Plac Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego.


I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6167000, 6167134, fax 012 6167138.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego.
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: 4.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przestrzennej Placu Inwalidów w Krakowie ograniczonej ulicami: Królewską, Alejami 3 Wieszczów, pierzeją Placu Inwalidów i ciągiem pieszym odgraniczającym przestrzeń placu od Parku Krakowskiego. Podstawowym elementem funkcji i kompozycji placu ma być pomnik Orła Białego - tym co walczyli o wolność Polski w latach 1939-89. Idea założenia pomnikowego została sprecyzowana w uchwale Rady Miasta Krakowa (uchwała nr. XVIII/228/07 z dnia 4.07.2007) - załącznik VIII. 4.2. Celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów projektowych dla uzyskania nowej jakości przestrzeni publicznej i nadania jej odpowiedniego charakteru i rangi. Ponadto celem konkursu jest stworzenie twórczej wizji ideowo rzeźbiarskiej pomnika Orła Białego, który swoim założeniem stworzy nową organizację placu. Wyniki konkursu pozwolą na określenie zakresu przebudowy placu i trybu realizacji. 4.3. Opis stanu istniejącego 4.3.1. Plac Inwalidów jest placem miejskim o kształcie trójkąta u zbiegu ulic Królewskiej, Karmelickiej i Alei Trzech Wieszczów. Wytyczony w latach 30-tych na Nowej Wsi Narodowej, nazwany tak został w 1937 roku na cześć inwalidów wojennych z I Wojny Światowej. Od strony Parku Krakowskiego ograniczony jest ciągiem pieszym na przedłużeniu ul. Lea. Posiada powierzchnię ok.6300 m2, z czego około 4200 m2 stanowi niezorganizowana kompozycyjnie przestrzeń częściowo zadrzewionego skweru (inwentaryzacja zieleni - załącznik III). Na tym terenie znajduje się pozostałość szczelinowego schronu lotniczego z czasów II Wojny Światowej (załącznik IV). Plac nie posiada wykształconej kompozycji zagospodarowania - trójkątne placowe poszerzenie na przecięciu ciągów pieszych zamyka oś wejścia do Parku Krakowskiego. W czasach PRL stał tu pomnik Armii Czerwonej w formie wysokiego obelisku. 4.3.2. Park Krakowski graniczący z Placem Inwalidów został założony w 1885 roku jako podmiejski park rozrywkowo-rekreacyjny. Przekształcony w latach 30-tych XX wieku po kolejnych regulacjach we współczesny park miejski o kompozycji swobodnej. Aktualnie posiada powierzchnię około 5 ha i jest przedmiotem rewaloryzacji (załącznik IX). 4.3.3. Aleje Trzech Wieszczów stanowiące tzw. 2 obwodnicę Krakowa są kompozycją zabytkową przebiegającą śladem nieistniejących już fortyfikacji Twierdzy Kraków. Aleje uzyskały swój kształt w wyniku I konkursu urbanistycznego na ziemiach polskich na przełomie 1909-1910 na temat planu Wielkiego Krakowa. Architektura Alei powstawała stopniowo wraz z rozwojem samego założenia urbanistycznego, tworząc początek zabudowy zwartej (załącznik XI). 4.3.4. Zabudowa sąsiadująca pod wpływami europejskiej architektury funkcjonalnej wykształcił się w Krakowie w latach 20-tych i 30-tych XX wieku typ monumentalnej kamienicy modernistycznej z elementami własnej lokalnej tradycji. W tym charakterze, projektowane przez czołowych architektów tego okresu (L. Wojtyczka, S. Żeleński, P. Jurkiewicz, W. Nowakowski, F. Tadanier) powstawały obiekty pierzei Placu Inwalidów otrzymując zindywidualizowane formy architektoniczne i reprezentując wysokie walory artystyczne (załącznik nr II, załącznik nr XII). W sąsiadujących z placem budynkach mieściły się miejsca martyrologii Polaków, mając bezpośredni związek z przesłaniem założenia pomnikowego: - ul. Pomorska 2 - siedziba Gestapo z lat 1935-45, obecnie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, - pl. Inwalidów 3 - siedziba UB z lat 1945-56. 5. Uwarunkowania merytoryczne. 5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne i historyczne. Otoczenie placu stanowią wykształcone pierzeje monumentalnej modernistycznej zabudowy mieszkaniowej (punkt 4.3.4). Zorganizowany jest również otaczający układ ciągów komunikacyjnych, obwodnicowej Alei Trzech Wieszczów (al. Słowackiego) i ul. Królewskiej z przystankiem linii tramwajowej, stanowiącej na przedłużeniu ul. Karmelickiej jedną z głównych arterii śródmiejskich. Krawędzie otaczających ulic określają granicę placu i zakres opracowania. Nie należy wykluczyć w przyszłości lokalizacji pod placem parkingu podziemnego. Od strony południowej plac graniczy z Parkiem Krakowskim stanowiąc jego naturalne zakończenie. Układ parku objęty jest ochroną konserwatorską, niemniej jednak zakres opracowania pozwala na ewentualne sugestie dotyczące korekty układu w strefie sąsiadującej o ile wynikają one z koncepcji założenia pomnikowego. Zakłada się pełną otwartość programu pozostawiając uczestnikom swobodę w kształtowaniu funkcji i formy placu. 5.2. Uwarunkowania prawne. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, teren placu wraz z Parkiem Krakowskim zdefiniowany jest jako ZP (teren zieleni publicznej - załącznik V). teren placu nie jest wpisany do rejestru zabytków, choć w kontekście otaczającej zabytkowej zabudowy. i parku wymaga wnikliwej analizy przestrzennej. 6. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej: 2.000.000,00 zł brutto.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU
• Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 7.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile spełniają wymogi określone w art. 22 PZP i Regulaminu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 7.2. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wspólnie pod warunkiem, że złożą wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie i w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy i warunki Regulaminu, dotyczące Uczestnika Konkursu, odnoszą się wtedy do Uczestników, biorących wspólnie udział w Konkursie. 7.3. Z uwagi na charakter przedmiotu Konkursu i późniejszego zamówienia udzielanego po przeprowadzeniu Konkursu, Uczestnikiem lub jednym z Uczestników musi być osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, legitymująca się przynależnością do samorządu zawodowego (Izby Architektów, Izby Urbanistów lub Izby Budowlanej). Warunek posiadania wymaganych uprawnień uznany zostanie za spełniony, jeśli podmiot uczestniczący w konkursie poda, w załączniku nr 3 do Regulaminu, osobę lub wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia i spełniających warunki Konkursu, a którymi posłuży się Uczestnik Konkursu przy opracowywaniu pracy konkursowej oraz przy ewentualnym późniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej. 7.4. Uczestnicy, którzy nie spełniają określonych powyżej wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie. 7.5. Zakwalifikowany Uczestnik może złożyć w Konkursie tylko jedną pracę oraz uczestniczyć tylko w jednym zespole autorskim. W przypadku nadesłania na Konkurs większej ilości prac przez jednego i tego samego Uczestnika, żadna z nadesłanych przez niego prac nie będzie rozpatrywana. 7.6. Nie mogą być uczestnikami Konkursu osoby, które są członkami Sądu Konkursowego oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
7.7. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin Konkursu, spełnia warunki w nim określone oraz zobowiązuje się, że jeśli złożona przez niego praca konkursowa, w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie przez Sąd Konkursowy i Zamawiającego uznana za najlepszą i wybrana do dalszego opracowania, wówczas przedstawi dokumenty wyszczególnione w punkcie 8.4 Regulaminu i przystąpi do negocjacji z Zamawiającym w sprawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej. Opracowanie będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy założenia pomnikowego z projektem wstępnym elementów rzeźbiarskich, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, a jego ostateczny zakres zostanie sprecyzowany po rozstrzygnięciu konkursu. 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia 8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 7.3. regulaminu uczestnicy konkursu składają we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz że przynajmniej jeden z uczestników posiada wymagane uprawnienia (załącznik nr 3) wraz z potwierdzonym odpisem uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (pkt. 7.3 regulaminu) 8.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie; 8.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika w konkursie w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (załącznik nr 2).

IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
• 1. Cena - 0
• 2. walory i spójność kompozycji arch. i rzeźbiar. nadającej przekształ. przestrzeni nową, atrakcyj. jakość, ekspozycja pomnika i walory funkcj. placu - 50
• 3. walory artystyczne założenia pomnikowego i jego kompozycji przestrzennej, twórcze rozwinięcie przesłania ideowego pomnika - 40
• 4. kryteria techniczno-ekonomiczne określające stopień realności wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych, walory ekonomiczne - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
• Dostępny do dnia: 06.08.2008, godzina 14:00.
• Miejsce: Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków - Punkt Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 - 14:30) lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
• Data: 06.08.2008, godzina 14:00.
• Miejsce: Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków, z dopiskiem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - PLAC INWALIDÓW.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
• Data: 14.11.2008, godzina 14:00.
• Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, hala F.
IV.3) NAGRODY:
• Rodzaj i wysokość nagród:
1) nagrody pieniężne:
I nagroda - pieniężna w wysokości 30 000 złotych
II nagroda - pieniężna w wysokości 15 000 złotych
III nagroda - pieniężna w wysokości 10 000 złotych
oraz dwa wyróżnienia po 5000 złotych;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora lub zespołu autorskiego w sprawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej. Opracowanie będzie obejmowało wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy założenia pomnikowego z projektem wstępnym elementów rzeźbiarskich, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, a jego ostateczny zakres zostanie sprecyzowany po rozstrzygnięciu konkurs.

Regulamin 

Załączniki 1-6

Załączniki cd