Wyniki konkursu na Pomnik AK


Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt Pomnika Armii Krajowej w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
 
Inicjatorem i fundatorem pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Inicjatywa budowy Pomnika AK objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Konkurs ogłoszony został zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2049/2012 w dniu 31 lipca 2012r.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Biuro Planowania Przestrzennego. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z Oddziałem krakowskim SARP.
Konkurs miał charakter realizacyjny w zakresie rozwiązania założenia pomnikowego
i studialny w zakresie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej.
Prezydent MK powołał 12 członków Sądu Konkursowego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, reprezentujących: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli Rady Miasta
i Prezydenta.  Sędzią referentem był arch. Jacek Budyn.
Na konkurs wpłynęło 57 prac z kraju i zagranicy.
Jury zasięgnęło opinii 4 powołanych spoza swojego składu ekspertów w osobach: rzeźbiarzy: prof. Wincentego Kućmę, prof. Stanisława Hrynia, oraz architektów-urbanistów dr Piotra Lewickiego i arch. Krzysztofa Kiendrę.
Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego (z-cą przewodniczącego jest prof. Stanisław Juchnowicz)  oceniło prace wg ustalonych w Regulaminie Konkursu kryteriów: - artystyczno-ideowe, urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-ekonomiczne.
 
 
 
Oświadczenie Sądu Konkursowego:
            Jury  konkursu nie przyznało nagrody żadnej z prac, która stanowić by mogła jednoznaczną wytyczną dla realizacji pomnika AK w zadanej, tak prestiżowej, przestrzeni publicznej Miasta, u stóp Wawelu, na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
            Żadna z prac nie spełniła oczekiwań Sądu Konkursowego i nie odpowiedziała w pełni na przesłanie ideowe zawarte w Regulaminie Konkursu, tj. uzyskania spójnej koncepcji pomnika - elementu rzeźbiarskiego, z przestrzenią Ogrodu Pamięci Narodowej.
            Niemniej, Sąd Konkursowy wśród 57 nadesłanych prac, dostrzegł w pięciu  projektach pewne wartości noszące znamiona oryginalności,  charakteryzujące się własną interpretacją przesłania ideowego i uhonorował je wyróżnieniami.
            Sąd Konkursowy, uczestnicząc w dalszym poszukiwaniu pracy przeznaczonej do realizacji, proponuje Organizatorowi Konkursu, zaproszenie autorów wyróżnionych prac do udziału w dalszej fazie poszukiwania optymalnego rozwiązania, tym razem w formie zamkniętego konkursu, i przedłożenia w określonym terminie, doprecyzowanych i uzupełnionych własnych koncepcji formy pomnikowej, w kontekście proponowanego docelowo, Ogrodu Pamięci Narodowej.
 
 
 
Uzasadnienie werdyktu:
 
Praca 007 otrzymuje wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 000,00 zł. za:
 
- ideę zaznaczenia miejsca Ogrodu Pamięci Narodowej, będącego samym w sobie pomnikiem AK, wywyższonego z płaszczyzny Bulwaru stopniami, z umieszczonymi na nich hasłami ideowego przesłania oraz uzyskanie interesującego miejsca kontemplacji i spokojnej rekreacji.
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
CZARNY BIAŁY TOMASZ SMUGA, MARCIN GALAS
oraz MAŁGORZATA SOWA, EWELINA KUROWSKA, KRAKÓW
 
 
Praca 015 otrzymuje wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 000,00 zł. za:
- mocny symboliczny wyraz 2 skrzyżowanych mieczy wraz z dominantą znaku Polski Walczącej, przedstawiony w rzeźbiarskiej formie przestrzennej usytuowanej w osi kompozycyjnej ul. Koletek, w rygorystycznej geometrii planu.            
 
AUTOR:
BOGUSZ SALWIŃSKI, KRAKÓW
 

Praca 023 otrzymuje wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 000,00 zł. za:
 
- ideę upamiętnienia Armii Podziemia w zróżnicowanych warstwach odbioru; na powierzchni w formie zrytmizowanego placu z symbolicznymi elementami architektonicznymi, tworzącymi w warstwie podziemnej kryptę pamięci.
 
AUTOR:
PAWEŁ NOWICKI, WARSZAWA
 

Praca 025 otrzymuje wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 000,00 zł. za:
- interesującą próbę  wydzielenia z przestrzeni Bulwaru Czerwieńskiego wnętrza
o symbolicznym charakterze, rzeźbiarską formą pomnika „wstęgi”.          

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ALEXANDER SMAGA
GILLES CHARDAYRE
IZABELA AUNER-KARGÓL
HANNAH LUEGMEYER, WIEDEŃ (AUSTRIA)
 
 

Praca 053  otrzymuje wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 000,00 zł. za:
- pomysł wydzielenia części płaszczyzny terenu Bulwaru w formie „kwartału”  z wyniesieniem fragmentu narożnika dla stworzenia akcentu rzeźbiarskiego. 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
KRZYSZTOF MOSKAŁA
MICHAŁ POZIEMSKI
ROBERT GRUDZIĄŻ, WARSZAWA