Wyniki MBA Kraków 2015/ Results of the MBA Kraków 2015


16 października 2015, podczas uroczystej Gali Finałowej, ogłoszone zostały wyniki Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015.
 
Jury Biennale w składzie: Romuald Loegler (kurator Biennale i przewodniczący jury), Marta Anna Urbańska (komisarz konkursu C), Piotr Lewicki (komisarz konkursów A i B), Peter Butenschøn, Giovanni Multari, Claudio Nardi - przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych/A. The Competition – An Exhibition of Completed Designs
I Nagroda/1st Prize (12 000 PLN):
Közti Zrt – Tima Studio – "Kossuth tér reconstruction Budapest"


Za  interwencję o wielkiej skali i znaczeniu – wielopoziomową przebudowę placu przed parlamentem w stolicy Węgier, miejsca celebracji wartości obywatelskich / for an intervention of great scale and significance -  multi-storey rebuilding of the square surrounding the Hungarian Parliament building, place of celebration of civic values.

II Nagroda/2nd Prize (8 000 PLN):
RS+ Robert Skitek – Robert Skitek – "Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Jeziora Paprocańskiego w Tychach"


Za komfortowe i estetyczne kształtowanie miejsca odpoczynku w kontakcie z naturą w generalnie wysoce zurbanizowanym kontekście miasta na Śląsku / for comfortable and aesthetic shaping of the place of rest in contact with nature in the generally highly urbanised context of a Silesian town.

III Nagroda/3rd Prize (5 000 PLN):
Michał Dąbek, Jan Kuka – "Pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach"


Za stworzenie miejsca refleksji i pamięci w przestrzeni miejskiej, ukształtowanego środkami architektonicznymi w ludzkim, kameralnym wymiarze / for creation of a place of reflection and memory in urban space, shaped by means of architectural elements in human, adequate dimension.

Wyróżnienia/ Honourable Mentions:
1) BudCud – Mateusz Adamczyk, Beata Woźniczka – "Kwartał FKŻ"


Za tymczasową lecz widoczną interwencję w kontekście historycznym: pawilon informacyjny / wielofunkcyjny festiwalu Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu / for a temporary yet visible intervention in the historic context: information / multipurpose pavillion of the Festival of Jewish Culture in Krakow’s Kazimierz District.

2) eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec - Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Damian Mierzwa – "Rewitalizacja Starówki miasta Gorlice"

Za rewitalizację historycznego centrum Gorlic i przywrócenie jego przestrzeni mieszkańcom / for revitalisation of the historic centre of Gorlice and retrieving its space for the inhabitants.

3) Renato Rizzi + Grupa Projektowa A.T.I. + Q-ARCH Sp. z o.o. – "Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego"

Za ciekawą, dychotomiczną relację obiektu Teatru z przestrzenią miasta / for an interesting dychotomy of the building’s relation with the urban space.

4) Sofft – Mikołaj Smoleński – "Polegiwacz"

Za trafnie ukształtowaną strukturę służącą wypoczynkowi, tymczasowo lokowaną w przestrzeniach miejskich Wrocławia / for a purposefully shaped structure serving rest and relaxation, temporarily located in urban spaces of Wrocław.

5) WIZJA Biuro Architektoniczne – Stanisław Deńko, (nsMoonStudio Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, Sławomir Zieliński) – "Siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka" 

Za stworzenie nowej jakości fragmentu przestrzeni miejskiej na Wisłą w Krakowie i ukazanie jej w zaskakującym kontekście odważnej architektury / for creation of a new quality of a fragment of an urban space at the Vistula River in Krakow and its presentation in the striking context of bold architecture.

B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych/B. The Competition – An Exhibition of Conceptual Designs
I Nagroda/1st Prize (12 000 PLN):
Serena Barone, Martina Ciampi – "Decumano Maximus"


Za doskonałą analizę urbanistyczną antycznej, głównej poprzecznej osi urbanistycznej Neapolu, i przekonujące propozycje jej uczytelnienia i ekspozycji za pomocą interwencji w skali architektonicznej / for an excellent urban analysis of the main ancient transversal axis of Naples and convincing proposals of its exposition and accessibility by means of architectural additions.
 

II Nagroda/2nd Prize (8 000 PLN):
Kacper Ludwiczak – "Koncepcja zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"


Za lapidarną, archetypiczną a zarazem dającą wiele możliwości kształtowania formę przestrzeni publicznej w ścisłym centrum stolicy / for a lapidary, archetypal and yet versatile form of public space in the strict centre of the capital of Poland.

III Nagroda/3rd Prize (5 000 PLN):
Zvi Hecker – "Memorial Park of former Concentration Camp Płaszów, Kraków"


Za niezwykle wyważoną propozycję upamiętnienia miejsca byłego obozu koncentracyjnego, za pomocą środków architektonicznych i krajobrazowych / for an utmosty balanced proposal of commemoration of a former concentration camp, by means of both architectural and landscaping measures.

Wyróżnienia/ Honourable Mentions:
1) Manuela Antoniciello – "Inhabiting the manzana Argentina"


Za analizy urbanistyczne i propozycje  przestrzeni półprywatnych i publicznych w Argentynie / for urban analyses and proposals of half-private and public spaces in Argentina.

2) Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak – Jerzy Wowczak, Agnieszka Sanecka – "Droga do wolności"

Za poetycką propozycję reprezentacyjnej promenady - przestrzeni publicznej łączącej miejsca pamięci w Gdańsku / for a poetic proposal of the representational promenade – public space connecting places of memory in Gdańsk.

3) Brito Rodriguez, Małgorzata Zych – "The noise of silence"

Za intrygującą wizualnie propozycję przestrzeni miejskiej / for a visually intriguing proposal of an urban space.

4) Rhizomet Agata Brusetti, Giovanni Podesta’, Martino Sacchi + Agustin Ramirez – "Sharing density: a contemporary space in Turin historical city"

Za analizę i propozycję publicznego udostępnienia przestrzeni w historycznym Turynie / for an analysis and proposal of public access to spaces in historic Turin.

5) Marta Tomasiak, Paulina de Gorostarzu – "Urban rooms. How to design livable public spaces responding to bottom-up community initiatives? Post-earthquake Christchurch case study."

Za analizę i propozycję odbudowy zniszczonego centrum, za pomocą struktur umożliwiających powrót swobodnego życia miejskiego / for an analysis and proposal of rebuilding of a destroyed city centre, by means of structures enhancing free return of urban life.

C. konkurs – seminarium/ C. The Competition – Seminar
I Nagroda/1st Prize (10 000 PLN):
Przemysław Chimczak, Tomasz Bojęć (BLOKBLOG) – "MIASTA PRZYJAZNE STARZENIU. Połączenie analiz przestrzennych”

Za oryginalną ilustrowaną pracę analizującą przestrzeń i społeczne potrzeby mieszkańców osiedla we Wrocławiu, jako pragmatyczną propozycję partycypacyjnej praktyki planistycznej / for an original, illustrated work analysing space and social needs of the inhabitants of a housing estate in Wrocław, as a proposal of a pragmatic participatory planning practice.

II Nagroda/2nd Prize (6 000 PLN):
Arkadiusz Pacholski – "Dotyk, wzrok i słuch – najlepszymi projektantami nowoczesnego chodnika"

Za brawurową analizę współczesnych praktyk rewitalizacji przestrzeni w Polsce w aspekcie realizacji posadzek miejskich, w oparciu o badania autora, na przykładzie Kalisza / for a captivating analysis of contemporary practices of revitalisation of Polish urban spaces in respect of realisation of surfaces of pavements on the example of author’s own research in Kalisz.

III Nagroda/3rd Prize (4 000 PLN):
Małgorzata Burkot – "Szlachetne ożywianie – rewitalizacja vs. gentryfikacja"

Za metodyczną i przekonującą analizę ważnych problemów transformacji współczesnych miast / for a methodical and convincing analysis of significant problems of transformation of contemporary cities

Wyróżnienia/ Honourable Mentions:
1) Szymon Ruszczewski – 'Dziedzictwo Aalto: ludzki model dla dzisiejszej architektury"


Za ciekawą analizę humanistycznych wartości spuścizny Aalto, wciąż aktualnej dla współczesnego projektowania przestrzeni / for an interesting analysis of humanistic values of Aalto’s heritage, still current for contemporary design of spaces.

2) Zuzanna Bogucka, Katarzyna Sentycz – "Designing the invisible dimension of urban spaces / Projektowanie niewidzialnego wymiaru przestrzeni miejskiej"

Za ciekawie ilustrowane wystąpienie tyczące aspektów ludzkich wrażeń i reakcji w projektowaniu przestrzeni miejskich / for interestingly illustrated intervention regarding aspects of human impressions and reactions in designing of urban spaces.

3) Elżbieta Szymańska – "Socjalizator Miejscowy"

Za oryginalną propozycję przestrzeni integrującej zatomizowane społeczności Warszawy / for an original proposal of space integrating atomised communities in Warsaw.


4) Andrzej Kaczmarczyk – "Miasto Europa"
 
Za interesujące porównanie wartości miejsc i przestrzeni w ludzkiej skali w różnorodnie kulturowo ukształtowanych miastach Europy  / for an interesting comparison of values of places and spaces in human scale in culturally diverse, variously shaped cities of Europe.

Grand Prix MBA Kraków 2015:
Serena Barone, Martina Ciampi – "Decumano Maximus"


Tegoroczna edycja MBA pod hasłem „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni” odbyła się w dniach 15-16 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Relacje z przebiegu Międzynarodowego Biennale Architektury można zobaczyć tutaj