Konkurs "Architekci bez granic"


PRO PUBLICO BONO - najbardziej zaawansowane technologicznie wyko?czenie wn?trza obiektu u?yteczno?ci publicznej.

NOVY DESIGN - najbardziej nowatorska aran?acja wn?trza w obiekcie mieszkaniowym.

AQUAPANEL PROJECT - Innowacyjne projekty zastosowania kreatywnej technologii AQUAPANEL wewn?trz lub na zewn?trz budynku.

Do udzia?u w konkursie nale?y zg?asza? prace z istotnym i znacz?cym zastosowaniem technologii KNAUF. Jury pod przewodnictwem Prezesa SARP arch. Jerzego Grochulskiego nagrodzi po trzy najciekawsze projekty w ka?dej z trzech kategorii.
Prace nale?y przesy?a? do 31 sierpnia 2009. Nagrod? jest podró? do Dubaju !!
Nagrodzone i wyró?nione prace zostan? opublikowane w „Komunikacie SARP”.