KONKURSY - WYNIKI


II Nagroda
 
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Budopol" SA -  Warszawa
Praca reprezentuje zasadę podziału kubatury na dwie strefy: masywny cokół i wypiętrzone na nim prześwietlone bryły sal. Służy to, prawidłowemu w ocenie Jury, rozdrobnieniu skali obiektu, czyniąc z niego zespół świadomie ukształtowanych formy.
Praca otrzymuje II nagrodę za:
wzorowy warsztat i nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań prowadzące do powstania czytelnego znaku w pejzażu historycznego miasta jednoznacznie kojarzącego się ze współczesnym obiektem kultury.
Właściwe decyzje urbanistyczne, wybór głównych kierunków wejść do budynku, powiązanie budynku z rzeką, wytworzenie placu wejściowego o skali adekwatnej do rangi obiektu, stworzenie otwartej przestrzeni publicznej o cechach widokowych.
Poetyckość i klarowność wnętrz i dyspozycji funkcjonalnych.
Zapewnienie elastyczności wykorzystania obiektu w zależności od zmiennych potrzeb
Unikatowe w skali światowej rozwiązanie współczesnej Sali z unikalnym widokiem na Wawel
Praca jest wzorowym przykładem wysokiego warsztatu i rzeczowego, pozbawionego efekciarstwa opracowania konkursowego o czytelnej spójności i konsekwencji przekazu od idei przez rysunki podstawowe do rozwiązań wnętrz Sali.

III Nagroda
KKM Biuro projektowe s.c. - Kraków
Projekt otrzymał nagrodę za:
- interesującą próbę integracji terenu z obiektem centrum w formie tarasów tworzących nową topografię miejsca;
- za stworzenie wielopoziomowej przestrzeni publicznej wspinającej się na dach budynku;
- za klarowne rozwiązanie funkcjonalne podstawowych elementów programu;
- za syntetyczną formę i wystrój Sali audytoryjnej podkreślający jej kongresowy charakter.

II wyróżnienie

Zagospodarowanie funkcjonalno - przestrzenne Ronda Mogilskiego wraz z jego otoczeniem - II wyróżnienie
zespół prof. Krzysztofa Biedy

arch. Krzysztof Bieda
stud. WAPK Marcin Gąsowski
stud. WAPK Bartosz Gnatkowski
arch. Bartek Homiński
stud. WAPK Bartłomiej Pyrzyk
arch. Kinga Racoń-Leja
stud. WAPK Kamil Raczak
stud. WAPK Maria Rejniewicz
stud. WAPK Witold Sienkiel

konsultacje Andrzej Rudnicki (komunikacja)
arch. Joanna Szczygieł

Koncepcja powstała jako projekt kursowy w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych Instytutu Projektowania Urbanistycznego A-3, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w ramach przedmiotu Projektowanie Specjalistyczne.

Wyróżnienie przyznano za:
- Próbę budowania spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w tkance miejskiej o zróżnicowanej skali i programie użytkowym;
- Czytelność układu urbanistycznego podkreśloną dwoma silnymi kompozycyjnie elementy;
- Za kształtowanie wnętrz urbanistycznych w ludzkiej skali założonych na miejskim trakcie w osi północ – południe;
- Za stworzenie wschodniej pierzei al. Powstania Warszawskiego;

Ujemną stroną pracy jest:
- Ignorowanie zastanych wartości przyrodniczych i kulturowych (pominięcie istniejących fortów i zniszczenie historycznej tkanki ogrodu botanicznego);
- Nieprzekonywująca skala i niesatysfakcjonująca architektura obiektu w strefie ronda Mogilskiego.

III wyróżnienie

Zagospodarowanie funkcjonalno - przestrzenne Ronda Mogilskiego wraz z jego otoczeniem - III wyróżnienie

Atelier Loegler Sp. z o. o. - Kraków

Wyróżnienie przyznano za:
- Czytelne, sekwencyjne strefowanie w skali urbanistycznej struktury zespołów zabudowy wzdłuż al. Powstania Warszawskiego;
- Próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w rejonie ronda Mogilskiego;
- Poszukiwanie kompozycyjnego i funkcjonalnego powiązania ogrodu botanicznego z wielofunkcyjnym zespołem od strony wschodniej;

Ujemną stroną pracy jest:
- Zaproponowana w schematach oś północ - południe nie znajduje odzwierciedlenia w rozwiązaniach projektowych;
- Nadmierny program wprowadzony do wnętrza ronda Mogilskiego wygeneruje poważne problemy komunikacyjne;
- Nieudane propozycje przestrzenne w strefie ronda Grzegórzeckiego