Nabór na stanowisko Głównego Architekta Miasta


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA MIASTA

W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
pl. WSZYSTKICH ŚW. 3/4, 31-004 KRAKÓW

(4-AU-2013)


1.    Wymagania niezbędne (formalne):
a)   spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
b)   wykształcenie wyższe:  mgr inż. architektury,
c)    co najmniej 10-letni staż pracy,
d)   przynależność do Izby Architektów,
e)   biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
f)     rekomendacje Izby Architektów RP lub Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 
2.    Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a)   gruntowna znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania
i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz gospodarki nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,
b)   ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw samorządowych,
c)    umiejętność czytania dokumentacji architektoniczno-budowlanej, umiejętność analizy decyzji WZ oraz ustaleń planu miejscowego,
d)   znajomość zagadnień związanych z historią architektury Krakowa i jego rozwoju urbanistycznego,
e)   samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętność podejmowania decyzji, myślenia strategicznego, umiejętność wystąpień publicznych i umiejętności negocjacyjne,
f)   dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego (języki: francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski).
 
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.
 
 3.    Zadania i zakres odpowiedzialności:
a)   opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez właściwe komórki Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
b)   podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań architektonicznych poprzez opiniowanie opracowanych przez Wydział Architektury
i Urbanistyki analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji ustalających warunki zabudowy istotnych dla miasta Krakowa zamierzeń inwestycyjnych,
c)    inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań,
d)   współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego i Wydziałem Architektury i Urbanistyki w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokalizacyjnych,
e)   zwracanie się w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa o opinie do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koordynacja jej działalności.
 
Główny Architekt Miasta odpowiada za prawidłową realizację powierzonych zadań
i właściwą współpracę z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi.
 
4.    Warunki pracy i płacy:
a)      wymiar czasu pracy: 1 etat
b)      godziny pracy: godziny urzędowania Urzędu Miasta Krakowa, jak również pełna dyspozycyjność w sytuacjach tego wymagających,
c)      wynagrodzenie miesięczne z przedziału od 5.000 PLN do 8.000 PLN brutto miesięcznie,
d)      miejsce pracy: Urząd Miasta Krakowa,
e)      pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
 
5.   Wymagane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) dokument potwierdzający tożsamość,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
d) dokumenty potwierdzające staż pracy,
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl
w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾  w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.