawiadomienie o wynikach konkursu z dnia 11.10.2019


Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załączniki Formalne F01-F16

Załączniki Merytoryczne M01-M09 + M11-M12

Załączniki Merytoryczne M10
 
Wnioski z konsultacji społecznych opublikowane dnia 22.07.2019
 
Wytyczne do sporządzenia makiety konkursowej w etapie 2 Konkursu

Załącznik do Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu z dnia 30.08.2019

Szczegółowe zdjęcia makiety matki w etapie 2 Konkursu

 
---

Architectural competition SARP no. 985 for The Stanisław Wyspiański Museum in Krakow

Muzeum Narodowe w Krakowie (National Museum in Krakow), with the participation of the Association of Polish Architects (SARP), Krakow Branch, would like to announce an international two-stage architectural and urban development competition aimed at creating The Stanisław Wyspiański Museum in Aleja 3 Maja street in Krakow, Poland.

The Stanisław Wyspiański Museum is meant to be a part of a greater whole, namely Krakow’s new Museum Quarter. The designed building is to become a modern narrative biographical museum presenting the person, artistic work and heritage of Stanisław Wyspiański within a broad context of his times against the background of the European and international art. Its functions are to extend far beyond that of a gallery of works of an outstanding artist. The new museum shall operate as an education and knowledge centre permitting the general public to make full use of the works and heritage of Stanisław Wyspiański. The museum of Stanisław Wyspiański, a prominent representative of the Polish modernism, shall demonstrate the versatile and universal modern and European character of his work where fine arts, literature, theatre, and even architecture and monument conservation, interact.

The purpose of the Competition is to identify the best architectural and urban development solution for the building of the Stanisław Wyspiański Museum. It is assumed that the best concept selected by the Competition Jury shall take into consideration the project’s unique character. The Contracting Entity expects a top-quality contemporary architectural form to be erected on the site likely to become the city’s and region’s showcase. It is essential to link the applied solutions to the contexts relating to the general functional and utility assumptions for the entire Museum Quarter (the Main Building of the National Museum in Krakow, the Independence Bid Museum in Oleandry Street, the former Cracovia hotel with the warehousing and conservation centre, and the space connecting all the aforesaid facilities). The investment project shall complement the frontage between the Main Building of the National Museum in Krakow and the Zaczek Students’ Home to the west. It shall not interfere with the operation of the Main Building of the National Museum in Krakow.

Competition Jury:
1. architect Maciej Miłobędzki, KSK SARP Warsaw Branch, Presiding Competition Judge
2. architect Marcin Brataniec, KSK SARP Krakow Branch, Reporting Competition Judge
3. architect Rainer Mahlamäki, Professor, Finland, Foreign Competition Judge
4. architect Jacob Kurek, Denmark, Foreign Competition Judge
4. architect Simon Ewings, Great Britain/Norway, Foreign Competition Judge
5. architect Jacek Droszcz, KSK SARP Wybrzeże Branch
6. architect Olaf Jasnorzewski, MPOIA RP representative
7. Łukasz Gaweł, PhD, MNK, Deputy Director for Strategy, Development and Communications
8. Magdalena Czubińska, MNK, Director’s Plenipotentiary for the Exhibitions
9. Daniel Hankus, MNK, Technical Department Manager

Deputy Competition Judges:
1. architect Rafał Zawisza, PhD, KSK SARP, Krakow Branch
2. Paweł Orkisz, MNK, Deputy Director for Management

Secretaries of the Competition:
1. architect Marek Kaszyński, SARP Krakow Branch, Organising Secretary of the Competition
2. architect Benita Strzałka, SARP Krakow Branch, Supporting Secretary of the Competition

Schedule of the Competition:
Announcement of the Competition – 3.05.2019
Submission of the requests to clarify the Rules – by 17.05.2019
Publication of the clarifications of the Rules – by 24.05.2019 (shifted to 25.05.2019 due to the decision to answer questions that were received after the deadline – 17.05.2019)
Submission of requests to participate in the Competition– by 3.06.2019, 14:00
Sending of notifications to the participants about their admission to the Competition– by 14.06.2019
Submission of the requests to clarify the Rules – by 28.05.2019
Publication of the clarifications of the Rules – by 5.07.2019
Submission of studies at Stage 1 of the Competition – by 26.07.2019, 14:00
Decisions made at Stage 1 of the Competition – by 12.08.2019
Submission of the requests to clarify the Rules – by 23.08.2019
Publication of the clarifications of the Rules – by 30.08.2019
Submission of competition works at Stage 2 of the Competition – by 4.10.2019, 14:00
Decisions in the Competition, public announcement of the Competition’s results and opening of the post-competition exhibition – by 11.10.2019

Prize pool (gross amounts): PLN 275,000
first prize – PLN 90,000
second prize – PLN 35,000
prize for participants of Stage 2 – PLN 30,000
  
Information:
 
Answers to the questions from the Participants in the Competition
from 20.05.2019

Answers to the questions from the Participants in the Competition part 1
from 24.05.2019

Answers to the questions from the Participants in the Competition part 2
from 28.05.2019
 
Answers to the questions from the Participants in the Competition
from 29.05.2019

Answers to the questions from the Participants in the Competition part 1
from 5.07.2019

Answers to the questions from the Participants in the Competition part 2
from 11.07.2019

Amendment to the Rules of the Competition item 1.9.1.
from 18.07.2019

Notice of the results of Stage 1 of the Competition from 12.08.2019

Answers to the questions from the Participants in the Competition part 2 from 30.08.2019
 

Files to download:

Regulations of the Competition

Formal Appendices (English part)

Substantive Appendices (English part)


The guidelines for preparation of a competition mock-up at Stage 2 of the Competition

An detailed pictures of the master mock-up at Stage 2 of the Competition
  
---

Ogłoszenie o konkursie EU
Sprostowanie do ogłoszenia o konkursie EU
Sprostowanie – ogłoszenie zmian do konkursie EU