Nagroda im. Mariana Korneckiego


Nagroda jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.
 
Zgłoszenia osób / podmiotów do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:
a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
b) instytucje kultury,
c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
f) uczelnie wyższe,
g) kościoły i związki wyznaniowe,
h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
i) organy administracji samorządowej.

Laureat nagrody otrzyma 15 000 zł.
Zgłoszenia do Nagrody składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) w terminie do dnia 20 marca 2013 r.
oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.