Wyniki konkursu na Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie


I Nagroda: Praca nr 38
(nr rozpoznawczy: 123465) autor: arch. MICHAŁ BERNASIK
 
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO:
W opinii Jury projekt nr 38 najlepiej odpowiedział na określone w Regulaminie konkursu zadania i cele, zarówno kompozycyjne, jak eksploatacyjne, funkcjonalne i ekonomiczne. Przy użyciu stosunkowo skromnych środków tj. regularnych pasów posadzki opartych na module przestrzennym gmachu Muzeum zorganizowana została cała przestrzeń objęta zadaniem konkursowym, w podziale na plac frontowy – forum Muzeum, drugi, mniejszy plac zlokalizowany przed przyszłym nowym skrzydłem Muzeum – Forum Wyspiańskiego i część parkowo – rekreacyjna.
Zarówno rozwiązanie przestrzenne jak i dobór materiałów (beton architektoniczny i granit) tworzą z jednej strony godną oprawę dla gmachu Muzeum a z drugiej – otwartą, funkcjonalną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych projektów artystycznych.
Zdaniem Jury prezentowana koncepcja wytycza logiczne i pojemne ramy dla realizacji “piątej elewacji” projektowanego garażu i umożliwia integrację przestrzenną wielu elementów małej architektury i wyposażenia planu w oparciu o porządkującą, nadrzędną ideę przestrzenną.
 
II Nagroda: Praca nr 28
(nr rozpoznawczy: 220204) autorzy: arch. MICHAŁ WŁOSKOWICZ
arch. WITOLD OPALIŃSKI
arch. KATARZYNA LIPSKA - OPALIŃSKA
 
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
W pracy nr 28 zwraca uwagę interesująca próba uformowania przestrzeni placu przed Muzeum Narodowym jako przestrzeni otwartej, pozbawionej wszelkich barier i ograniczeń. Głównym elementem na placu jest rzeźbiarsko potraktowana pochylnia wjazdu do garażu parkingowego, której zadaszenie zostało zręcznie zaprojektowane jako “odgięcie” lub “uchylenie” fragmentu posadzki placu.
Zwraca uwagę spójne, integralne potraktowanie przestrzeni placów i przenikających się z nimi terenów zielonych, organizowane przy pomocy dynamicznych trójkątnych i trapezoidalnych form. Niestety działanie w oparciu o taką zasadę geometryczną może być odczytane także jako mankament pracy, gdyż plac stworzony został w opozycji do regularnej, modernistycznej bryły budynku Muzeum.
 

III Nagroda: Praca nr 15
(nr rozpoznawczy: 866527) autorzy: arch. BARTŁOMIEJ PYRZYK
arch. JAKUB TURBASA
arch. WOJCIECH ZAGÓRSKI
 
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Najważniejszym elementem nagrodzonej pracy jest rozległy plac, o regularnym wzorze posadzki i module 475 x 430 cm, wywiedzionym z modułu konstrukcyjnego budynku Muzeum.
Za pomocą ograniczonych środków osiągnięty został związek przestrzenny muzeum i placu, podkreślony został monumentalny charakter architektury budynku i wzmocniony efekt oddziaływania obiektów i instalacji architektonicznych na placu.
Za efektowny – ale także ryzykowny – uznano pomysł okresowego zalewania placu wodą. Wątpliwości Jury budziło zakończenie placu na fragmencie sąsiadującym z torowiskiem tramwajowym.
 
Wyróżnienie: Praca nr 11
(nr rozpoznawczy: 170001) autorzy: arch. MACIEJ JURKOWSKI
arch. JAROSŁAW KUTNIOWSKI
 
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Praca została wyróżniona za stworzenie placu, który w integralny sposób związany jest z architekturą budynku Muzeum Narodowego, oraz za przejrzystą dyspozycję funkcjonalno - przestrzenną terenu opracowania konkursowego. Pomysłowo – ale niezgodnie z regulaminem konkursu i niewłaściwie, biorąc pod uwagę infrastrukturę podziemną – rozwiązano lokalizację pochylni z garażu podziemnego.
 
Wyróżnienie: Praca nr 32
(nr rozpoznawczy: 769625) autorzy: GPP GRUPA PROJEKTOWA Sp.z o.o
 
arch. BORYSŁAW CZARAKCZIEW
arch. SŁAWOMIR KOGUT
arch. MACIEJ KOCIOŁEK
arch. MIKOŁAJ IWAŃCZUK
arch. KINGA TRĄBIŃSKA
arch. KATARZYNA KOWALSKA
arch. MAGDALENA BUDZOŃ
arch. MAGDALENA ZYGIER
 
OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO
Praca nr 32 została wyróżniona za stworzenie klarownej i zwartej struktury urbanistycznej przedpola Muzeum Narodowego, w oparciu o sekwencję - dziedziniec, plac mały i ogród sztuki. Powstałe założenie posiada wysokie walory funkcjonalne i przestrzenne.
Jednak – zdaniem Jury – stopień kubaturowej interwencji w przestrzeń placu jest zbyt wysoki i niezgodny z wytycznymi i założeniami konkursu.