Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019 
Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019), będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.

Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast, z roli bazy przemysłowej na role rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Wisła, płynąca przez Kraków, była niegdyś centralną arterią transportową dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walorów rekreacyjnych, przez swe spokojne wody i zielone brzegi. Czy można zreinterpretować teraz ten związek między miastem a jego rzeką, nadać mu silniejsze połączenie, dać mu impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i nowe funkcje, nowe znaczenie dla całego środowiska miejskiego?

Stare Miasto Krakowa jest nadal zdominowane przez potężny zamek na Wawelu, którego wieże wznoszą się nad brzegami rzeki. Na północ od Wawelu, centrum miasta, z jego wspaniałą przestrzenią publiczną, Rynkiem, jako ośrodkiem, zawarte jest w granicach dawnych fortyfikacji. Obszar ten, dzisiejsze Planty, został zamieniony z początkiem XIX wieku na bujny, miejski park. W miejscu, gdzie ów okalający Stare Miasto park sięga północnej strony Wawelu i zbliża się do rzeki, z jakiegoś powodu nie nawiązuje z nią połączenia. Czy ten teren wzdłuż północnego łuku rzeki, przy zamku, mógłby stać się „brakującym ogniwem” dla miasta, gdzie Stare Miasto mogłoby spotkać się z nowymi rekreacyjnymi zasobami rzeki i historycznym znaczeniem zamku? Czy ten obszar, między Plantami a Wisłą, mógłby stać się miejscem, gdzie 13 milionów gości odwiedzających co roku Kraków, znalazłoby nowe i atrakcyjne urządzenia i gdzie mieszkańcy mogliby przeżyć doświadczenia uzupełniające miejską narrację?

Obszar ten, wciśnięty między Stare Miasto, zamek a rzekę, może stwarzać okazję do znalezienia niektórych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, za sprawą wykorzystania projektowania urbanistycznego, architektury i designu. W przyszłych dziesięcioleciach, w miarę coraz większego znaczenia zapewnienia równowagi środowiska, w sytuacji częstszych powodzi, a także większego nacisku na rekreację w zieleni i nad wodą, połączenie pomiędzy miastem a rzeką Wisłą mogłoby stanowić wyzwanie dla nowej generacji architektów i projektantów, by przemyśleli swe role w historycznym rozwoju miasta.

W ramach MBA Kraków 2019 zaplanowane zostały trzy konkursy:
1) Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny
2) Konkurs B – konkurs seminarium
3) Konkurs C – konkurs multimedialny

Struktura organizacyjna MBA Kraków 2019:
– Kurator MBA Kraków 2019: Peter Butenschøn / Norwegia
– Komisarz MBA Kraków 2019: Marek Kaszyński
– Komisarz Konkursu A: Marcin Włodarczyk
– Komisarz Konkursu B: Marta A. Urbańska
– Komisarz Konkursu C: Paweł Wieczorek
– Sekretarz ds. zewnętrznych: Katarzyna Głuch
– Sekretarz ds. wewnętrznych: Benita Strzałka
– Komitet organizacyjny: Bohdan (Biś) Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Mateusz Smoter, Marcin Ewý, Maria Gratkowska, Tomasz Jałocha

Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://www.mba2019.sarp.krakow.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursów już wkrótce!

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów:
A: mba-competition@sarp.krakow.pl
B: mba-seminar@sarp.krakow.pl
C: mba-multi@sarp.krakow.pl

 

 
 
(ENG)
 
City of Krakow and the Association of Polish Architects Krakow Branch cordially invite to take part in the International Biennale of Architecture in Krakow, whose next edition (MBA Kraków 2019) shall take part on the 8th-9th October 2019 at the ICE Congress Centre.

Biennale is an event taking place since the year 1985. The title of this year's edition of the Biennale is "CONNECTIONS — The Town and the River".

As the role of the historic European city centres changes, from an industrial base to a recreational, cultural and educational role, the situation of the urban rivers changes as well. The Vistula River running through Kraków, was once the central artery of transportation for the urban economy. That has changed. The river now gives the city a major recreational quality, with calm waters and green banks. Could this relationship between the city and its river now be reinterpreted, be given a stronger connection, a boost with new facilities, some new life and new functions, a new significance for the whole urban environment?

The Old Town of Kraków is still dominated by the mighty Wawel castle, towering over the river banks. North of the Wawel hill, the town centre, with the grand public space Rynek as its centre-point, is contained within the boundaries of the old fortifications. This area, Planty, was turned into a lush urban park in the early 19th century. When this encircling park reaches the north side of Wawel and it is close to the river, for some reason it misses the connection. Could this area along the northern bend of the river, next to the castle, be ‘the missing link’ for the town, where the Old Town could meet the new recreational resources of the river and the historic significance of the castle? Could this area, between Planty and Vistula River, be where the 13 million annual visitors to the city could find new and exciting facilities, and where inhabitants could have an experience completing the urban narrative?

This area, squeezed in between the Old Town, the castle and the river, may give an opportunity to find some answers – through the uses of urban design, architecture and design – to some of the challenges that are raised. For new decades, with growing concerns for the environmental balance, with more frequent river flooding and also more emphasis on green and blue recreation, the connection between the town and the Vistula River could challenge a new generation of architects and designers to rethink their roles in historic urban development.

As part of the MBA Kraków 2019, three competitions have been planned:
1) Competition A – architectural and urban competition
2) Competition B – seminar competition
3) Competition C – multimedia competition

Organisational structure of the MBA Kraków 2019 is as follows:
– Curator of MBA Kraków 2019: Peter Butenschøn / Norway
– Commissioner of the MBA Kraków 2019: Marek Kaszyński
– Commissioner of the Competition A: Marcin Włodarczyk
– Commissioner of the Competition B: Marta A. Urbańska
– Commissioner of the Competition C: Paweł Wieczorek
– Secretary for the External Affairs: Katarzyna Głuch
– Secretary for the Internal Affairs: Benita Strzałka
– Organizing Committee: Bohdan (Biś) Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Mateusz Smoter, Marcin Ewý, Maria Gratkowska, Tomasz Jałocha

More information on the MBA Kraków 2019 to be found at: http://www.mba2019.sarp.krakow.pl. Detailed information about competitions coming soon!

Questions regarding general organisational issues should be addressed to the SARP Office Kraków Branch:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Questions regarding organisational issues of competitions A, B, C, should be addressed at the respective Commissioners:
A: mba-competition@sarp.krakow.pl
B: mba-seminar@sarp.krakow.pl
C: mba-multi@sarp.krakow.pl