Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego przy Al. 3-go Maja w Krakowie


Forma konkursu:
1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Konkurs zgodnie z art. 117 ust. 1 i ust. 2 ustawy zorganizowany jest w formie konkursu realizacyjnego, jednoetapowego, architektoniczno-urbanistycznego, w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych wykonawców spełniających warunki udziału w konkursie.
3. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa i tabelaryczna konkursu muszą być przez wszystkich uczestników sporządzane w języku polskim.

Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszym konkursie:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracownie koncepcji budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego przy al. 3-go Maja w Krakowie zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu, oraz budowę wjazdu z działki nr 196/2 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza z parkingiem i wewnętrznym układem dróg na działkach nr 179/2, 179/4 i 179/5 obr. 12 Krowodrza przy al. 3-go Maja 23 i ul. Chodowieckiego w Krakowie.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, realizacyjnym i eksploatacyjnym koncepcji obiektu sportowo-rekreacyjnego. Konkurs ma charakter realizacyjny.

Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”, spełniający wymagania określone Regulaminem konkursu.
2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.
Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
3. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.
4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.

Rodzaj i wysokość nagród:
1. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w Regulaminie konkursu. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.
Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I Nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego obiektu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego przy al. 3-go Maja w Krakowie.
2. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
a) I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – 30.000 złotych
b) II nagroda – 20.000 złotych,
c) III nagroda – 10.000 złotych.

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu można otrzymać w MKS Cracovia SSA przy ul. Wielickiej 101, 30-552 Kraków lub na www.cracovia.pl. Tel: 012 292 91 00, fax: 012 655 18 82
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.30,

Terminarz konkursu:
1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 05.05.2008 r. godz. 15.00
2. Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych: 15.05.2008
3. Nadsyłanie pytań do dnia 08.09.2008 r.
4. Termin złożenia prac konkursowych 15.09.2008 r. godz. 15.00
5. Ogłoszenie wyników konkursu 22.09.2008 r.
Uwaga: Wskazane terminy mogą ulec przedłużeniu. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

Regulamin konkursu >>> plik pdf

Sytuacja 1:2000 >>> plik pdf

Orientacja >>> plik pdf

Opinia o stanie technicznym >>> plik pdf

Mapa sytuacyjno-wys >>> plik dwg  , wersja spakowana rar  >>>>

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy >>> plik pdf