Konkurs na Plac Nowy w Krakowie


Plac Nowy, zwany "?ydowskim", jest jednym z najbardziej charakterystycznych placów Kazimierza i jednym z najciekawszych wn?trz urbanistycznych z drugiej po?owy XIX wieku. Od kilkunastu lat mo?na obserwowa? dynamiczny proces zmian w charakterze nie tylko lokali znajduj?cych si? w parterze budynków stanowi?cych pierzeje placu, ale w znacznej cz??ci Kazimierza. Miejsce jest znane jako jedno z najbardziej kultowych i klimatycznych zak?tków Krakowa. O jego niezwyk?o?ci stanowi historyczna kompozycja otwartego wn?trza urbanistycznego jak równie? tradycyjna funkcja - placu targowego.

S?d konkursowy liczy 10 osób. W sk?ad S?du wchodz?: Piotr Gajewski - Prezes SARP O/Kraków, Przemys?aw Gawor - SARP, Leszek Jasi?ski - Wydzia? Strategii, Magdalena Ja?kiewicz - dyrektor BPP, Piotr Pakaszewski - ZIKIT, Jacek Stok?osa - G?ówny Plastyk Miasta, Micha? Szymanowski - SARP, Mariusz Twardowski - SARP, Andrzej Wy?ykowski - G?ówny Architekt Miasta, Jerzy Zbiegie? - Miejski Konserwator Zabytków, Krzysztof Bieda (zast?pca s?dziego) - SARP.

Termin sk?adania prac konkursowych: do 22.06.2009r

Og?oszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej : 26.06.2009r