KONKURS "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ GOŚLINIE


Organizatorzy konkursu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie
62–095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 19

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
adres: 61–772 Poznań, Stary Rynek 56
tel./fax.: + 48 61 8520020
e-mail: poznan@sarp.org.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami konkursu jest sekretarz organizacyjny konkursu arch. Katarzyna Wrońska, + 48 602 433 493

Forma konkursu:
Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy, otwarty, realizacyjny, w oparciu o Regulamin Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno – Urbanistycznych i Urbanistycznych SARP.
Konkurs zawiera w sobie dwa niezależne tematy, ze wspólną częścią formalno – organizacyjną.
Z autorami nagrodzonych pierwszą nagrodą koncepcji zawarte zostaną umowy na opracowanie projektów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu i szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno – usługowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz z rozwiązaniem parkingu zewnętrznego ogólnodostępnego dla dwóch niezależnych lokalizacji.

Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby te występujące wspólnie , które posiadają, zatrudniają lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby uczestniczące w organizowaniu Konkursu oraz opracowywaniu Regulaminu Konkursu oraz osoby, które są członkami Sądu Konkursowego lub są w jakiś sposób powiązane z tymi osobami.

Rodzaj i wysokość nagród:
Każda z lokalizacji stanowiąca przedmiot niniejszego konkursu będzie rozpatrywana przez Sąd Konkursowy jako niezależne opracowanie. Dla każdej z lokalizacji przewiduje się niezależne nagrody dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie.
Dla lokalizacji nr 1:
I nagroda – 8 000 zł + zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
II nagroda – 4 000 zł
Dla lokalizacji nr 2:
I nagroda – 10 000 zł + zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
II nagroda – 5 000 zł

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu można otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w siedzibie SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
61 – 772 Poznań, Stary Rynek 56 (sekretariat) tel./fax.: + 48 61 8520020
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 9.00 do 15.00,
wtorek, czwartek od 15.00 do 20.00.
Koszt kompletu materiałów konkursowych wynosi 100 zł + VAT
Terminarz konkursu:
ogłoszenie konkursu 23 stycznia 2008 r.
składanie pytań konkursowych do 29 lutego 2008 r.
udzielenie odpowiedzi na pytania 7 marca 2008 r.
termin składania prac konkursowych 7 kwietnia 2008 r.
ogłoszenie wyników i dyskusja pokonkursowa 25 kwietnia 2008 r.
wystawa prac konkursowych od 25 kwietnia do 9 maja 2008 r.