Architektoniczne zakończenie roku szkolnego


Impreza polega? b?dzie na narysowaniu kred? przez dzieci na p?ycie rynku jako budowy "Domu moich marze?" rysunku o wymiarach 15mx10m wyró?nionego w corocznym konkursie organizowanym przez Ma?opolsk? Okr?gow? Izb? Architektów w ramach dnia edukacji architektonicznej.
Atrakcj? imprezy b?dzie mo?liwo?? bli?szego zapoznania si? z samochodem policyjnym oraz bojowym wozem stra?ackim jak i wzniesienie si? na podno?niku stra?ackim. Dzieci otrzymaj? tak?e ciekawe nagrody oraz gad?ety.