Wezwanie do niezwłocznego uiszczenia składek członkowskich