Krakowskie Centrum Muzyki – wyniki konkursu


[English text below]

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (KCM) zakłada powstanie kompleksu, w którym zostaną wykorzystane najlepsze światowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Sala ma być symbolicznym i rzeczywistym domem dla muzyki, sercem muzycznego Krakowa, miejscem rezonowania działalności artystycznej i programowej najważniejszych krakowskich zespołów muzycznych, ale także centrum edukacji muzycznej, profesjonalnej, artystycznej, miejscem przepełnionym duchem innowacji. To tutaj, w KCM, będzie dochodziło do współpracy krakowskiej sceny muzycznej z międzynarodowym obiegiem sztuki, uznanymi sławami. KCM będzie miejscem wpisującym się w sieć europejskich sal koncertowych (np. zrzeszonych w organizacji European Concert Halls Organization ECHO), tu będą się odbywały transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe koncertów i wykonań, miejsce będzie budowało prestiż, markę, reputację miasta, które szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2000 i polskiej stolicy kultury.

Planowana inwestycja, o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa, będzie miejscem o wybitnych walorach akustycznych, salami wyposażonymi w najnowsze zdobycze techniki scenicznej, miejscem dyskretnie używającym zdobyczy technologii, przekładającym ponad wszystko wysoką jakość doświadczenia estetycznego i zmysłowego. Wizytówką muzycznego Krakowa, a także współczesną ikoną architektury, wkomponowaną harmonijnie w kontekst otoczenia.


Sąd konkursowy:

arch. Krzysztof Kiendra, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Sędzia Przewodniczący

arch. Jacek Lenart, Sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, Zastępca Sędziego Przewodniczącego

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent

Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

arch. Andrzej Bulanda, Sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa

arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta Krakowa

arch. Borysław Czarakcziew, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

arch. Przemo Łukasik, przedstawiciel Zamawiającego

Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capella Cracoviensis

arch. Piotr Chuchacz, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Zastępcy sędziów konkursowych:

arch. Marcin Charciarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

arch. Witold Gilewicz, przedstawiciel Zamawiającego

Sekretariat konkursu:

arch. Marek Szeniawski, SARP Oddział Warszawa, Sekretarz organizacyjny Konkursu

arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu


Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu – 12 sierpnia 2020

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 24 sierpnia 2020

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 28 sierpnia 2020

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 4 września 2020, do godz. 14:00

Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 11 września 2020

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 15 września 2020

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 18 września 2020

Składanie opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu – do 16 października 2020, do godz. 14:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 30 października 2020

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 6 listopada 2020

Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 9 listopada 2020

Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 11 grudnia 2020, do godz. 14:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 18 grudnia 2020


Pula nagród (kwoty brutto) – 200 000 PLN

Pierwsza nagroda – 100 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

Druga nagroda – 60 000 PLN

Trzecia nagroda – 40 000 PLN_____________________________________


Krakow Music Center, SARP competition no. 996

Krakow’s Municipal Development Agency (ARMK) in co-operation with the Krakow Branch of the Association of Polish Architects (SARP) announces a two-stage international architectural and urban development executive competition to identify the best architectural and urban development solution for the building of the Krakow Music Center in Piastowska Street in Krakow.

The concept of the Krakow Music Center (KCM) foresees construction of a complex leveraging the world’s best urban development, architectural, acoustic and functional solutions. The concert hall is to provide a symbolic and actual home for music while being the heart of musical Krakow and the place where the artistic and program activity of the city’s top musical bands will resonate but also operating as a centre of musical, professional and artistic education that is brimming with innovation. It is at KCM that Krakow’s musical scene will collaborate with international art and the world’s renowned musicians. KCM will be part of the network of European concert halls (e.g. those grouped within the European Concert Halls Organization ECHO). Its concerts and performances will be broadcast on the radio, television and online. KCM will build the prestige, brand and reputation of the city that boasts the titles of the European Capital of Culture 2000 and of the Polish capital of culture.

The planned investment project is key to the development of Krakow’s metropolitan functions. The facility will house concert halls with outstanding acoustics characteristics equipped with state-of-the-art stage technologies. It will make a discreet use of technological advances to offer, first and foremost, a high quality aesthetic and sensual experience. KCM is to be Krakow’s musical showcase as well as an icon of contemporary architecture blending harmoniously with its surroundings.


Competition jury:

Architect Krzysztof Kiendra, City Urban Development and Architectural Committee, Presiding Judge

Architect Jacek Lenart, SARP Szczecin Branch competition judge, Deputy Presiding Judge

Architect Marcin Brataniec, SARP Krakow Branch competition judge, Reporting Judge

Architect Andrzej Bulanda, SARP Warsaw Branch competition judge

Jerzy Muzyk, 2nd Deputy Mayor of the City of Krakow for Sustainable Growth

Architect Tomasz Bobrowski, Chief Architect of the City of Krakow

Architect Borysław Czarakcziew, City Urban Development and Architectural Committee

Architect Przemo Łukasik, representative of the Contracting Entity

Jan Tomasz Adamus, director of Capella Cracoviensis

Architect Piotr Chuchacz, Malopolska Regional Chamber of Architects of the Republic of Poland

Deputy competition judges:

Architect Marcin Charciarek, SARP Krakow Branch competition judge

Architect Witold Gilewicz, representative of the Contracting Entity

Secretariat of the competition:

Architect Marek Szeniawski, SARP Warsaw branch, Organising Secretary of the Competition

Architect Benita Strzałka,SARP Krakow Branch, Supporting Secretary of the Competition


Schedule of the Competition:

Announcement of the Competition – 12 August 2020

Submission of the requests to clarify the Rules of the Competition – by 24 August 2020

Publication of clarifications of the Rules of the Competition – by 28 August 2020

Submission of requests to participate in the Competition – by 2:00pm on 4 September 2020

Sending of notices to the Participants about their eligibility to participate in the Competition – by 11 September 2020

Submission of the requests to clarify the Rules of the Competition – by 15 September 2020

Publication of clarifications of the Rules of the Competition – by 18 September 2020

Submission of studies at Stage 1 of the Competition – by 2:00pm on 16 October 2020

Decision concerning the outcome of Stage 1 of the Competition – by 30 October 2020

Submission of the requests to clarify the Rules of the Competition – by 6 November 2020

Publication of clarifications of the Rules of the Competition – by 9 November 2020

Submission of competition works at Stage 2 of the Competition – by 2:00pm on 11 December 2020

Decisions in the Competition, public announcement of the Competition’s results and opening of the post-competition exhibition – by 18 December 2020


Prize pool (gross) – PLN 200,000

First prize – PLN 100,000 and an invitation to negotiate, through a single-source procedure, the development of comprehensive design documentation, based on the competition work

Second prize – PLN 60,000

Third prize – PLN 40,000


_________

Załączniki:

Regulamin Konkursu / Rules of the Competition
Załączniki Formalne
Załączniki Merytoryczne

Odpowiedzi na pytania 18-24.08.2020
Odpowiedzi na pytania 25-28.08.2020
Odpowiedzi na pytania 7-18.09.2020
Załącznik do odpowiedzi na pytania – koncepcja parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej
Załącznik do odpowiedzi na pytania – ortofotomapa

Zawiadomienie o wynikach Etapu 1 Konkursu
Wytyczne do przygotowania makiety w Etapie 2
Tabelaryczne zestawienie kosztów realizacji zadania

Wyniki konkursu
Nagrodzone i wyróżniona prace konkursowe