Konkurs - Szyperska, Estakowskiego, Garbary, Piaskowa w Poznaniu


Og?oszenie o konkursie

KONKURS NA OPRACOWANIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO REJONU MIEDZY ULICAMI: Szypersk?, Estkowskiego, Garbarami i Piaskow? w Poznaniu

Zamawiaj?cy:

Zarz?d Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

60 – 770 Pozna?, ul. Matejki 57

Organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddzia? w Poznaniu

61 – 772 Pozna?, Stary Rynek 56

tel/fax.: 0 – 61/ 852 00 20

 

Przedmiot konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, w cz??ci realizacyjny.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno - architektonicznego terenu znajduj?cego si? w zabudowie ?ródmiejskiej Poznania. Nale?y zaproponowa? rozwi?zania przestrzenne dla tego terenu zawieraj?ce now? zabudow?, adaptacj? istniej?cych budynków, przestrze? publiczn?, rozwi?zania komunikacyjne – dojazdowe i parkingowe. Nale?y zaproponowa? optymalny program funkcjonalno-u?ytkowy dla projektowanej i adaptowanej zabudowy. Nale?y opracowa? koncepcj? przebudowy i rozbudowy budynku dawnej fabryki papieru na potrzeby Stra?y Miejskiej Miasta Poznania. To ostatnie zagadnienie konkursu ma charakter realizacyjny ( na podstawie nagrodzonego opracowania konkursowego zostanie powierzone wykonanie projektu realizacyjnego).

 

Harmonogram konkursu:

og?oszenie konkursu 9 marca 2009 r.

ostateczny termin sk?adania wniosków do 30 marca 2009 r.

og?oszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udzia?u w konkursie 7 kwietnia 2009 r.

sk?adanie pyta? konkursowych do 20 kwietnia 2009 r.

udzielenie odpowiedzi na pytania 24 kwietnia 2009 r.

termin sk?adania prac konkursowych 8 czerwca 2009 r.

og?oszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa 18 czerwca 2009r.

wystawa prac konkursowych od 18 czerwca do 6 lipca 2009 r.

 

S?d Konkursowy: 

Przewodnicz?cy : arch. Tadeusz Jurga – z-ca Dyrektora Wydzia?u Urbanistyki i Architektury Urz?du Miasta w Poznaniu

Cz?onkowie:

Maria Strza?ko - Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Piotr Puszczykowski – Dyrektor Zarz?du Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

Krzysztof Jonczyk – Dyrektor Wydzia?u Gospodarki Nieruchomo?ciami w Poznaniu

arch. Micha? Ankiersztajn – SARP Pozna?

arch. Grzegorz Cencek – SARP Pozna?

arch. Stanis?aw Miko?ajczak – SARP Pozna?

arch. Eugeniusz Skrzypczak –SARP Pozna?

 

Nagrody: I nagroda 30.000 z?otych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej fabryki papieru dla potrzeb Stra?y Miejskiej Miasta Poznania

II nagroda 20.000 z?otych

III nagroda 10.000 z?otych

 

Dost?pno?? regulaminu konkursu – materia?ów konkursowych:

Komplet materia?ów konkursowych w cenie 150 z?. netto + VAT dost?pny jest w siedzibie Organizatora konkursu – w Sekretariacie SARP Oddzia? w Poznaniu – w poniedzia?ki, ?rody, pi?tki od 9.00 do 15.00; wtorki, czwartki od 15.00 do 20.00 .

Komplet materia?ów konkursowych b?dzie mo?na otrzyma? za zaliczeniem pocztowym od dnia og?oszenia konkursu. Przekazywany b?dzie uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od dnia zg?oszenia na pisemny wniosek o jego przekazanie. Sekretarz organizacyjny konkursu: arch. Katarzyna Wro?ska Pozna?, 9 marca 2009 r.