Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015


MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2015
15-16 października 2015 • Centrum Kongresowe ICE Kraków


 
TEMAT BIENNALE:
 
Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności”.
Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyci­szany. Samochody wtargnęły do miast w ogromnej ilości ograniczając przestrzeń dla ludzi, przestrzeń niezbędną do uczestniczenia mieszkańców i turystów w życiu miast. Pomimo wielu przeciwności, rozwój miast następuje. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów oddalających się od modernistycznej koncepcji rozwoju miast, niejednokrotnie sięgających do arysto­telesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.
Architektoniczne potrzeby Krakowa jutra wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowta­rzalną wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem.
Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń służących wzbogaceniu doświadczenia i eliminowaniu, trudnych do naprawy, przestrzennych pomyłek.
Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest  LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.
 
Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:

Nowy wymiar projektowania miasta
Miasto pełne życia
Miasto bezpieczne
Miasto zrównoważone
Miasto zdrowe
Miasto przyjazne dla pieszych
Miasto lepszych przestrzeni miejskich
Miasto lepszej Architektury
 
Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, oddziaływających nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.
 
KONKURSY BIENNALE:
MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.
 
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu A
 
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym jak i czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu B
 
C. konkurs – seminarium
W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu C
 
Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Szczegółowe informacje dot. konkursów zawarte są w regulaminie konkursowym udostępnionym do pobrania poniżej.
Pobierz Regulamin MBA Kraków 2015
 
JURY:
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.
1. Romuald Loegler – przewodniczący jury
2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium
3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw
4. Peter Butenschøn (Norwegia)
5. Giovanni Multari (Włochy)
6. Claudio Nardi (Włochy)
7. Christopher Sharples (USA)
 
NAGRODY:
1. Ogłoszenie wyników odbędzie 16 października w godzinach wieczornych, podczas uroczystego zakończenia Biennale.
2. Nagrody przyznane zostaną uczestnikom, których prace wybrane zostaną przez Jury.
3. Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
4. Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
5. Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:
• I nagroda – 10 000 PLN • II nagroda – 6 000 PLN • III nagroda – 4 000 PLN
6. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania, w uzasadnionych przypadkach, honorowych wyróżnień.
7. Nagrody pieniężne mogą zostać wręczone podczas ogłoszenia wyników lub zostaną przesłane na konta laureatów, jednak nie później, niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu. Kwoty podane w punkcie 2., 3. i 4. są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
8. Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.
 
KONTAKT:
mba-office@sarp.krakow.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 4227540
 
W sprawach dotyczących udziału w:
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
prosimy o kontakt pod adresem: mba-competition@sarp.krakow.pl
 
W sprawach dotyczących udziału w:
C. konkurs – seminarium
prosimy o kontakt pod adresem: mba-seminar@sarp.krakow.pl
 
Więcej informacji na: www.mba2015.sarp.krakow.pl/index_pl.html
Facebook SARP Krakow: http://www.facebook.com/events/1616781245261520
 
 
English version:

BIENNALE KEYNOTE:
Professor Jan Gehl, a world recognised expert in making the urban spaces more human-friendly, strongly believes that improvement of overall quality of life in the cities is derived from the appearance of their public spaces. For it is in the public spaces that people actually do meet up "to exchange ideas, trade or simply relax. The public area of the city – streets, squares and parks – is both a stage and a catalyst for these activities" (Jan Gehl).
For decades a humanistic dimension in the process of developing cities has been missed out, forgotten, and altogether dismissed. Cars have invaded the cities in huge numbers eff...ectively limiting living space for the residents, i.e. the space indispensable for the residents and visitors alike for actively participating in urban life. Despite numerous adversities, urban development continues to take place. A number of inspiring ideas have appeared that actually envisage moving away from the Modernist concept of urban development, frequently drawing upon the Aristotelian inspiration in their own vision of the new Classicism.
What the city of Kraków actually needs for shaping up its immediate future consists in granting due recognition to its unique history and rich architectural heritage.
Both domestic and foreign Biennale attendees bring tangible hope for an exchange of experiences, all with a view to broadening overall body of experience in the domain, and hope for this to become prospectively instrumental in eliminating any past spatial errors that are difficult to correct. This year's edition of the MBA Kraków 2015 is to be dedicated to the key issues of urban spaces and their overall accessibility to the city residents. It offers an opportunity to pursuing open public discourse on the specific architectural needs of the city of Kraków, in due consideration of its unique history and rich architectural heritage. Principal focus of this year's edition therefore rests firmly upon HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACE.

All Biennale attendees are expected to volunteer and contribute a diversity of points of view and forms of expression, well anchored within the topical issue, while duly taking into account the following issues:
A new dimension of design of a city
A city full of life and bustle
A safe city
A sustainable city
A healthy city
A pedestrian-friendly city
A city of better designed urban spaces
A city of better architecture

The anticipated outcome of the Biennale is also construed as a more involved community striving to create and develop better quality public spaces, not only in terms of their practical advantages, but also in terms of their overall aesthetic and emotional appeal, frequently of key significance for their ultimate public endorsement as human-friendly urban spaces.
The aforementioned emotional and aesthetic experience of urban space, its positive impact on overall quality of life, physical and intellectual development of man, is also closely linked to the quality of architecture which actually defines public spaces.
The new edition of the Biennale and the accompanying architectural exhibition is meant to inspire reflection and stir up our imagination in the process of designing more beautiful cities.

BIENNALE COMPETITIONS:
MBA Kraków 2015 shall be held in three disciplines whose principal idea and theme is "Human dimension of urban spaces"

A. The Competition – An Exhibition of Completed Designs
In this competition the entries submitted by the Biennale participants, shall be publicly exhibited and assessed by the Jury, i.e. design projects actually completed or approved for completion whose design tasks are fully consistent with the principal theme of the Biennale, i.e. HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACES. The competition is aimed at all practicing architects.
Download The Registration Form – A
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/registration%20form-A.doc

B. The Competition – An Exhibition of Conceptual Designs
In this competition the entries submitted by the Biennale participants, shall be publicly exhibited and assessed by the Jury, i.e. conceptual designs, visions, or studies whose design tasks are fully consistent with the principal theme of the Biennale, i.e. HUMAN DIMENSION OF URBAN SPACES. The competition is aimed both at the graduates of academic schools of either architectural or artistic profile and practicing architects.
Download The Registration Form – B
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/registration%20form-B.doc

C. The Competition – A Seminar
In this competition the presented papers shall be assessed by the Jury, i.e. any that tangibly contribute to the development of theory of the domain, or offer a hands-on input into the actual practice of shaping up a human-friendly, urban environment.
Download The Registration Form – C
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/registration%20form-C.doc

Official languages of the Biennale are: Polish and English. There will be simultaneous translation. All competitions are open and non-confidential. There are no rules of anonymity. Competitions shall be held according to the general principles of architectural competitions organised by the SARP. Please find more detailed information in The Biennale Regulations attached below.
Download The Biennale Regulations
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/The%20Biennale%20Regulations-1-ENG.pdf

THE JURY:
The works in their respective categories shall be assessed by a 7-person Jury, made up of architects and urban planners.
1. Mr Romuald Loegler (Poland) – Chairman of the Jury
2. Ms Marta A. Urbańska (Poland) – Seminar Reporting Judge
3. Mr Piotr Lewicki (Poland) – Exhibition Reporting Judge
4. Mr Peter Butenschøn (Norway)
5. Mr Giovanni Multari (Italy)
6. Mr Claudio Nardi (Italy)
7. Mr Christopher Sharples (USA)

AWARDS:
1. The Prizes shall be awarded on the 16th of October, in the evening hours, during the closing ceremony of the Biennale.
2. The Prizes shall be awarded to the Biennale participants whose works have been selected by the Jury.
3. The Biennale financial prizes in the Competition of Completed Designs shall be awarded in the following amounts:
• 1st Prize - PLN 12 000 • 2nd Prize - PLN 8 000 • 3rd Prize - PLN 5 000
4. The Biennale financial prizes in the Competition of Conceptual Designs shall be awarded in the following amounts:
• 1st Prize - PLN 12 000 • 2nd Prize - PLN 8 000 • 3rd Prize - PLN 5 000
5. The Biennale financial prizes in the Competition - Seminar shall be awarded in the following amounts:
• 1st Prize - PLN 10 000 • 2nd Prize - PLN 6 000 • 3rd Prize - PLN 4 000
6. The Biennale Organisers, in consultation with the Jury, reserve the right to an alternative allocation and award of the prizes, as well as to granting, whenever deemed appropriate, the honourable mentions.
7. The Biennale prizes may either be handed over during the actual announcement of the competition results, or transferred directly into the respective winner’s bank accounts, although not later than within two weeks of the official announcement of the competition results. The amounts indicated in the Items 2, 3 and 4 are to be construed as gross. All prizes are subject to statutory taxation in line with general principles.
8. It also falls within the prerogatives of the Jury to award a one-off, special Grand Prix MBA Kraków 2015 accolade to one of the 3 top winning works - entrants in the aforementioned Biennale Competitions.

More info: www.mba2015.sarp.krakow.pl