Śmiałe inwestycje, które zmienią Kraków


W minionych latach cz?sto w naszym mie?cie wyrasta?y budynki ?le wkomponowane w otoczenie, wykonane ze s?a­bej jako?ci materia?ów. Archi­tekci jako przyk?ad podaj? m.in, Salwator Tower, pi?trz?cy si? nad Bronowicami, niewyszu­kane bry?y centrów handlo­wych czy apartamentowców.
Podej?cie do projektowania powoli ulega jednak zmianie. ?rodowisko architektów zgod­nie odpowiada, ?e obecnie w Krakowie projektuje si? z wi?ksz? wyobra?ni? i smakiem,??cz?c stare z nowym.

 
 
 
 
 - My?l?, ?e mamy ju? za sob? czasy, kiedy bez rozmys?u stawiano budynki, które nie wspó?­gra?y z istniej?c? architektur?-potwierdza Krystyna ?yczakowska, architekt ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. -Wyzbywamy si? kiczu i sztucznego sty­lizowania obiektów. Architekci rywalizuj? o ich realizacj? w drodze konkursu, co podnosi poprzeczk? i powoduje, ?e projekty s? naprawd? przemy?lane i dopracowane – dodaje. Era przetargów i zlecania projektów si? ko?czy. Organizowane konkursy maj? zasi?g mi?dzynarodowy i bardzo cz?sto w jury zasiadaj? niezale?ni specjali?ci z zagranicy.
 - Niektóre ?mia?e projekty inwestycje budz? emocje i kontrowersje - mówi Kazimierz Bujakowski, zast?pca prezydenta ds. miasta ds. rozwoju przestrzennego. - Pami?tajmy jednak, ?e tak samo by?o z centrum Manggha ko?o Wawelu, które zosta?o ca?kowicie zaakceptowane przez krakowian. Wierz?, ?e krakowskich architektów sta? na ?mia?e rozwi?zania, ale równie? na umiej?tne ??czenie tradycji z nowoczesno?ci?-dodaje.
 Najbardziej awangardow? pozycj? jest niew?tpliwie budynek Urz?du Stanu Cywilnego, który mia?by powsta? przy rondzie Barei. Na pierwszy rzut oka kojarzy? si? mo?e ze statkiem kosmicznym. Nie mniej futurystyczny wygl?d ma w projekcie biblioteka Politechniki Krakowskiej.  Kontrowersje wzbudza te? projekt hali klubu Cracovia  na Ma?ych B?oniach.
 Niektóre projekty nowych inwestycji s? ju? realizowane. W Bonarce powstaje ogromne centrum handlowo-us?ugowe, a w Nowej Hucie m?odzie?owe centrum sportu i edukacji. W tym roku maj? si? jeszcze rozpocz?? prace nad budow? k?adki przez Wis?? ??cz?cej Podgórze z Kazimierzem, Muzeum Armii Krajowej oraz Muzeum Tadeusza Kantora „Cricoteka". Na pozwolenie na budow? czeka Muzeum Sztuki Wspó?czesnej, które ma powsta? przy ul. Lipowej.
Piotr R?palski