MBA KRK 2017/International Biennale of Architecture Kraków 2017


Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
 
Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.
 
Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:

1)       projektowanie miasta w mikroskali,
2)       miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,
3)       poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,
4)       poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.
 
Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:
 
Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie A: 4 września 2017. Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk.
 
Nagrody w Konkursie A:
 • I nagroda – 50 000 PLN
 • II nagroda – 30 000 PLN
 • III nagroda – 20 000 PLN
 
Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace prezentujące wkład w teorię i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni – czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie B: 16 sierpnia 2017. Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska.
 
Nagrody w Konkursie B:
 • I nagroda – 10 000 PLN
 • II nagroda – 6 000 PLN
 • III nagroda – 4 000 PLN
 
Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017. Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.
 
Nagrody w Konkursie C:
 • nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN
 • nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN
 • nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN
Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie międzynarodowe Jury w składzie:
 • Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
 • Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska
 • Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
 • Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
 • Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
 • Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
 • Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
 • Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry
Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
 
Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:
 • Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny
 • Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński
 • Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk
 • Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska
 • Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek
 • Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka
Rejestracja uczestników MBA KRK 2017 przez serwis Evenea możliwa pod adresem: https://mba2017.evenea.pl
 
Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/events/133254387236274. Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl/konkursy oraz na FB: https://www.facebook.com/events/135503900332731

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl
 
Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl

 

(ENG)


City of Krakow and the Association of Polish Architects Krakow Branch cordially invite to take part in the International Biennale of Architecture in Krakow, whose next edition (MBA KRK 2017) shall take part on the 12th-13th October at the ICE Congress Centre.
 
Biennale is an event taking place since the year 1985. The title of this year's edition of the Biennale is "Backyard – field of imagination". The subject-matter covers semi-private spaces in the city. It is the landscape of backyards and interiors of central urban blocks, of completely utilitarian character, which is divided by various fences, metal meshes, and walls, filled mainly with rubbish bins or cars, rarely with well-maintained verdure. This is also the landscape between blocks of flats of Post-communist housing estates, actually serving no one and no real purpose, marked by poorly maintained lawns and randomly shaped greenery.
 
Biennale participants are expected to deliver various forms of presentations, regarding the main topic of the debate, taking into consideration the following issues:
 
1)       urban design in micro-scale,
2)       city and its life at the verge of private and social zones,
3)       search for the shape of small spaces,
4)       search for unity in diversity of spaces.
 
Three basic levels of confrontation will serve this purpose:
 
Competition A – architectural and urban competition. Competition A has open, idea (conceptual) character. The aim of the competition is to select the best project referring to the idea, subject and title of MBA KRK 2017 – "Backyard – field of imagination", presented for one location, chosen by the participant from three locations proposed by the Organisers. Deadline for sending forms and entries in the Competition A: 4 September 2017. The Competition A Commisioner is architect Marcin Włodarczyk.
 
Prizes in the A competition:
 • 1st prize – PLN 50 000
 • 2nd prize – PLN 30 000
 • 3rd prize – PLN 20 000
Competition B – seminar competition. The subject of the Seminar competition will include papers/presentations/manifestos that contribute to the theory serving the practice of shaping a human-friendly environment. In this year's Biennale, works that contribute to the theory and practice of shaping the urban environment at the level of smallest space elements will be evaluated – i.e. at the verge of private and public space. Presentations may involve historic, theoretical and model aspects of shaping such semi-private spaces, as well as their visions, designs and realisations. Deadline for sending forms and entries in the Competition B: 16 August 2017. The Competition B Commisioner is architect Marta A. Urbańska.
 
Prizes in the B competition:
 • 1st prize – PLN 10 000
 • 2nd prize – PLN 6 000
 • 3rd prize – PLN 4 000
Competition C – multimedia competition. The aim of the Competition is to select the best competition entry related to the subject of the MBA and operating a tool such as a video camera or a camera. Deadline for sending forms and entries in the Competition S: 4 September 2017. The Competition C Commisioner is architect Paweł Wieczorek.
 
Prizes in the C competition:
 • prize in the Photography category – PLN 7 000
 • prize in the Photocast category – PLN 7 000
 • prize in the Film category – PLN 7 000
The entries in all the competitions will be judged by international jury, as follows:
 • Grzegorz Stiasny, MBA KRK 2017 Curator, Chairman of the Jury, Poland
 • Dorota Szlachcic, Reporting Judge of the competition A, Poland
 • Marlena Happach, Reporting Judge of the competition B, Poland
 • Przemo Łukasik, Reporting Judge of the competition C, Poland
 • Ewa P. Porębska, Jury member, Poland
 • Rainer Mahlamäki, Jury member, Finland
 • Viviana Muscettola, Jury member, Italy
 • Andor Wesselényi-Garay, Jury member, Hungary
The expected result of the Biennale is the activation of the community to create spaces of better quality, from semi-private to public, not only through practical values, but also in terms of aesthetic and emotional experiences, often crucial to accept urban space as human friendly.
 
Organisational structure of the MBA KRK 2017 is as follows:
 • Curator of MBA KRK 2017: Grzegorz Stiasny, architect
 • Commissioner of the MBA KRK 2017: Marek Kaszyński, architect
 • Commissioner of the Competition A: Marcin Włodarczyk, architect
 • Commissioner of the Competition B: Marta A. Urbańska, architect
 • Commissioner of the Competition C: Paweł Wieczorek, architect
 • Executive Committee: Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka
Registration of MBA KRK 2017 participants via the Evenea service is possible at: http://mba2017.evenea.pl/
 
More information on the MBA KRK 2017 to be found at: http://mba2017.sarp.krakow.pl/ and FB: http://www.facebook.com/events/133254387236274. More information on the competitions within the frame of the MBA KRK 2017 available at: http://mba2017.sarp.krakow.pl/konkursy and FB: http://www.facebook.com/events/135503900332731
 
Questions regarding general organisational issues should be addressed to the SARP Office Kraków Branch: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl
 
Questions regarding organisational issues of competitions A, B, C, should be addressed at the respective Commissioners: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl